• KIL ÇADIRI İHALESİ - 30/11/2017

 • BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  İlçemiz Zafer mahallesi Sultan Alparslan Otağı içerisindeki 500 m2’lik kapalı alan ve 4300 m2 lik açık alan kıl çadır işletmesi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

  İŞYERİNE AİT MUHAMMEN KİRA BEDELİ

  S.No

  Iş Yerinin numarası (Kat Mülkiyeti Tapu Kaydı) veya yeri

  Iş Yeri Alanı

  İş yerinin Kira Süresi

  İş yerinin yıllık (12 aylık) kira badeli (KDV Dahil)

  Geçici

  Teminatı

  (Muhammen Kira bedeli üzerinden)

  İhale

  Tarihi

  İhale

  Saati

  1

  Zafer mah. Sultan Alparslan Otağı parkı içerisindeki ile kıl çadır (500 m2)

  4300

  m2

  Açık

  Alan

  10 (On) Yıl

  10.000.00.-TL

  300.00.-TL

  11.12.2017

  14.30

   

  1- İhale; 11 Aralık 2017 Pazartesi günü yukarıda belirlenen saat'lerde Belediye Encümen odasında İhale Komisyonu huzurunda iş yeri numaralarına göre sıra ile yapılacaktır.

  2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

  1.  İhale şartnamesinin satın alındığına ve bedelinin ödendiğine dair makbuz.
  2.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belge/makbuz,
  3.  Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
  4.  Kanuni ikametgâh belgesini (yerleşim yeri belgesi),
  5.  Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayım belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)
  6.  Noter tasdikli imza sirküsü,
  7.  Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,
  8.  Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

  ı. İhaleye girecekler, gerekli evraklarını ihale günü saatinde İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

  3- İş yeri kiralarıyla ilgili KDV dahil her türlü resim, harç ve değer giderler istekliler tarafından ödenir.

  4-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

  5-Artırmaya girenler, ihale şartnamesi ile bu ilandaki bütün şartları kabul etmiş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklar.

  6 -İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi Bulanık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir. İhaleye gireceklerin bu işe ait ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 100,00.- (Yüz) TL karşılığında temin edebilirler. İhaleye iştirak edeceklerini ihale evraklarının Fen İşleri Müdürlüğü'nden en geç 11 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar temin etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saat’ten sonra iştirakçilere ihale evrakları kesinlikle verilmeyecektir.

  7-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Bulanık mahkemeleri yetkilidir.

  8- Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

  9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  10- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

  Kamuoyuna ilanen duyurulur.


   

   

  Duyuru Arşivi

 • İLÇEMİZ MAHALLELERİNİ KAPSAYAN İLAVE VE REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ
 • İmar Affına İlişkin Basına ve Kamuoyuna Duyuru
 • Körsu Deresi ve Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı Projesi Onaylandı
 • BULANIK BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI SINAVI SONUÇLANDI
 • BULANIK BELEDİYESİ ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIMI
 • BULANIK BELEDİYESİ İHALEYE ÇIKACAK OLAN ARAÇ LİSTESİ
 • KOSGEB uygulamalı girişimcilik kursu düzenlenecektir.
 • KÖRSU DERESİ VE ÇEVRESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PROJESİ
 • Körsu Deresi ve Çevre İmar Uygulaması
 • Körsu Deresi ve Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı
 • KIL ÇADIRI İHALESİ
 • WEB SİTEMİZ YENİLENDİ • EŞ BAŞKANLAR
  EŞ BAŞKANLAR

   EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
  ---------------------------------------------------
  SOSYAL MEDYA
  HİZMETLER