BULANIK BELEDİYESİ ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ

BULANIK BELEDİYESİ ÇALIŞMA YÖNETMENLİĞİ

02.08.2016 günü Belediye Başakn Vekili Arafat Kardağı başakanlığında toplanan Belediye Meclisi  5393 saylı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Bulanık Belediye Başkanlığı Çalışma yönetmenliği her birime özgü; kuruluş,görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslar, teşkilat ve bağlılık görev ve hizmet icrası, işbirliği ve koordinasyon, evraklarla ilgili işlemler ve arşivleme, denetim ile çeşitli ve son hükümleri içeren  “Bulanık Belediye Başkanlığı Çalışma Yönetmenliği” oy birliğiyle kabul edildi.

T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç- 
MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
 MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Yazı İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
 MADDE 3 – (1) Yazı İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Belediye: Bulanık Belediyesi’ni
b) Başkanlık: Bulanık Belediye Başkanlığı’nı 
c) Encümen: Bulanık Belediye Encümeni’ni 
d) Meclis: Bulanık Belediye Meclisini 
e) Müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğü’nü 
f) Müdür: Yazı İşleri Müdürü’nü 
g) Personel: Yazı İşleri Müdürlüğü Personelini 
h) Yönetmelik: Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat 
 
 MADDE 5- Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir: 
a) Müdür 
b) Evlendirme Memurluğu 
c) Yazı İşleri Bürosu
d)Santral Bürosu
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çer­çevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” görevlendirilmesi yapabilir.
Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu memur personel dâhil olmak üzere, Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
 
Bağlılık 
MADDE 6 – Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri 
MADDE 7-Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya görevlendireceği belediye başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(1) Yazı İşleri Müdürlüğü, evrak akışının düzenlemek ve arşivlemek, meclis ve encümen kararlarının alınması, vatandaşın nikâh akitlerinin yapmak iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek.
(2) 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapmak. Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlamak. Meclis toplantı tutanaklarını tut­mak ve toplantıları kayda almak. Kayıt çözümlemesini yapmak, kararı özet haline getirmek. Meclis karar­larının yazılımını sağlamak ve birer nüshasını arşivlemek. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırarak, Meclis kararları ve gündemini internette yayınlatmak.
 (3) 5393 Sayılı yasaya istinaden, Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile Encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlamak. Kararları dikte etmek. Encümen kayıt defterine karar nu­marası vererek alınan kararları kayıt yapmak. İlgili onaylardan sonra karar suretlerini teklifin geldiği birimle­re ulaştırarak, karar asıllarını sırasına göre dosyalamak ve arşivlemek.
(4) Belediyeye gelen tüm evrak, belge ve postaları zimmetle teslim almak. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırıl­masını, aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen içerisin­de sağlamak.
(5) Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı yasa ve Medeni kanunla Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikah işlemlerini başkanın onayı ile görevlendireceği evlendirme memuru aracılığı ile yapar. Evlendirme memurluğu görev ve sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
(6) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan, muhtaç asker ailelerine, 4109 sayılı kanuna isti­naden Encümen Kararı alıp asker aylığı bağlamak.
(7) Çalışma veriminin arttırılması amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.
(8) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevlere ilişkin, ileriye dönük hedefleri belirlemek, Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda, kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasından son ve kesin seçim yapmak.
 Müdürlük Yetkisi
 MADDE 8 – Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Baş­kanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9 – Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirti­len görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10 –
 (1) Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil etmek.
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olarak Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
(3) Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin Disiplin amiridir.
(4) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.
(6) Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisi­ne verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
(7) Encümen üyesi seçildiği takdirde encümen toplantısına katılmak.
(8) Müdürlük içi yönergeler yayınlayarak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek.
Evlendirme Memurunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 11 –
Evlendirme Memuru; 
a) İşleri organize etmek, personeli denetlemek, görev bölümü yaparak, aksaklıları müdüre bildirmek.
 b)Müdürü tarafından verilen görevleri müdür adına yürütmek. 
c) Evlendirme Memurluğuna ait iş ve işlemlerden Belediye Başkanına karşı sorumlu olmak.
Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 12 –
1. Evlendirme Memurluğuna usulüne uygun başvuruları kanunlar dâhilinde kabul ederek, deftere kayıt etmek.
2. Gerekli evrakları tamamlayarak, nikâh akdi için gün vermek.
3. Belediye Meclisi kanunuyla belirlenen akit ücretini makbuz karşılığında tahsil etmek. 4. Evlenme kütüğü ve mernis tutanaklarına kayıtları geçirmek.
5. Evlilik cüzdanları hazırlamak ve kayıtları Nüfus Müdürlüğüne bildirmek.
 Yazı İşleri Bürosunun Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 13 –

 1. Müdürlüğün görevleri başlıklı 7. Maddenin (d) fıkrasında belirtilen görevlerin dışında kalan (a, b, c, e, ) fık­ralarında belirtilen görevlerin tam ve zamanında yapılmasını takip etmek ve müdürü bilgilendirmek.
 2. İşleri organize etmek. Personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev bölümünün işleyişini sağlayarak, meydana gelen aksaklıkları müdüre bildirmek.
 3. Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip etmek ve müdüre bilgi vermek.
 4. Bürodaki tüm iş ve işlemlerin; meclis ve encümen kalemi ve kayıt memurlarının görevlerinin sağlıklı yürü­mesinden müdüre karşı sorumlu olmak.
 5. Yapılan tüm yazışmalarda müdürün paraf onayını almak.
 6. Büronun temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlayarak olumsuzlukları müdüre bildirmek.
Meclis Kaleminin görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 14
(1) Belediye Meclisinde alınan tüm kararlar için Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen şekil ve süre içerisinde ge­rekli işlemler yapılır.
a)Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; toplantı gündeminin tespiti ile ilgili ola­rak, Meclis toplantısı öncesinde tüm Daire Müdürleri ile yazışma yapmak,
b)Mecliste görüşülmesi gereken konular, istemde bulunan Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı tarafından incelendikten sonra, Meclis Başkanlığı adına yazılan bir yazıyla Başkanlık Makamı­na sunulduktan sonra, Başkanın havalesi ile Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilen evrakın yine Başkan’ın emir ve direktifleri doğrultusunda Meclis gündemine alınmasını sağlamak,
c)Meclis toplantı tarihi, yeri, saati ve gündem maddelerinin, Yasada belirtildiği şekilde hazırlanmasını sağlamak, en az üç gün önceden Meclis üyelerine yazılı olarak bildirmek, ayrıca bu konudaki Başkanlık duyuru ve çağrısını çeşitli yöntemlerle halka duyurulmasını sağlamak,
d)Belediye Yasası ve diğer Yasalara göre Meclise gönderilen evrakların, takip işlemlerini Yasalarda belirtilen şekil ve koşullara uygun olarak, süresi içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamak, (Birimlerce önerilen konuların yasa, tüzük, yönetmelik hükümlerine göre olduğu açıkça belirtilmiş olması gerekir.)
 e)Meclis üyelerinin, Meclis toplantılarına gelip gelmediklerini yoklama ile belirlemek. Meclis Üyesi Huzur haklarının ödenmesi için, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesini sağlamak,
f)Bir önceki meclis toplantısında alınan Meclis kararlarını, sonraki ilk gelen Meclis toplantısında Meclis üyelerine dağıtmak,
g)Meclis toplantılarının yapılabilmesi için, toplantı sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzeme­yi toplantı salonuna götürmek, Meclis salonu ve görevlilerinin organizesini yapmak ve toplantıların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
h)Meclis işleyişinin, görüşmelerinin, kararlar alma şekil ve yöntemlerinin kanun ve yönetmelik hü­kümleri dâhilinde yapılmasını sağlamak,
ı)Meclis kararlarının yazılması, Meclis Başkanı ve Kâtiplere imzalatılması, onaylatılması ve konularına göre ilgili Müdürlüklere gönderilmesini sağlamak,
j)Kaymakamlığa gönderilmesi gereken Meclis karar ve evrakları hazırlamak, yasaların belirlediği za­man içerisinde göndermek ve sonucu hakkında Birim Amirine bilgi vermek,
k)Meclis kararları kesinleştikten sonra, karar özetlerini hazırlamak, halkın bilgilendirilmesi amacı ile Belediyenin internet sitesinde yayınlanmasını ve Zabıta Müdürlüğü aracılığı ile ilân tahtalarına asılmak sureti ile duyurulmasını sağlamak,
l)Meclis evraklarının düzenli olarak kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,
m)Meclis çalışmaları ve müzakerelerini tutanak haline getirmek ve bu tutanakları müdürlük arşivinde süresi içerisinde saklamak.   
            Görevli Personel; İş ve işlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst Yöneticilerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.
 Encümen Kaleminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 15 –
a) Encümende, sadece Başkan tarafından havale edilen evraklar görüşülebilir. Encümen evrakları havale tarihinden en fazla yedi gün sonrasına kadar görüşülmelidir. Encümene gönderilecek yazılarda silin­ti, kazıntı olmaması esastır. Düzeltme ve çizinti varsa da üzerleri “Mühürlenmiş ve İmzalanmış Olmalı” hü­kümlerine göre, personel teslim aldığı evrakların bahsedilen özelliklere sahip olup olmamasına kesin olarak dikkat etmelidir.
b)Toplantı yerinin, gün ve saatinin Encümen üyelerine duyurulmasını sağlamak,
c) Daire Müdürlüklerinin; Encümende görüşülmek üzere Başkanlık Makamınca havale olunan teklifle­rini teslim almak, Encümen gündemini oluşturmak.
 d)Encümen toplantılarına katılmak, Encümen salonu ve görevlilerin organizesini yapmak, Encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
e)Gündeme alınan konuları ve encümence bu konular hakkında alınan kararları Encümen karar def­terine yazmak, karar defterinin Encümen Başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlamak,
f)Encümende verilen kararları numaralandırarak, metin haline getirmek ve karar metninin Encümen Başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasını sağlamak, yazılan karar metinlerinin ilgili birimlere zamanında ulaştırılmasını sağlamak, Encümen kararına katılmayan üyelerin, karara katılmayış nedenlerini karar metni­ne ve karar defterine aynen yazmak ve imzalattırmak,
g)Encümen evraklarının düzenlenmesi, gerekli kayıt ve arşivleme işlemlerini yapmak,
h)Başkanlıktan, Encümene gönderilen evrakın zamanında ve eksiksiz olarak ilgili servise iletilmesini sağlamak,
ı)Encümen üyeleri aylık huzur haklarıyla ilgili yazışmaları yapmak.
Görevli Personel; İş ve işlemlerin yürütülmesinden, hatalı karar yazımından ve her türlü evrak kaybından Müdürlüğe karşı sorumludur. Üst Yöneticilerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak verdikleri diğer görevleri de yapmak zorundadır.
Kayıt Memurlarının görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 16 –
 1. Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapmak ve yürütmek. Demirbaşa kayıtlı eşyaları koruyarak, yılsonu sayımını yapmak. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurmak. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koymak ve kaydederek örnek çı­karmak.
 2. Yazı İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmak.
 3. Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile göndererek, Be­lediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim almak. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmak.
 Santral Büro personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 17-
Santral memurları, yazı işleri müdürüne karşı sorumludurlar.
a) Mesai saatleri içerisinde bu görevi yapmak. Gerektiğinde ve personel sayısı yeterli olması durumunda nöbet­leşe öğle tatilinde de santral hizmetini sürdürmek.
b) Mecbur kalmadıkça santralden ayrılmamak,
c) Santralin sürekli çalışır durumda olmasını sağlamak, arıza halinde gecikmeden ilgililere haber vermek,
ç) Her türlü müracaatı ilgili birimlere ulaştırmak,
d) Görev başında ciddiyet ve nezaket kurallarına uygun davranmak,
e) Çalışma kabinine ziyaretçi almamak, özel görüşmelere izin vermemek,
f) Görev alanına giren diğer işleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmet İcrası
 
Görevin Alınması 
Madde 18 – Bilgisayar İşletmeni ve kâtipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeleri, dosya­ları ve tüm işleri zimmet defterine kaydederek ilgilisine vermek.
Görevin Planlanması
 MADDE 19 – Yazı İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemleri Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütmek.
Görevin Yürütülmesi 
MADDE 20 – Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
 BEŞİNCİ ÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği
MADDE 21 –
 1. Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu Müdür tarafından sağlamak.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evrakları toplayıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletmek.
 3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 4. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılma durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan gö­revden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 5. Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 22 –
 1. Müdürlükler arası yazışmaları Müdür’ün imzası ile yürütmek.
 2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişileri, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütmek.
 ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 23 –
1. Müdürlüğe gelen evrakın kaydını yaparak, Müdür tarafında ilgili personele havale etmek. Evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmak.
 2. Evrakları ilgili personele zimmetle ve imza karşılığında dağıtmak. Gelen ve giden evraklarla ilgili kayıt defte­rine sayılarına göre işlemek. Dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim etmek. Müdür­lükler arası havale ve kayıt işlemlerini mevcut teknik altyapı imkânlarıyla yapmak.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 24 –
 1. Müdürlüğün kendisiyle ilgili tüm yazışmaların birer suretini konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklamak.
 2. İşlemi biten evrakları arşive kaldırmak.
 3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.
 4. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına göre ayrı ayrı klasörlerde saklamak.
 5. Dosyalama İşlemleri
a)Gelen evrak dosyası
b) Giden evrak dosyası
c) Belediye Meclis toplantı dosyaları
d) Belediye Meclis karar dosyaları
e) Belediye Encümen kararları dosyaları
f) Genelge ve bildiri dosyaları
g) Resmi kurumlarla ilgili dosya
h) Dilekçe kayıt dosyası
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin Hükümleri 
MADDE 25 –
 1. Yazı İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğünde 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
 3. Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bu­lunduğu başkan yardımcısı sorumludur.
MADDE 26:
İŞÇİLER
İşçiler; genellikle yardımcı işler için görevlendirilirler. Ayrıca işçilere mevzuatın öngördüğü işler verilebilir.
MADDE 27:
TÜM PERSONEL
1. Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri, yaptıkları ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgili­lerden başkasına her hangi bir açıklamada bulunamaz..
2. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeksizin, her vatandaşa eşit davranmak zorundadır.
3. Mesai bitiminde masa üzerinde bulunan evraklarını, kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilit­ler.
4. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli olduğu evrakları ken­disinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe, görev yerinden ayrılamaz. Devir teslim cetvel­leri Müdürlükte saklanır.
5. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır ve Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 28 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük 
MADDE 29 – (1) Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip mahallinde ilanen yayımını müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 30 – (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
             Yazı İşleri Müdürlüğü  dışarıdan gelen bütün yazışmaların kayıt altına alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, belediyenin  diğer birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların kayıt altına alınmasını ve postalanmasını yapar. Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerindeki işlemleri yürütür. Ayrıca karar organlarının birbirleri ile belediye başkanının ve belediyenin diğer birimleri ile olan iletişiminin düzenli işleyişini yürütür.
 Mevzuat:
                  5393 Sayılı Belediye Kanunu
                  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
 
 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖREV VE TANIMI
            Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, birim sorumluları arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan birim sorumlularının yerine, bir başkasının görevlendirilmek ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. Başkanlıktan gerek Meclise, gerekse Encümene gönderilen evrakın kanun, tüzük, yönetmelik emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak, Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamının kurulmasını sağlamak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.
                   Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.  Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak. Başkanlıkça onaylanan çalışma programın gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek, Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek. Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevlere ilişkin ileriye dönük hedefler göstermek, Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamına mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 Temel görevleri, yetki ve sorumlulukları
 Planlama ve Programlama:
            Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak. Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır. Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşullanın sınırları içinde kalmayı gözetlemek.
Düzenleme:
            İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak. İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek. İş ile ilgili çalışma adımlarım gözden geçirip saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak.
Koordinasyon:
            İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak. Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.
Uygulamalı Yönetim:
            Görevi, zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.
İzleme, denetleme, değerlendirme:
            Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak. Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm önerisiyle birlikte üst yöneticiye iletmek.
Bilgi verme:
            Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.
 Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar:
            Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cevaplandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, gereken yerlerde birimini temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.
Yönetim ilkeleri;
İnisiyatif Alma :
            Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı, görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.
Seçme ve Karar verme:
            Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin (her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.
Kolaylaştırma:
            Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.
 Değişme :
            Yönetici, program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.
Eldeki Kaynaklardan İyi Yararlanma:
            Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.
Geliştirme:
            Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.
Devamlılık:
            Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.
Liderlik:
            Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini sağlamalıdır.
Moral :
            Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.
Takdir ve ceza:
            Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.
Disiplin
            Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.
Ortam:
            Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da sağlamalıdır.
 
YAZI İŞLERİ BİRİMİ
           Genel evrak
·         İdari işler
            Birim, belediyemize dışarıdan gelen bütün yazışmaların kayıt altına alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, belediyenin diğer birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların kayıt altına alınmasını ve postalanmasını yapar. Müdürlükte çalışan personelin özlük işlerini ( izin, hastalık, rapor, ödül, ceza, vs. ) takibi yapılır. Yazı İşleri Müdürlüğünce cevap verilmesi gereken konularda yazışmaları hazırlar, birimde kalan evrakların yönetmeliklere göre dosyalamasını yapar.
Yazı İşleri Birimi Sorumlusu
            Belediyeye gelen ve Belediyeden gönderilen her türlü evrak ve yazışmanın kontrolünü yapmak, Müdürlüğün her türlü özlük işlerini ve diğer birimlerle yapılan yazışmaların yürütülmesini sağlamak, sonucundan Müdürlüğe bilgi vermek. Müdürlüğün demirbaş, kırtasiye, araç ve gereçlerinin alınması, korunması, diğer büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. personelin yaptığı işleri kontrol eder ve bu konuda Yazı İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
            Belediyeye vatandaşlar ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen yazıları teslim alarak birim yetkilisine vermek. Kontrol edilip ilgili birimlere havale edilen evrakların bilgisayar kayıtlarını yapar ve zimmet defterine kaydeder. Belediyemiz birimlerinden de vatandaşa ve resmi veya kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrak ve zarfları teslim alarak bu evrakların bilgisayar kayıtlarına işler ve zimmet defterine kaydeder.
            Posta ile gönderilecek evrakları posta zimmet fişine kaydederek evrakların işlemlerini yapar ve kısa sürede P.T.T ye zimmet karşılığı verip gönderilmesini sağlar. Resmi posta pullarının miktar olarak harcanmalarını takip eder ve bunlarla ilgili hesabı tutarak avansı kapatır. Başkanlıktan gönderilecek postaları zaman kaybetmeden ve mesai saati gözetmeden anında gönderilmesini sağlar ve ilgili avansı takip eder. Posta ile gönderilecek mektup pullarının avans almak suretiyle temin eder ve harcamaların sonunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünce mahsubunun yapılmasını sağlar.
            Belediyeye gelip kaydedilen evrakları ilgili birimlere ivedi olarak düzenli bir şekilde zimmet karşılığı teslimini yapar.
            Müdürlükte çalışan personelin özlük işlerini ( izin, hastalık, rapor, ödül, ceza, vs. ) takip ederek birim yetkilisine bilgi verir. Yazı İşleri Müdürlüğünce cevap verilmesi gereken konularda yazışmaları hazırlar, birimde kalan evrakların yönetmeliklere göre dosyalamasını yapar. Sonuçlanmayan evrakları takip eder ve yasal süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlar. Müdürlüğe ait demir eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutar. Müdürlüğe dışarıdan alınması gereken mal ve malzemeleri tespit eder ve alınmasını temin eder.
 
 EVLENDİRME BİRİMİ
           Belediyeye evlenmek üzere müracaat eden çiftleri kabul ederek çiftlerin evlenme akitlerini yapılarak evlenme akdi yapıldıktan sonra evlenen kişilerin evlenme bildirimleri (Mernis) Nüfus Müdürlüğüne bildirilir. Başka yerlerde evlenmek isteyen kişilere izin belgesi verilir. Evlenme akdi işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili evrakları muhafaza edilerek, evlendirme memurluklarında kullanılan aile cüzdanlarının hesabı takip edilerek gerektiğinde Mal Müdürlüğünden yenileri alınır.
Evlendirme Sorumlusu
         Evlendirme dairelerinin işleyiş ve düzenini takip etmek. Aşağıda sayılan personelin yaptığı işleri kontrol eder ve bu konuda Yazı İşleri Müdürüne karşı sorumludur. Ayrıca sorumluluğundaki kişilerin amiri durumundadır.
·         Evlendirme Memuru
          Belediyeye evlenmek üzere müracaat eden çiftleri kabul ederek çiftlerin evlenme akitlerini yapar.  Evlenme akdi yapıldıktan sonra evlenen kişilerin evlenme bildirimini (Mernis) Nüfus Müdürlüğüne bildirir. Başka yerlerde evlenmek isteyen kişilere izin belgesi verir. Evlenme akdi işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili evrakları muhafaza etmek ile yükümlüdür. Evlendirme memurluklarında kullanılan aile cüzdanlarının hesabını takip etmek ve gerektiğinde Mal Müdürlüğünden yenilerini almakla da görevlidir. Evlendirme Memurları yaptıkları iş ve işlemlerle ile ilgili olarak Nüfus Müdürlüğüne karşı da sorumludurlar.    
          Belediyeye evlenmek üzere müracaat eden kişilerin dosyalarını hazırlayarak evlendirme memuruna verir. Ayrıca evlendirme memurunun verdiği diğer işleri de yapmakla yükümlüdür.
           Belediyemize bağlı 1 adet Evlendirme Memurluğu bulunmaktadır. Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin işlemleri aşağıda adresi yazılı nikah memurluklarımızda yapılmaktadır.
 
BELEDİYE NİKAH SALONLARINDA ALINACAK ÜCRETLER
 
2015YILI NİKAH SALONLARI ÜCRET TARİFESİ
 
A – Hafta İçi Mesai Saatleri İçinde              20.00 – TL
B – Hafta İçi Mesai Saatleri Dışında30.00– TL
C – Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde50.00– TL
2 – Tarafların İsteği Üzerine Özel Salonlarda Nikah Kıyılması Halinde Alınacak Ücret50.00 – TL
3 – Kongre Ve Toplantılar İçin  100.00.-TL
 
 
-  Uluslarası Aile Cüzdanı Bedeli 100.00 – TL dir.
-   Bu tarifelerin dışında ayrıca bir ücret talep edilmez.
-   Tarife bedellerine  KDV dahildir.  
 
 BİRİM SORUMLUSU
            Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerini yasa, tüzük, yönetmelik esaslarına uygun şekil ve koşullarda, belirtilmiş sürede sonuçlandırılması için gerekli işlemleri yürütmek. Karar organlarının birbirleri ile belediye başkanının ve belediyenin diğer birimleri ile olan iletişiminin düzenli olarak yürümesini sağlamak.
     Meclis ve Encümene ilişkin gündemde bulunan dosyaların düzenlenmesini, gündemin hazırlanmasını sağlamak. Meclisten İhtisas Komisyonlarına gönderilen dosya ve yazıları ilgilisine teslim edilmesini sağlamak. Meclis ve Encümene ait yazı ve kararların yazılmasını sağlamak, kontrolünü gerçekleştirmek onaylanması gereken Meclis kararlarını Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlığa göndererek sonucunu izlemek ve son işlemleri yerine getirdikten sonra Müdürlüğüne bilgi vermek. Meclis ve Encümen Karar Defterini düzenli bir şekilde tutar. Defterdeki imzaların tam olmasına ve eksik imzaların nedeninin yazılmasına özen gösterir. Meclis Üyelerine ait devam cetvelini oturumdan önce meclis Başkanına teslim eder ve oturumdan sonra devam cetvelini teslim alarak saklar. Meclis ve Encümen kararlarının imzası tamamlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere gecikmeden gönderilmesini sağlar. Meclis veya Encümene ait karar ve tutanak asıllarını dosyalarına yerleştirerek saklanmasına ve kaybolmamasına özen gösterir.
         Meclis ve İhtisas Komisyon Başkanlarının toplantı çağrısını diğer komisyon üyelerine duyurmak. Meclis ve Encümene havale edilen yazıları toplantı gününde gündeme almak. Meclis ve Encümenden çıkan Kararları gününde ve zamanında yazmak. Kararları çok açık ve tefsire yorum bırakmadan yazmak. Yazdıkları yanlış ve hatalı kararlardan sorumlu olmak.
BULANIK BELEDİYE MECLİSİ
            Belediye meclisimiz .... belediye meclis üyesi ve belediye başkanından oluşmaktadır. Belediye meclis üyelerinin  Halkın Demokrat Partisi.... Adalet ve Kalkınma Partisinden. ..... Cumhuriyet Halk Partisinden ..... Milliyetçi Hareket Partisinden seçilmiştir.  Belediye meclisimiz, çalışmalarını sağlıklı yürütmek için yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak meclis l. ve 2. başkan vekilleri, üçü asil üçü yedek olmak üzere meclis divan katibi ve 5 ihtisas komisyonunu seçimle belirlemiştir. İhtisas Komisyonları; İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Sağlık, Çevre, Gündem  Esnaf, Pazaryerleri, Engelliler, Burs ve Eğitim, Spor Komisyonu, Kadın - Erkek Eşitliği ve Kentsel Dönüşüm Komisyonundan oluşmaktadır. Belediye meclisimiz her ayın ilk haftası toplanmaktadır.
BELEDİYE MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.           
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
            (Diğer mevzularda meclis kararını gerektiren konularda karar almak.)
BULANIK BELEDİYE ENCÜMENİ
            Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, katılamadığı toplantılarda ise görevlendirdiği başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlığında, belediye meclisince seçilen üç meclis üyesi ve belediye başkanının biri Mali Hizmetler Birim Amiri ikisi diğer birim amirlerinden atadığı toplam 4 kişiden oluşmaktadır. Belediye Encümen üyeleri bir yıllık süre ile görev yaparlar. Belediye Encümeni her hafta çarşamba günü saat 10:00 da toplanmakta, ayrıca ihtiyaç duyulması durumunda her zaman toplanabilmektedir.
BELEDİYE ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ :
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.


 
MALİ HİZMETLER BİRİMİ
 
Müdürlüğümüz, BULANIK Belediyesi tüzel kişiliğinin geçici ve kesin harcamalarını mer'i mevzuat çerçevesinde "Sayman" adına inceleyip gerçekleştirmek ve buna ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmekle görevlidir.
1- Belediyenin öz kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetsel gerekler ve yasal yükümlülükler açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak,
2-Belediyenin Gelir ve Gider Bütçelerine ait kayıtları Bilgisayar ortamına aktarmak ve ödeneklerin takibini yapmak,
3-Belediye Masraf Bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek,
4-Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak,
5-Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre gerekli defter kayıtlarını tutmak ve bilgisayar ortamına aktarmak,
6-Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarına göre cetvellerini çıkarmak,
7-Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıklarını ilk sahiplerine ödemek. Diğer taraftan maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, işsizlik Sigortası Fonu) gibi kesintiler kanuni süre olan en geç bir ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
8-Çeşitli kurumlardan Belediye adına gelen ve Belediyelere ödenecek kanuni hisselerin zamanında tahsisini takip etmek.
 
       Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama  Birimi 
 
1-Muhasebe hizmetlerini yürütmek
2-Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.
3-Bütçe kesin hesabını hazırlamak. 
4-Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
5-İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
6-Mali istatistikleri hazırlamak
7-İdarenin mali iş ve işlemlerini  sonuçlandırmak. 
8-Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
9-Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 
      Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Programı  Birimi
 
1-İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
2-Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.
3-Performans programı hazırlıklarının Koordinasyonunu sağlamak.
4-Bütçeyi hazırlamak
5-Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak
6-Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
7-Ödenek gönderme belgesi düzenlemek
8-Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım  değerlendirme raporunu hazırlamak.
9-Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
10-İdare faaliyetlerinin stratejik plan performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
11-İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer mevzuatın Uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama Yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
12-Mali konularda üst yönetici tarafından verilen Diğer görevleri yapmak.
 
      Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi
 
1-Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.  
2-İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
3-Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri  sağlamak ve danışmanlık yapmak.
4-Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
     
İç Kontrol Birimi
 
1-İç kontrol sisteminin kurulması standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
2-İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak.
4-İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek sonuçlandırmak. 
5-Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
6-Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

T.C.

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bulanık Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

b) Yetkili Kurul : Belediye Meclisi ve Belediye Encümenini,

c) Üst Yönetici : Bulanık Belediye Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Bağlı olduğu Belediye Başkan Yardımcısını,

e) Müdürlük : Bulanık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

f) Müdür : Bulanık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürünü,

g) Muhasebe Yetkilisi : 5018 Sayılı Kanuna göre Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla usulüne uygun atanmış kişiyi,

h) Harcama Yetkilisi : Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisini,

ı) Harcama Birimi : Bütçeyle ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

j) Vezne : Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerle­rin muhafaza edildiği yeri,

k) Servis : Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde, Belediye Gelir ve Giderlerinin muhasebeleşmesi, tahakkuku, tahsili ve takibinde yararlılık durumu dikkate alınarak oluşturulan (Muhasebe Servisi, Gelir-Tahakkuk Servisi, Emlak Servisi, Sicil Servisi, Tahsilat Servisi ve Taşınır Mal Servisi)

l) Personel : Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Memur ve işçileri,

m) Bütçe : Belediye Bütçesi, Mali hesap yılı içinde Gelir-Gider, Cari ve Yatırım harcamalarının tahminini,

n) Kesin Hesap : Yıl sonu itibari ile hesapların tutturulmasını,

o) Tertip : Program, Kurumsal Sınıflandırma, Fonksiyonel Sınıflandırma, Finansman Sınıflandırma ve Ekonomik Sınıflandırma kalemi birleşimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1- Müdürlük

2- Muhasebe Servisi

3- Gelir Tahakkuk Servisi

4- Emlak Servisi

5- Mükellef Sicil Servisi

6- Tahsilat Servisi

7- Taşınır Mal Servisi

Bağlılık

MADDE 6 - (1) Mali Hizmet Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7- (1) Aşağıda Belirtilen görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

1) İzleyen iki (2) yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye Bütçesini, Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak Bütçe gelir ve gider denkliğinin sağlanma zorunluluğu dikkate alınarak hazırlamak ve harcama birimlerinin ilgili bütçe yılı içerisinde yapacağı faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendir­mek.

2) Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayıtları tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak.

3) Kayıt altına alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleş­tirmek. Bilgisayar ortamına da muhasebe kayıtlarını işlemek.

4) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderil­mesi işlemlerini yapmak, idarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

5) Mutemetlerin sarfiyat evraklarını incelemek ve tutmak.

6) Belediye gider bütçesinden tahakkuk eden masrafları hak sahiplerine ödemek.

7) Belediye Gelirleriyle ilgili Kanun, yönetmelik ve mevzuatlar çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların tahsil ve takip işlemlerini yürütmek.

8) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan bütün taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini dü­zenlemek.

9) Yukarıda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yılsonu itibari ile kesin hesap ve bilânçoyu çıkartmak.

10) İdari ve kesin hesapları düzenleyerek, bunları Sayıştay Başkanlığı ve Büyükşehir Başkanlığı’na göndermek.

11) İlgili Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilen diğer görevleri yapmak.

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve yürürlükteki mali mevzuata uygun olarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

b)      Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin Kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak.

c)       Müdürlüğünün görevleri arasına giren konularla ilgili mevzuat, yargı kararları ve yayınları takip eder, persone­linin bilgilendirilmesini ve eğitimini sağlamak.

d)      Müdürlüğünün görevleri kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak.

e)     Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt yetkililerini belirlemek.(taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.)

 f)       Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak.

g)      Harcama Yetkilisi olarak, 5018 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

h)      Mali Hizmetler Müdürlüğü alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmakla yetkilidir.

Muhasebe Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Muhasebe Sevisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tahakkuk etmiş borçları kanıtlayıcı belgelerle birlikte günlük olarak tediye etmek.

b)      Harcanan ödenekleri, ilgili defterlere kayıt yapmak

c)       Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlamak.

d)      Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını ve bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

e)      Belediye’nin gelir ve gider bütçe’lerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak.

f)       Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak.

g)      Hesap ekstrelerinin kontrol edilmesini, kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak.

 h)      Ödemeyle ve muhasebeyle ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak.

i)        İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

 j)        Bankalardaki Bulanık Belediyesi hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilmesini sağlamak.

k)      Ödeme evraklarını (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

l)        Güncel mevzuat gereği, Belediye’nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak.

m)    Tüm ödeme emri belgelerinin güncel mevzuata uygun düzenlenmesini ve muhasebeleştirilmesini sağlamak.

n)      Emanete alınan, emanetten reddedilen paraları ilgili defterlerine işler Belediye’nin diğer

o)      Müdürlüklerinden veya diğer Özel, Tüzel Devlet Kuruluşlarından gelen yazıları içeriğine göre uygulamak ve ce­vaplandırmak.

p)      Personelin maaş, ücret ve fazla çalışma karşılıkları hak sahiplerine ödemek.

r)      Maaş, ücretlerden kesilen (ikraz, icra, kefalet, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, işsizlik sigortası fonu) gibi ke­sintiler kanuni süre olan en geç 1 ay içinde listeleri yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

s)       Her aya ait gelir ve gider ile bunlara ait emanetlerin defter kayıtlarını yapmak ve banka ile mutabakatı sağlamak.

t)       Her yıl Belediye Bütçesi tanzim edilerek gerekçeleri ile birlikte Başkanlık Makamına intikal ettirmek.

u)       Başkanlık  Makamı’nca denkleştirilen Bütçe’nin, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi’nce görüşülmesi ve ka­bulünü müteakip takip eden yıl başından itibaren yürürlüğünü sağlamak üzere uygulamaya koymak.

v)      Bütçe yılının tamamlanmasına müteakip kesin hesabın çıkartmak. Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi’nce görüşüldükten sonra Sayıştay Başkanlığı’na ve istenilmesi halinde Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına tevdi ettirmek.

y)      Sayıştay Başkanlığı gerekse İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari ve mali denetimlere, kesin hesabı çıkan yılla­rın gelir ve gider belgelerini eksiksiz olarak tanzim ederek teftişe hazır hale getirmek ve denetimi yapılan yıllara ait kişi borçlarının takip ve tahsilini yapmak tenkit ve tavsiye edilen hususlarda ise gerekli işlemlerin yapılması sağlanmak.
z)    01 Ocak–31 Aralık tarihleri arası bütçe giderleri, emanet hesapları, kişi borçları, bütçe gelirleri kontrolü genel olarak yapmak, banka mutabakatını sağlamak, sonuç olarak kesin hesabı ve yıl sonu itibariyle bilânçoyu çıkart­mak.

Gelir – Tahakkuku Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Gelir Tahakkuk Servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Vergiler;

1) Çevre Temizlik Vergisi Tarh, Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

2) İlan Reklam Vergisi Tarh, Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

3) Eğlence Vergisi Tarh, Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

4) Haberleşme Vergisi Tarh Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

5) Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Tarh Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

6) Diğer Vergiler Tarh Tahakkuk ve Takip işlemleri yapmak,

b) Harçlar;

1) İşgal Harcı İşlemleri yapmak,

2) Tellallık Harcı işlemleri yapmak,

3) Harcamalara Katılma Payı işlemleri yapmak,

4) Diğer Harçlarla ilgili işlemler yapmak,

c) Ceza, bedel ve diğer paylar;

1) Vergi Para Cezaları Tahakkuk ettirmek,

2) İdari Para Cezaları Tahakkuk ettirmek,

3) İmar Para Cezaları Tahakkuk ettirmek,

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen miktarlarda Altyapı Katılım Bedeli Tahakkuk işlemleri,

5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce belirlenen miktarlarda Otopark Bedeli Tahakkuk işlemleri,

d) Ücrete tabi işler ; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesinde ve 5393 Sayılı Kanunun 18/f Maddesinde; Vergi, Harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir. İfadesi yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda Bulanık Belediye Meclisince onaylanan Tarife Cetvellerinde belirtilen değerler üzerinden ücrete tabi işler ile ilgili tahakkuk ve takip işlemlerini yapmak.
e) Kira ve işgaliyeler ;5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri konulu18/e Maddesi ile yine aynı Kanunun Belediye Başkanının görev ve yetkileri konulu 38/e maddesinde belirtilen Taşınmaz malların kira işlemleri, 2886 Sayılı Kanun çerçevesinde Kiraya ihale etme, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Sözleşme, Tahakkuk ve Takip işlerini yapmak. Yine Belediye yetki alanındaki uygun yerlerde geçici nitelikli konuşlanan portatif yapı ile faali­yet gösteren mükelleflere İşgal bedellerini tahakkuk ettirmek. Takibini yapmak. Yeni oluşan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelecek bilgiler doğrultusunda Kiraya verilebileceği belirlenen İşyerleri, Tarım arazileri ve diğer şekillerde kullanılabilecek yerlerle ilgili gerekli Meclis Kararları alınarak 2886 Sayılı Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde İhaleler yapmak, Kira Sözleşmeleri hazırlamak, Kira ve İşgal Tahakkuklarının yapmak ve devamındaki süreci takip etmek.

f) Tarifeler ; Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Kanunun 18/f Maddesi; “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu ya­pılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” Hükmü gereği yapılacak olan Yıllık Ücret Tarifesini hazırlamak.

Emlak Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Emlak Servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Her ay tapudan alım satım yapan vatandaşların isimlerini bilgisayara işleyip vergi ilişiği kesildikten sonra kayıtlardan düşürülmesini sağ­lamak,

 b)      Bulanık Belediyesine vatandaşların bildirimleri ile ilgili vergi ve mali yükümlülüklerle ilgili kayıtları, köy beyan defterine işlenmesini sağlamak ve vatandaşa ilgili bilgiyi vermek.

c)       Vatandaşların yeşil kart için belediyemize müracaat yaptıklarında kendi üzerlerine kayıtlı her türlü menkul veya gayrı menkul araştırmalarını sağlıklı bir şekilde araştırıp duruma göre tasdik yapmak ya da yapmamak.

d)      Emlak ile ilgili her türlü yazışmaların yapılmasını sağlamak.

e)      Tapudan gelenlere alım-satım için rayiç bedel belirlemek.

f)       Diğer çevre belediyelerle servisimiz adına her türlü iletişimi sağlamak.

Mükellef Sicil Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Mükellef Sicil servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Yeni Kayıt Mükellef Sicil bilgilerini oluşturmak,

b)      Mükellef Sicil bilgilerini belirli periyotta güncellemek kimlik ve güncel adres kayıtlarının düzenlenmesini sağlamak,

c)       Çift yada daha fazla ayrı ayrı kaydı olan sicilleri birleştirerek tek mükellef sicil bilgisi oluşturmak,

d)      Yeni oluşan mahallelerden gelen (Beldeler) sicillerin kontrol ve tek mükellef siciline dönüştürülmesini sağ­lamak,

e)      Mernis numarası olmayan sicillerin mernis numaralarını Kimlik Paylaşım Sistemi, TAKBİS ve diğer kaynaklar üzerinden araştırarak temin etmek,

f)       Belediyenin elektronik hizmetlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin kayıtlarını kontrol ederek e-bele­diye şifresi işlemlerini yapmak.

Tahsilat Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Tahsilat servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Belediye Gelirlerini Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar, Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vb. gibi tahakkuksuz tahsilâtları yapmak.

b)      Pazar yeleri işgaliyelerinin tahakkuk ve tahsilini gerçekleştirmek,

 c)       Tahsil edilen paraları Tahsilat Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak Bankaya yatırmak,

d)      Borçlu mükelleflerin tespitini yaparak ödenmesini sağlamak ya da gerekli işlemleri yaparak icra takip işlem­lerini başlatmak üzere Borç belgelerini anlaşmalı olunan Belediye Avukatlarına veya Avukatlık hizmet yüklenicilerine vermek,

e)      Belediye Anlaşmalı Avukatlarına verilen bilgilerinin icra ve haciz süreçlerini takip ederek belirli periyotlarda raporlar hazırlamak.

Taşınır Mal Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Taşınır Mal servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Satın alınan ve ambara teslim edilen kırtasiye, demirbaş malzeme ile araç ve gereçlerin birimlere tahsisleri­nin yapılarak birimlere teslimini sağlamak,

b)      Demirbaş malzemelerinin tahsis onaylarını alarak her birim için ayrılan demirbaş eşya kayıt defterine işle­mek,

c)       Birimlerce iade edilen demirbaş malzemelerinin kayıtlardan terkini ile hurda durumunda bulunanların de­mirbaş kayıtlarından düşülmesinin temini

d)      Birimlerin malzeme taleplerini ambar mevcudu oranında talep müzekkeresi karşılığında sağlayarak ambar ve taşınır mal defterine işlenmesini temin etmek,

e)      Ambardan mal ve kırtasiye giriş çıkışını ilgili defterlere kayıt etmek, Yıl içerisinde yapılan faaliyetleri aylık ve yıllık olarak hazırlayarak Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek

f)       Demirbaş malzemelerinin Taşınır Mal Yönetmeliği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilgili maddelerine göre kayıt altına alarak talep eden birimlere teslim etmek ve takibini yapmak.

g)      Yıl içerisinde, giriş ve çıkışı yapılmış bilumum eşya, mal, araç gereç, yedek parça vb. malların Taşınır İşlem Fişi ile kayıtları girişleri ve Çıkış ile teslimatları yapılan envanterlerin yıl sonu itiba­riyle kesin hesabını Belediye Başkanına sunmak üzere Mali Hizmetler Müdürüne bildirmek.

h)      Mali yıl içerisinde gerek satın alınma ve gerekse hibe (Şartsız bağış) suretiyle girişi olan demirbaş malların kayıtlarının tutulması, ilgili birim yetkililerine zimmetlenmesini sağlamak. Yıl sonu itibariyle de genel sayım­larının yapılması ve Belediye Başkanına sunmak üzere Mali Hizmetler Müdürüne bildirmek.

 i)        Taşınır Mal Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak sayım komisyonu tarafından her yıl sonu itibariyle, kullanılamayacak duruma gelmiş hurdaya ayrılacak de­mirbaşların tutanaklarının hazırlanması, Belediye Başkanı ve Encümende görüşülmek üzere Mali Hizmetler Müdürüne bildirmek.

j)        Devlet Memurlarına Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliğine uygun olarak,giyim istihkakı bulunan personelin listelerini hazırlamak ve Gi­yim Eşya defterine kayıtlarını yapmak.

k)      Yıl sonu itibariyle de Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak Taşınır İşlem Fişi Giriş-Çıkış kayıtlarının ve Demirbaş Eşyaların kesin hesabını hazırlamak Meclise sunumunu gerçekleştirmek üzere Mali Hizmetler Müdürüne bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 17- (1) Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek gereği işlem yapılmak üzere ilgilisine imza karşılığında verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 18- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler Belediye Başkanı’nın emir ve talimatlarına uygun olarak Mali Hizmetler Müdürü tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

 MADDE 19- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yürürlükteki mevzuat, tebliğ, genelge ve mevzuatın emrettiği kurallar çerçevesinde verilecek emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 20- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 21- (1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 22- (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

Arşivleme ve Dosyalama

 MADDE 23- (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim Disiplin Hükümleri

MADDE 24-  (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 25-  (1) İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlülükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlük

MADDE 26-  (1) Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip mahallinde ilanen yayımını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27-  (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yür

T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç- 
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
 MADDE 3 – (1) Fen İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) fıkrası ile 18 inci maddesinin (m) fıkrası ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Belediye: Bulanık Belediyesi’ni
b) Başkanlık: Bulanık Belediye Başkanlığı’nı 
c) Encümen: Bulanık Belediye Encümeni’ni 
d) Meclis: Bulanık Belediye Meclisini 
e) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü’nü 
f) Müdür: Fen İşleri Müdürü’nü 
g) Personel: Fen İşleri Müdürlüğü Personelini 
h) Yönetmelik: Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat 
MADDE 5- (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir: 
a) Müdür 
b)  Makine Mühendisi
c) Şehir Plancısı
d) Harita Mühendisi
 e) İnşaat Teknikeri
f) Şoför (7 adet)
g) Operatör (3 adet)
h) işçi (8 işçi)
i) memur (şoför)
 (2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çer­çevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” görevlendirilmesi yapabilir.
(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu memur personel dâhil olmak üzere, Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve üst yönetici (belediye başkanı) veya yetki verdiği amirin (belediye başkan yardımcısı) onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
Bağlılık 
MADDE 6 –  (1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri 
MADDE 7- (1) Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi gereğince Belediye Başkanına veya görevlendireceği belediye başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) Fen İşleri Müdürlüğü, evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek, meclis ve encümen kararlarının alınması, vatandaşın Fen İşleri ile ilgili işlerini yapmak iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek ve sonuçlandırmak.
(3) Tebliğ ve ilanı gerektiren Fen İşleri birimi ile ilgili meclis karar­larının yayımını ve askı işlemlerini sağlamak ve birer nüshasını arşivlemek. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırarak, meclis kararları ve gündemini imkanlar dahilinde kurulu veya kurulacak olan web sitesinde yayınlatmak.
(4) İlgili encümen karar asılları ve/veya örnekleri üzerinden gereken tebligat ve işlemleri yapmak, dosyalamak ve arşivlemek.
 (5) Belediyeye gelen Fen İşleri uygulamasıyla ilgili evrak, belge ve postaları zimmetle teslim almak. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgililerine ulaştırıl­masını sağlamak.
(6) Fen İşleri Müdürlüğü görev ve sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
(7) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve teknik donanımlı eleman yetiştirilmesini sağlamak,
(8) Çalışma veriminin arttırılması amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.
(9) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevlere ilişkin, ileriye dönük hedefleri belirlemek, Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda, kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasından son ve kesin seçim yapmak.
Müdürlük Yetkisi
 MADDE 8 –  (1) Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata dayanarak yol, su, kanalizasyon, akaryakıt ve madeni yağ alımları, hizmet işlerinde kullanılacak muhtelif mal ve malzeme alımları, yapım işi kontrol, denetim ihale ve gerektiğinde teknik altyapı işlerinde destek hizmetlerini Belediye Baş­kanınca kendisine verilen talimatlara uygun olarak kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9 –  (1) Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili kanunlarda belirti­len görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10 –
 1. Fen İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil etmek.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililerine ve sorumlularına tevdi ve tebliğ etmek
 3. Yapımı sürdürülen İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırmak,
 4. İş deneyim, durum belgesi, denetleme belgesi vb. belgeleri düzenlemek,
 5. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 5393 Belediye Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı ve Plansız Alanlar Yönetmelikleri ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuatla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görev alanına girmeyen ancak Fen İşleri Müdürlüğüne mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.
1.6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve Uygulama Yönetmelik ve Tebliğleri uyarınca birimimiz sorumluluk alanına giren hususlarda gereken tedbirleri almak ve iş güvenliği kurulunun aldığı kararları doğrultusunda birimle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 1. Yatırım programı kapsamında ihale edilecek projelerin ihale iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 2. Belediyemiz sınırları içerisinde ve belediye denetiminde olan park, bahçe, mezarlık, defin, ruhsat ve diğer ortak kamusal alanların düzenlenmesi, ağaçlandırma, bakım, onarım, ilaçlama, peysaj düzenleme vb. yapım işlerinin sağlanması, ihaleyi gerektiren durumlarda yapım işi ihale dosyalarının hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ödeneklerinin kullanılması.
 3. Yol, su, kanalizasyon ve diğer alt yapılarla köprü, üst geçit, yaya yolu, menfez, tünel vb. yapım onarım bakım vb. hizmetleri yürütmek gerekli ödeneği tertiplerine uygun olarak harcamak,
 
Personelin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 16 –
 1. Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapmak ve yürütmek. Demirbaşa kayıtlı eşyaları koruyarak, yılsonu sayımını yapmak. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurmak. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koymak ve kaydederek örnek çı­karmak.
 2. Fen İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmak.
 3. Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile göndererek, Be­lediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim almak.
 4. 5393 sayılı Kanun gereği Bulanık Belediye Başkanlığının yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan v.b. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılması, kentin imar planına uygun hale getirilmesi, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılması, yollar, alt geçitler, köprülerin yapımı, bakım ve onarımı Fen İşleri Müdürlüğü ‘nün görevleri arasında yürütülecektir.
 1.Fen İşleri Müdürlüğü birimi olarak ayrıca yapılan alt ve üst yapı çalışmaları arasında sosyal kültürel ağırlıklı etkinlikler, okullara yapılan hizmetler, halkla birlikte yapılan imece usulü çalışmalar da yer almaktadır. Müdürlüğümüz bu çalışmalara başlarken Belediyemizdeki tüm ilgili Müdürlükler ile bağlantı kurarak, çözümler üretir. Gerektiğinde Başkanlık Makamının onayı ile ilgili Bakanlıklar, Valilik, Kaymakamlık, Muhtarlıklar , Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Belediyeler , Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar ile bilgi alış- verişinde bulunur.
 1. Müdürlüğümüzce Belediye Başkanlığınca yapımı istenilen alt ve üst yapı ile ilgili projeleri gerektiğinde belediye elemanlarına yaptırır, gerektiğinde ise ihale yolu ile ilgili kanunlar, şartnameler, tebliğ ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde ihale dosyalarını hazırlar, ihale eder, inşaatın yapımını ve kontrolünü sağlar. Bu konularla ilgili her türlü teknik bilgiyi Başkanlık Makamına sunar, görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına teklifte bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmet İcrası
 
Görevin Alınması 
Madde 18 –  (1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen görev, yetki ve belgeleri, dosya­ları ve tüm işleri zamanında yürütmek
Görevin Planlanması
 MADDE 19 –  (1) Fen İşleri Müdürlüğünün iş ve işlemlerini müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütmek.
Görevin Yürütülmesi 
MADDE 20 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri Kanun ve yönetmelikler ile Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
Yol Bakım Onarım ve Yıkım İşleri Birimi
MADDE 21-  
 
1. 5393 sayılı Kanun gereği Bulanık Belediye Başkanlığının yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan v.b. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılması, kentin imar planına uygun hale getirilmesi, yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılması, yollar, alt geçitler, köprülerin yapımı Fen İşleri Müdürünün talimatı ve gözetiminde, Yol Bakım Onarım ve Yıkım İşleri Birimi’nce yürütülecektir. Birim işlerinin aksatılmasını önleyici her türlü tedbir alınır ve gerekirse çalışanların fazla mesaide istihdamı belediye başkanı onayı ile sağlanır. Çalışma ve faaliyetlerinden Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
Araç Parkı ve Makine İkmal Birimi
MADDE 22-
 1. Müdürlüğümüz denetiminde bulunan araç, gereç makine ve ekipmanların bakım, onarım, sevk ve idaresi Fen İşleri Müdürü veya yetki devri ile görevlendirdiği kişinin talimatı doğrultusunda bu birimce yerine getirilecektir. Çalışma ve faaliyetleri yakından izlenmek üzere her günün mesai bitimi öncesinden birim sorumlusu tarafından müdürlüğe çalışma raporu verilecektir. Resmi, dini ve milli bayramlarla özel ve kutlama günlerinde genel ve özel tedbirlerin alınması arıza, tıkanıklık ve olası olağanüstü hallerde nöbet tutulması ve görev mahallinden ayrılmaksızın 24 saat esasına ve vardiya sistemine göre düzenlenecek çalışma programına uyulması esastır. Birim işlerinin aksatılmasını önleyici her türlü tedbir alınır ve gerekirse çalışanların fazla mesaide istihdamı belediye başkanı onayı ile sağlanır.Çalışma ve faaliyetlerinden Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
Su İşleri Birimi
MADDE 23-
 1. Şehir şebeke suyu ile ilgili belediyeye verilen görev ve hizmetleri yapar, abonelik ilişkilerini düzenler, Şebeke ve isalehattının, su depolarının kaptaj ve terfi merkezlerinin bakım, onarım, koruma, klorlama iş ve işlemlerini yürütür. Resmi, dini ve milli bayramlarla özel ve kutlama günlerinde genel ve özel tedbirlerin alınması arıza, tıkanıklık ve olası olağanüstü hallerde nöbet tutulması ve görev mahallinden ayrılmaksızın 24 saat esasına ve vardiya sistemine göre düzenlenecek çalışma programına uyulması esastır. Birim işlerinin aksatılmasını önleyici her türlü tedbir alınır ve gerekirse çalışanların fazla mesaide istihdamı belediye başkanı onayı ile sağlanır. Çalışma ve faaliyetlerinden Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
Kanalizasyon İşleri Birimi
MADDE 24-
 
 1.Şehir kanalizasyon şebekesinin yapım, bakım, onarım ve diğer iş ve işlemleri ile abonelik iş ve işlemlerini yürütür. Resmi, dini ve milli bayramlarla özel ve kutlama günlerinde genel ve özel tedbirlerin alınması arıza, tıkanıklık ve olası olağanüstü hallerde nöbet tutulması ve görev mahallinden ayrılmaksızın 24 saat esasına ve vardiya sistemine göre düzenlenecek çalışma programına uyulması esastır. Çalışma ve faaliyetlerinden Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
Park, Bahçe Ve Mezarlık Birimi
MADDE 25-
 1. Belediyemiz sınırları içerisinde ve belediye denetiminde olan park, bahçe, mezarlık, defin, ruhsat ve diğer ortak kamusal alanların düzenlenmesi, ağaçlandırma, bakım, onarım, ilaçlama, peysaj düzenleme vb. yapım işlerinin sağlanması, ihaleyi gerektiren durumlarda yapım işi ihale dosyalarının hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile görevli ve yetkili kılınmıştır. Resmi, dini ve milli bayramlarla özel ve kutlama günlerinde genel ve özel tedbirlerin alınması arıza, tıkanıklık ve olası olağanüstü hallerde nöbet tutulması ve görev mahallinden ayrılmaksızın 24 saat esasına ve vardiya sistemine göre düzenlenecek çalışma programına uyulması esastır. Çalışma ve faaliyetlerinden Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
Proje ve Etüd Birimi
MADDE 26-
 1. Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapmak ve yürütmek. Demirbaşa kayıtlı eşyaları koruyarak, yılsonu sayımını yapmak. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurmak. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koymak ve kaydederek örnek çı­karmak.
 2. Fen İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmak.
 3. Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile göndererek, Be­lediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim almak.
 4. Fen işleri müdürlüğü görev yetki ve sorumluluk alanına giren ve yatırım programında yer alan hizmet ve faaliyetlerle ilgili plan, proje ve etüd çalışmalarının yürütülmesi keşiflerin hazırlanması, yaklaşık maliyet hesaplanması ve ihaleye çıkılması ile ihale iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından görevli ve yetkili kılınmıştır.
 5. Çalışma ve faaliyetlerinden Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
 
 BEŞİNCİ ÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük ve Birimler Arasında İşbirliği
MADDE 27-
 1. Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu Müdür tarafından sağlamak.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evrakları toplayıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletmek.
 3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 4. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılma durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan gö­revden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 5. Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 28 –
 1. Müdürlükler arası yazışmaları Müdürün imzası ile yürütmek.
 2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişileri, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütmek.
 ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 29 –
1. Müdürlüğe gelen evrakın kaydını yaparak, Müdür tarafında ilgili personele havale etmek. Evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmak.
2. Evrakları ilgili personele zimmetle ve imza karşılığında dağıtmak. Gelen ve giden evraklarla ilgili kayıt defte­rine sayılarına göre işlemek. Dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim etmek. Müdür­lükler arası havale ve kayıt işlemlerini mevcut teknik altyapı imkânlarıyla yapmak.
 
 Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 30 –
 1. Müdürlüğün kendisiyle ilgili tüm yazışmaların birer suretini konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklamak.
 2. İşlemi biten evrakları arşive kaldırmak.
 3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.
 4. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına göre ayrı ayrı klasörlerde saklamak.
 5. Dosyalama İşlemleri
a)Gelen evrak dosyası
b) Giden evrak dosyası
c) Belediye Meclis karar dosyaları
d) Belediye Encümen kararları dosyaları
e) Genelge ve bildiri dosyaları
f) Resmi kurumlarla ilgili dosya
g) Dilekçe kayıt dosyası
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin Hükümleri 
MADDE 31 –
 1. Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 2. Fen İşleri Müdürlüğünde 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
 3. Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bu­lunduğu başkan yardımcısı sorumludur.
MADDE 32:
İŞÇİLER
 
 1. İşçiler; genellikle yardımcı işler için görevlendirilirler. Ayrıca işçilere mevzuatın öngördüğü işler verilebilir.
MADDE 33:
Sözleşmeli Personel Dahil Tüm Personel
(1) Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri, yaptıkları ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgili­lerden başkasına her hangi bir açıklamada bulunamaz.
(2) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeksizin, her vatandaşa eşit davranmak zorundadır.
(3) Mesai bitiminde masa üzerinde bulunan evraklarını, kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilit­ler.
(4) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli olduğu evrakları ken­disinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe, görev yerinden ayrılamaz. Devir teslim cetvel­leri Müdürlükte saklanır.
(5) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır ve Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük 
MADDE 35– (1) Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip mahallinde ilanen yayımını müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 36– (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç- 
MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
 MADDE 3 – (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin (b) fıkrası ile 18 inci maddesinin (m) fıkrası ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Belediye: Bulanık Belediyesi’ni
b) Başkanlık: Bulanık Belediye Başkanlığı’nı 
c) Encümen: Bulanık Belediye Encümeni’ni 
d) Meclis: Bulanık Belediye Meclisini 
e) Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nü 
f) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürü’nü 
g) Personel: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelini 
h) Yönetmelik: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat 
MADDE 5- Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir: 
a) Müdür 
b)  Harita Mühendisi
c) Şehir Plancısı
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çer­çevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” görevlendirilmesi yapabilir.
Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu memur personel dâhil olmak üzere, Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve üst yönetici (belediye başkanı) veya yetki verdiği amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
Bağlılık 
MADDE 6 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri 
MADDE 7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesi gereğince Belediye Başkanına veya görevlendireceği belediye başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek, meclis ve encümen kararlarının alınması, vatandaşın imar ve şehircilikle ilgili işlerini yapmak iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek ve sonuçlandırmak.
(2) Tebliğ ve ilanı gerektiren Meclis karar­larının yayımını ve askı işlemlerini sağlamak ve birer nüshasını arşivlemek. Karar özetlerini ilgili birimlere ulaştırarak, Meclis kararları ve gündemini imkanlar dahilinde kurulu veya kurulacak olan web sitesinde yayınlatmak.
(3) İlgili encümen karar asılları ve/veya örnekleri üzerinden gereken tebligat ve işlemleri yapmak, dosyalamak ve arşivlemek.
(4) Belediyeye gelen imar ve şehircilik uygulamasıyla ilgili evrak, belge ve postaları zimmetle teslim almak. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgililerine ulaştırıl­masını sağlamak.
 (5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görev ve sorumluluk açısından bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
(6) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek ve teknik donanımlı eleman yetiştirilmesini sağlamak,
(7) Çalışma veriminin arttırılması amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak.
(8) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevlere ilişkin, ileriye dönük hedefleri belirlemek, Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda, kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasından son ve kesin seçim yapmak.
Müdürlük Yetkisi
 MADDE 8 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Uygulama Yönetmeliği, Plansız Alanlar Uygulama Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata dayanarak Belediye Baş­kanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili kanunlarda belirti­len görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10 –
 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil etmek.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililerine ve sorumlularına tevdi ve tebliğ etmek
 3. İmar kanunu, Uygulama Yönetmelikleri ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avam projeleri, tevhit ve tadilat projelerini onaylama,
 4. Onaylanan projelerin, Deprem Yönetmeliği, Yapı Denetim Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ve diğer kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerini onaylamak.
 5. Mevcut binalarda talep halinde statik kontrol yapmak yıkılmaya yüz tutmuş olan binaları tespit etmek ve yıkım kararlarını almak,
 6.  Yeni binalara, güçlendirmelere, tahditlere ve tadilatlara ruhsat vermek, ruhsat ve eklerine uygun yapılmasını sağlamak.
 7. Yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü vizelerini vermek,
 8. İnşaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırmak,
 9. Projesine aykırı ve kaçak binaları tespit etmek ve tespit edilen bu tür yapılara para cezası ve yıkım kararının alınmasını sağlamak ve yıkımları gerçekleştirmek,
 10. Tasdikli projelerine uygun olarak yapılan binalara yapı kullanma izni vermek, iskan formu ve iş bitirme belgesi düzenlemek ve fotoğraf tasdiki yapmak,
 11. Kat irtifak listelerini onaylamak,
 12. Bina yıkım ruhsatı, onarım iskele belgesi ve basit onarım izni vermek,
 13. İş deneyim belgesi düzenlemek,
 14.  Mevzuatın öngördüğü hususlarda verilen görevler içerisinde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumlarınca koruma altına alınan alan ve binaların korunması ile ilgili önlemleri almak, aldırmak ve takibini yapmak,
 15.  Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlamak, Kurulca onaylanan projelere ruhsat vermek, eski eserlerin basit onarımlarına izin vermek, basit onarımlarda özgün malzeme ile yapılmasını sağlamak,
 16.  Taşıyıcı sistemin etkilendiğinin tespiti halinde Kurula bildirmek, Projesine uygun yapılan binalara Kurulun görüşünü alarak yapı kullanma izni vermek,
 17. Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak, yapı denetimleri ilgili Bakanlığa bildirmek,
 18. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,
 19. 5393 Belediye Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı ve Plansız Alanlar Yönetmelikleri ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.
  Kayıt Memurlarının görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 16 –
 1. Gelen ve giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapmak ve yürütmek. Demirbaşa kayıtlı eşyaları koruyarak, yılsonu sayımını yapmak. Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurmak. Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koymak ve kaydederek örnek çı­karmak.
  1. İmar ve Şehircilik Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmak.
 1. Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile göndererek, Be­lediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim almak.
 2. Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları bağlamında koordinasyon sağlanarakkentimizde, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, yapılan çalışmalarda en önemli unsurun insan öğesi olduğunu gözeterek ve yapılan her hizmetin insan yaşamını doğrudan veya dolaylı etkilediğinin bilincinde olarak, çağdaş yaşamın getirdiği tüm teknolojik olanakları kullanıp, çağdaş standartlarda kamusal hizmet vermektedir. Yapılan çalışmalar belediye ve vatandaş işbirliği ile yapılmakta böylece kentin bütünleştirilmesi, aidiyet duygusunun geliştirilmesi ve kentlilik bilincinin oluşturulması sağlanmaktadır.
 3. 5393 sayılı Kanun gereği Bulanık Belediye Başkanlığının yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak , meydan v.b. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılması, kentin imar planına uygun hale getirilmesi , yeniden yapılanma çerçevesinde çevre düzenlemeleri yapılması ,yollar, alt geçitler, köprüler, kültür ve hizmet binalarının yapımı, Fen İşleri Müdürlüğü ‘nün görevleri arasında yürütülecektir.
 4. İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü birimi olarak ayrıca yapılan alt ve üst yapı çalışmaları arasında sosyal kültürel ağırlıklı etkinlikler, okullara yapılan hizmetler, halkla birlikte yapılan imece usulü çalışmalar da yer almaktadır. Müdürlüğümüz bu çalışmalara başlarken Belediyemizdeki tüm ilgili Müdürlükler ile bağlantı kurarak, çözümler üretir. Gerektiğinde Başkanlık Makamının onayı ile ilgili Bakanlıklar , Valilik, Kaymakamlık, Muhtarlıklar , Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Belediyeler , Meslek Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve Vakıflar ile bilgi alış- verişinde bulunur.
 5. Müdürlüğümüzce Belediye Başkanlığınca yapımı istenilen alt ve üst yapı ile ilgili projeleri gerektiğinde belediye elemanlarına yaptırır, gerektiğin de ise ihale yolu ile ilgili kanunlar, şartnameler, tebliğ ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde ihale dosyalarını hazırlar, ihale eder, inşaatın yapımını ve kontrolünü sağlar. Bu konularla ilgili her türlü teknik bilgiyi Başkanlık Makamına sunar, görev alanına giren konularda uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklığı ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken tedbirler konusunda Başkanlık Makamına teklifte bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmet İcrası
 
Görevin Alınması 
 
 
 
 
 
Madde 18 – Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeleri, dosya­ları ve tüm işleri zimmet defterine kaydederek ilgilisine vermek.
Görevin Planlanması
 MADDE 19 – İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün iş ve işlemlerini müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütmek.
Görevin Yürütülmesi 
MADDE 20 – Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri Kanun ve yönetmelikler ile Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ ÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük ve Birimler Arasında İşbirliği
MADDE 21 –
 1. Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu Müdür tarafından sağlamak.
 2. Müdürlüğe gelen tüm evrakları toplayıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletmek.
 3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 4. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılma durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan gö­revden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 5. Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 22 –
 1. Müdürlükler arası yazışmaları Müdürün imzası ile yürütmek.
 2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişileri, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütmek.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 23 –
1. Müdürlüğe gelen evrakın kaydını yaparak, Müdür tarafında ilgili personele havale etmek. Evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmak.
2. Evrakları ilgili personele zimmetle ve imza karşılığında dağıtmak. Gelen ve giden evraklarla ilgili kayıt defte­rine sayılarına göre işlemek. Dış müdürlük evraklarını yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim etmek. Müdür­lükler arası havale ve kayıt işlemlerini mevcut teknik altyapı imkânlarıyla yapmak.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 24 –
 1. Müdürlüğün kendisiyle ilgili tüm yazışmaların birer suretini konularına göre tasnif ederek ayrı klasörlerde saklamak.
 2. İşlemi biten evrakları arşive kaldırmak.
 3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur.
 4. Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer suretini konularına göre ayrı ayrı klasörlerde saklamak.
 5. Dosyalama İşlemleri
a)Gelen evrak dosyası
b) Giden evrak dosyası
c) Belediye Meclis karar dosyaları
d) Belediye Encümen kararları dosyaları
e) Genelge ve bildiri dosyaları
f) Resmi kurumlarla ilgili dosya
g) Dilekçe kayıt dosyası
 
 
 
 
 
 
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin Hükümleri 
MADDE 25 –
 1. İmar ve Şehircilik Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
 3. Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bu­lunduğu başkan yardımcısı sorumludur.
MADDE 26:
İŞÇİLER
İşçiler; genellikle yardımcı işler için görevlendirilirler. Ayrıca işçilere mevzuatın öngördüğü işler verilebilir.
MADDE 27:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAHİL TÜM PERSONEL
1. Tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri, yaptıkları ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgili­lerden başkasına her hangi bir açıklamada bulunamaz.
2. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeksizin, her vatandaşa eşit davranmak zorundadır.
3. Mesai bitiminde masa üzerinde bulunan evraklarını, kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilit­ler.
4. Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli olduğu evrakları ken­disinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe, görev yerinden ayrılamaz. Devir teslim cetvel­leri Müdürlükte saklanır.
5. Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır ve Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
 
 
 
 
 
MADDE 28 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük 
MADDE 29 – (1) Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip mahallinde ilanen yayımını müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 30 – (1) Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

TC.

 

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE  1-  Bu  yönetmeliğin  amacı,  Bulanık  Belediyesi  İnsan  Kaynakları  ve
Eğitim Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE  2-  Bu   yönetmelik  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü’ndeki
personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer
ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye : Bulanık Belediyesini,
Başkanlık  : Bulanık Belediye Başkanlığını,
Müdürlük  : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,
Personel : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat
MADDE 5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Müdür, İnsan Kaynakları
Birimi ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

Bağlılık
MADDE 6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya
görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7 –
1- Bulanık Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
2- Bulanık Belediyesi personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
3- Bulanık Belediyesi teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
4-  İşe  ve  ihtiyaca  uygun  personelin  özelliklerini  belirlemek,  gelen  adayların içinden seçim yapmak, işe başlatılma işlemlerini yürütmek ve ilgili makamların onayına sunmak,
5- Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek,
6- Bütün personelin özlük dosyalarını muhafaza etmek,
7- Personelin sosyal güvenlik kuruluşlarıyla irtibatını sağlamak,
8- Personelin izin, istifa, emeklilik işlemlerini yapmak,
9- Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
10- Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yapmak,
11- Mevzuat gereğince personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,
12- Kadro değişiklik, iptal ve ihdas kadro cetvelini hazırlamak,
13- Personele görev alanı ile ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
14- Müdürlüğün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,

Müdürlük Yetkisi
MADDE 8 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan
görevleri  ve  5393  sayılı  Belediye  Kanununa  dayanarak  Belediye  Başkanınca  kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen
ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10 –
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder
2- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
4-  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü  ile  diğer  müdürlükler  arasında koordinasyonu sağlar.
5- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
6-  İnsan  Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğü  yukarıda sayılan  görevleri  ve 5393
Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

İnsan Kaynakları Biriminin Görevleri
MADDE 11-
1- Personel ile ilgili bütün yazışmaları yasalar çerçevesinde yerine getirmek,
2- Memur personelin terfileri ve intibakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
3- Kadro iptal ve ihdaslarla ilgili Meclise teklif yazılarını hazırlamak
4- Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin işlemlerini yapmak ve takip etmek,
5- Memur personelin hizmet birleştirilmesi işlemlerini yapmak, hizmet belgelerini hazırlamak ve kontrollerini yapmak,
6-  Memur  personelin  emeklilik,  hizmet  ihyası,  borçlanma,  toptan  ödeme  ve kesenek iadesi ile ilgili işlemleri yapmak,
7- Çalışan  personelle ilgili  mahkeme aşamalarını  izlemek ve sonuçlarını  tescil etmek,
8- Personelin kimlik kartı işlemlerini yapmak.
9- İlk defa devlet memurluğuna atanacaklarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10- Kurum içi ve kurum dışı görevlendirmelerle ilgili işlemleri yapmak,
12- Göreve son verme, çekilme, görevden uzaklaştırma ve vekâlet görevi ile ilgili işleri yapmak,
13- Her yıl özel hizmet tazminatı ve yan ödeme alan personelin kadro unvanları doğrultusunda ilgili merciden vize almak,
14-  1.,  2.  ve  3.  dereceli  kadrolardaki  memurların  hususi  pasaport  işlemlerinin yapılması.
15- Memur Mal Bildirim Formu (Memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) alınmasının sağlanması.
16- Personelin evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin SGK’ya bildirilmesi.
17- Özlük dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek,
18- Zorunlu ücretsiz stajını yapacak olan yüksekokul öğrencilerine belediyemizde staj imkanı sağlamak, staj yerlerini belirlemek ve okullarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,
19- Memur Sendikaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
20- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
21- 5393 sayılı yasanın 49.maddesine göre kurumumuzda görev yapan sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yapmak,
22- İşçilerin işe alınması ile ilgili işlemleri yapmak.
23- İşçi personelin izin işleri, SGK ile ilgili tüm işlemlerini yürütmek,
24- TİS’e esas olacak ön çalışmaları yürütmek,
25- İşçi personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve muhafaza etmek,
26- Emekliliği dolan işçi personelle ilgili yazışmaları yapmak,
27- Çalışan personelin performansının artırılması için müdürlüklerden gelen eğitim seminerleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
28-  Başkanlıktan  ve  Müdürlüklerden  gelen  talepler  doğrultusunda  yılık  eğitim program taslaklarını hazırlamak,
29-  Belediyemiz  müdürlüklerinde  görevli  tüm  personellerin  maaş  işlemlerini
yapmak.

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 12-
Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve
kendilerine  tevdi  edilen  işleri  mevzuata  uygun  ve  tam  olarak  zamanında  yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde  13-  İşbu  yönetmelikte  hüküm  bulunmayan  hallerde  yürürlükteki  ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
Yürürlük
Madde  14-  Bu  yönetmelik  5393  sayılı  Belediye  Kanununun  23.  maddesi doğrultusunda,  Belediye  Meclisinin  kabulü  ve Mülki  İdare Amirine gönderildiği  tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15- Bu yönetmelik hükümlerini Bulanık Belediye Başkanı yürütür.

T.C. 
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR
AMAÇ
 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, BULANIK Belediyesi’nde faaliyet gösteren İtfaiye Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir.
KAPSAM
 
Madde 2- Bu Yönetmelik İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
DAYANAK
 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İLKELER
 
Madde 4- Belediye Hizmet ve Faaliyetlerinde etkinlik, adalet, hizmette kaliteyi sağlamak, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek.
Belediye’nin amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemek, gerekli planlamaları yapmak.
Belediye’nin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri analiz etmek, geleceğe dönük stratejiler belirlemek.
Yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmak, toplam kalite yönetimine geçmek.
TANIMLAR
            Madde 5- Bu yönetmelikte adı geçen:
Belediye         : Bulanık Belediyesi
Başkan           : Bulanık Belediye Başkanı
Meclis             : Bulanık Belediye Meclisi
Encümen       : Bulanık Belediye Encümeni’ni
İfade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
KURULUŞ
 
MADDE 6– (1) Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. İtfaiye birimlerin kurulmasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
(2) Birimlerin kurulmasında; BULANIK Belediyesinin sorumluluk alanı içindeki nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, yangın ve diğer afetlere hassasiyet, gelişme potansiyeli ve kendi yöresine ait diğer özellikler dikkate alınır.
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
 
MADDE 7– İtfaiye Müdürlüğünün     görevleri şunlardır:
 1. ınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 3. Su baskınlarına müdahale etmek,
 4. ğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 5. 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yapmak,
 6. 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 7. ı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 9. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 10. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 14. üdürlük ile ilgili yeni bina yapmak ve yaptırmak.
 15. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yazılı ve sözlü verdiği diğer görevleri yapmak.
 
 
 
 
ÇALIŞMA DÜZENİ
 
MADDE 8– Çalışma Düzeni
 1. İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür.
 2. İtfaiye personelinin çalışma saatleri üç vardiya şeklinde 8–16, 12 – 24 veya 24 – 48 şeklinde uygulanır. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
 3. Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçi personele, Toplu İş Sözleşmesi gereğince fazla çalışma ücreti ödenir.
 4. Afet ve acil durumlar ile itfaiyenin görevleri arasında sayılan diğer tüm hizmetlerin   yerine  getirilmesi  için;   ihtiyaç  duyulması  halinde,   görev  dışında  bulunan  diğer
personel  İtfaiye   Müdürlüğü   tarafından   göreve   çağrılır.   Çağrıldığı   halde   mazeretsiz   olarak göreve gelmeyen personel hakkında yasal yaptırımlar uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kadro ve Unvanlar
Kadro ve unvanlar
MADDE 9– (1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, norm kadro cetvelinde belirtilen kadro ve unvanlar ile aşağıda belirtilen ve ihtiyaç duyulan diğer unvanlardan oluşturulabilir.
 • İtfaiye Müdürü
 • İtfaiye Grup Amiri
 • İtfaiye Çavuşu
 • İtfaiye Eri
E)  Sivil Savunma Uzmanı
Belediye itfaiye yangın personeli
MADDE 10– (1) Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, İtfaiye şoförü, İtfaiye Baş Şoförü, itfaiye çavuşu, İtfaiye Başçavuşu, itfaiye amiri, itfaiye Müdür Yrd, itfaiye Müdürü yangın personelidir. Görevli personel, tüm itfaiye hizmetlerini yerine getirilmesinden ve bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İtfaiye Personelinin   Görevleri
İtfaiye Müdürünün görevleri
MADDE 11– 
 
(1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır
 
 
 1. İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
 3. örevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,
 4. Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
 5. Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
 6. ına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,
 7. ünlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
 8. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak.
 9. İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
10.                      Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve
işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
11.          Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele
konularında bilgilendirmek,
12.                      Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri
yerine getirmek,
 1. ın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,
 2. ın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,
 3. Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
İtfaiye Gurup Amirinin görevleri
MADDE 12– İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes üst amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin eğitim, disiplin ve düzeninden, tesis araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır halde tutulmasından üst amiri olan İtfaiye Müdürüne karşı sorumludurlar. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur.
 
 
 
 
 
 
İtfaiye Çavuşunun  görevleri
MADDE 123– (1) İtfaiye çavuşları itfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü, eğitim ve denetim görevini yapar. Kullandığı tüm araç ve gereçlerin müdahaleye hazır halde bulundurulmasını sağlar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder. Üst amirlerince verilen diğer emir ve görevleri yerine getirir. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur.
İtfaiye erinin görevleri
 
MADDE 14– (1) İtfaiye eri; Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen; yangına müdahale, Araç kullanma, ilk yardım, su baskını, arazide, su üstü ve sualtında her türlü arama ve teknik kurtarma görevlerini yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, Araç gereç, teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri ile üst amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.
(2) Rütbeli personelin bulunmadığı vb. hallerde itfaiye Eri’ne birim amiri tarafından yetki verilir.
Sivil Savunmanın görevleri
MADDE 15- Uzmanlığın görevleri aşağıda sayılmıştır:
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun, tüzük, Yönetmelik vb. yasal düzenlemeler çerçevesinde;
 1. ışta personelin kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak,
 2. Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir çeşitli planlamalarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,
 3. ırlanan planlamaların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerin de bulunmak,
 4. ğanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,
 5. şağıda belirtilen planların hazırlanması ve güncelleştirmelerini sağlamak,
 6. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından yazılı ve sözlü olarak verilen tüm görevleri yerine getirmek..
Seferberlik Planlamaları: Savaş Hasar Onarım Planları Kaynak Sayım Cetvelleri 24 Saat Çalışma Planları
Afet Planlamaları:
Doğal Afet Kriz Yönetim Planı
Afet Acil Yardım Planı
Sivil Savunma Planı
 
 
 
 
Güvenlik Planlamaları: Koruma Güvenlik Planı
Diğer Personel
MADDE 16– (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun olarak personel çalıştırılabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Atama Şartları
 
İtfaiye erliğine atanma şartları
 
MADDE 17– İtfaiye erliğine atanabilmek için 657 sayılı kanunun 48.maddesindeki genel şartların yanı sıra 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 5. Bölümündeki atama şartları uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM Görevde Yükselme Esasları
Görevde yükselme şartları
 
MADDE 18– (1) 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. Bölümündeki görevde yükselme esasları  uygulanır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM Eğitim ve Denetim Yönetici 
personelin eğitimi
 
MADDE 19– (1) Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri.
Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde; Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.
Hizmet içi eğitim
 
MADDE 20– (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, hazırlanır ve uygulanır.
(2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.
(3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Spor ve Tesisler Spor
MADDE    21    –    (1)   İtfaiye   personelinin    fiziki    nitelikleri,    hazırlanan   spor    programları   ile desteklenir. Personele;  kültür-fizik çalışmaları, atletizm,  aletli sporlar, mukavemet  ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.
(2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.
 
Tesisler
 
MADDE 22– (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.
(2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
 Kıyafet ve Koruyucu
 
Teçhizat Personel kıyafeti
 
MADDE 23– (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.
(2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, İtfaiye yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Kişisel koruyucu teçhizat 
MADDE 24 – (1) İtfaiye personeline 20 inci maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün   teknolojisine    ve    Türk    Standartları   Enstitüsü    (TSE)    veya    Avrupa    Normları   (EN) standartlarına    uygun    olarak     yangın,    sel,    çığ,     nükleer,     biyolojik,     kimyasal    ve    benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.
Yürürlük
 
MADDE 25- Bu yönetmelikBULANIK Belediye Meclisinde karara bağlanarak mahallinde ilanen yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.

T.C.

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile ça­lışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye :Bulanık Belediyesi’ni,

b) Başkan :Bulanık Belediye Başkanı’nı,

c) Başkanlık : Bulanık Belediye Başkanlığı’nı,

d) Encümen : Bulanık Belediye Encümenini

e) Meclis : Bulanık Belediye Meclisi

f) Başkan Yardımcısı : Bulanık Belediye Başkan Yardımcısı’nı,

g) Müdürlük : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü

h) Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’ nü,

i) Personel :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

j) Yönetmelik : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1) Müdürlük

2) Organizasyon Bürosu Şefliği

3) Türk Müziği Korosu

4) Sanat ve Meslek Kursları Şefliği

5) Kent Müzesi Şefliği

6) Bilgi Kültür Evleri

Bağlılık

MADDE 6 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağ­lıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluk

Müdürlüğün görevleri

MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

1) Bulanık Belediye sınırları içerisinde ( gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak,

2) Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Bulanık İlçesi’nde tarihi mekânları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar, tarihi kimlik oluşturulmasını sağlamak ,

3) Uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek,

4) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,

5) İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak, üniversite tanıtım günleri düzenlemek,

6) Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,

7) Alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir pla­nında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,

8) Milletimize mal dolmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,

9) Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

10) Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime yönelik faaliyetler düzenlemek,

11) Vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

12) Belediyeye bağlı merkezler aracılığıyla vatandaşlara kültürel ve sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak,

13) Halk oyunları ve tiyatro gibi alanlarda kurs, gösteri ve yarışmalar düzenlemek,

14) Kültür ve sanat gezileri düzenlemek,

15) Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer vb. düzenlemek,

16) Meslek edindirme ve el becerilerine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

17) İlçe genelinde santsal kurslar açamak ( Entrüman Kursları – Sahne Sanatları – Sanat Atölyeleri)

18) İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge ve dokümantasyon oluşturmak ve yayın­lamak,

19) Ailesel gelişim ve aile okulu çalışmaları düzenlemek,

20) Resmi, özel gün ve haftalarda toplumsal gelişime yönelik organizasyonlar yapmak,

21) Görevlerini yerine getirmek için resmi veya sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak,

22) Kent ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

23) Gönüllülerin toplumsal gelişim faaliyetlerine katılımını teşvik etmek,

24) Toplumun gelişimine sosyal ve kültürel katkı sağlayan her türlü faaliyetleri organize etmek ve yürütmek,

25) Hedef kitlenin (okuyan öğrenciler ile çalışan çocuklar) ve halkın aradıkları bilgiye; kitap, süreli yayınlar, sesli ve görsel yayınlar ve internet yolu ile ulaşmasını sağlamak,

26) İlköğretim öğrencilerinin, çalışan çocukların bilgiye erişmesinde rehberlik hizmeti sunmak, öğrencilerin dersle­ri ve ödev çalışmaları ile ilgili olarak gerekli takviye ve desteği vermek,

27) Bilgisayar ve bilişim teknolojileri konusunda eğitim programları düzenlemek,

28) Hedef kitleye ve velilerine yönelik olarak kişisel rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,

29) Belediye’nin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak,

30) Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, gerektiğinde iyi niyet ve işbirliği protokollerini koordine etmek,

31) Bulanık Belediyesi ile Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Bir­likleri ve Bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

32) Kardeş Şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin et­mek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek,

33) Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılmak, Bulanık Belediyesini temsilen çalışmalarda bulunmak,

34) Hemşehri dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, özel şirketlerle koordinasyon ve işbirliğini sağ­layarak ortak projeler geliştirmek ve uygulamalarda bulunmak,

35) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

36) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

37) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

38) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

39) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

40) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

41) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yö­netim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

42) Vatandaşlardan e-posta, telefon, faks şahsen ya da medya yolu ile gelen başvuruları, şikayet, öneri ve talep­leri, değerlendirmek; en hızlı biçimde çözmek için takip etmek, sonuçlarını izleyerek ilgili kişi ve kurumlara iletmek,

43) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

44) Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

Müdürlük Yetkisi

MADDE 8- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesin­de yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 9 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 10 - Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

b)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin ami­ridir.

c)       Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.

d)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

e)      Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.

f)       Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek

g)      Belediyenin onaylanan eğitim kültür, sosyal işler politikaları çerçevesinde yönetimce belirlenen uygulamaların fiilen yürütülmesini sağlamak.

h)      Bulanık halkına yönelik olarak düzenlenecek aktivitelerin organize edilmesini sağlamak.

i)        Bulanık halkı için aktif sosyal - kültürel sanatsal vb. faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.

j)        Bilgi Kültür Evleri için gerekli hazırlıkları yapmak ve bunların işleyişini takip etmek.

k)      Belediye personelini moral yönünden desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek.

l)        Yapılan organizasyonların duyurulabilmesi amacıyla Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak çeşitli çalışmalar yapmak.

m)    Çeşitli kültür ve sanat grupları oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmek.

n)      Birimi ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

o)      Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlere ait taşınır taşınmaz varlıkların tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli kontrol etmek.

p)      Bilgi Kültür Evlerinin taşınır taşınmaz varlıkların her türlü tehlikeden korunmasını ve güvence altına alınma­sını gerektirdiği şekilde tespit etmek, uygulamayı sürekli kontrol ederek işlerlik kazanmasını sağlamak.

q)      Kendi faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde ilçe halkının eğitimine katkıda bulunmak.

r)       Periyodik olarak düzenleyeceği departman yöneticileri toplantılarıyla etkili bir haberleşme ve koordinasyo­nun oluşmasını sağlamak.

s)       İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum vb. etkinlikler hazırla­mak.

t)       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, Belediyenin düzenlediği el beceri kurslarını, kültürel ve sanatsal çalışmalarını organize etmek. Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime katkı sağlayıcı faaliyetler düzenlemek, vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.

u)      Kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara kültürel ve sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlik­ler hazırlamak.

v)      Düzenlenecek organizasyon, kurs, eğitim programlarında dışarıdan görev alacak kişilerle görüşmek ve olumlu bulunanlarla anlaşarak programın gerçekleştirilmesini sağlamak.

w)    Meslek edindirme kurslarının yılsonu ve genel yerel sergilerinin planlanmasının hazırlıklarıyla ilgili program­larının organizasyonunu sağlamak.

x)      Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

y)      Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesin­de gerçekleştirmek.

z)       Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Baş­kanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

aa)   Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki ka­nun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başka­nına karşı sorumludur.

Organizasyon Bürosunun Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluk

MADDE 11 – Organizasyon Bürosunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a)      Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

b)      İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

c)       Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak

d)      Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

e)      İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

f)       Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

g)      Müdürlüğü ile ilgili Gelen-Giden gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak

h)      Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak,

i)        Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek

j)        Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

k)      Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek

l)        Şef, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur

m)    Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlü k işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.

 

Türk Müziği Korosu Görev ve Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 – Türk Müziği korosu görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)      Bulanık Belediyesi bünyesindeki Müzik korolarının oluşturulmasını sağlamak, koroya kaydolacak vatandaşları­nın bilgilerini bilgisayar ortamına kayıt etmek ve ayrıca dosyalanmasını sağlamak.

b)      Müdürlük bünyesinde açılacak olan enstrüman kurslarını taleplere göre belirlemek ve müdürü ile birlikte ko­ordineli olarak açılmasını sağlamak, enstrüman kurslarına kayıt olan öğrencilerin hertürlü bilgilerini bilgisayar ortamına aktarmak ve dosyalamak,öğrencilerin devamsızlığını kontrol etmek,

c)       Müdürlüğü bünyesinde açılacak kurslarda eğitmenlik yapacak personeli belirlemek,Belediye Meclisince belir­lenecek eğitmen ücretlerinin ödenmesinin takibini yapmak,

d)      Yıl içerisinde yapılacak olan Konser organizasyonlarını hazırlamak takip etmek ve tamamlamak,

e)      Yapılacak organizasyonlar ile ilgili her türlü iptal,değişiklik ve yinelemeleri Öğrenci ve eğitmenlere bildirmek.

f)       Koro faaliyetlerinde kullanılacak olan demirbaş enstrümanları muhafaza etmek ve gerekli durumlarda bakım ve onarımını yaptırmak.

g)      Korolarla ilgili nota arşivi oluşturmak

h)      Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak,

 

Sanat ve Meslek Kursları Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 13 – Sanat ve Meslek Kursları Şefliği görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a)      Kültür ve Sosyal Müdürlüğünce açılması planlana kurslar ile ilgili saha araştırması yapmak,

b)      Açılması planlanan kursların halkla duyurulmasını sağlamak,

c)       Açılacak olan kurslar ile ilgili başvuruları almak,

d)      Başvuru sahiplerinin bilgilerini bilgisayar ortamına aktarmak ve dosyalamak,

e)      İlgili kursların yer alacağı web sitesini güncellemek,

f)       İlgili kursların ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanlarını tespit etmek ve müdürlüğe bildirmek,

g)      Kurslarda eğitim verecek olan öğretmenleri yönetmelik şartları dahilinde belirlemek,

h)      Görev alacak tüm personelin özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak,

i)        Yıl içerisinde eğitmen ve öğrencilere yönelik çeşitli bilgilendirici seminer ve konferansların düzenlenmesini sağlamak,

j)        Kurslarda eğitim gören öğrencileri ilgilendiren her türlü konularda öğrencileri sms ve ya telefon yoluyla bilgi­lendirmek,

k)      Kurslar dahilinde meydana gelecek hertürlü olumsuzluk ve aksaklıkları müdürlüğüne bildirmek,

l)        İlçede bulunan STK’lar Eğitim Kurumları ve Derneklerle koordinasyonu sağlamak ve ortak projeler üretmek,bu projelerin yürütülmesini sağlamak,

m)    Şefliği ile ilgili her türlü gelen – giden evrakı arşivlemek,

n)      Şefliği bünyesinde bulunan tüm demirbaşları muhafazası tamir bakım ve onarımını sağlamak,

o)      Yıl içerisinde ve yıl sonunda sergi düzenlenmesini organize etmek ve takip etmek,

p)      Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

q)      Şeflik her türlü faaliyet ve çalışmasında Müdüre karşı sorumludur.

 

Kent Müzesi Şefliği Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 14 – Kent Müzesi Şefliği Görev Yetki ve Sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a)      İlçe sınırları içerisinde bulunan Kültür varlıklarını tespit etmek, ilmi metotlarla açığa çıkarmak, incelemek, değerlendirmek, korumak, tanıtmak, sürekli ve geçici olarak sergilemek, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini sağlamak,

b)      İlgili kurum veya kuruluşlarla yürütülecek faaliyetlerde Belediye ve Müdürlük adına temsilci olmak,

c)       İlçe halkı tarafından bağışlanan eserleri kayıt altına almak ve muhafaza etmek,

d)      Mevcut eserlerle, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde ilmi teşhir etmek.

e)      Depolardaki eserler sağlıklı bir şekilde korumak, depolar ilmi çalışmalara imkan verecek şekilde düzenlenle­mek.

f)       Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi araştırmalar yap­mak, tanıtılması sağlamak.

g)      Müzede ve müze dışında eğitici kurslar, konferanslar, geziler düzenlemek. Çevrenin kültür hayatının geliştiril­mesine, kültürel ve turistik değerlerimizin halka tanıtılmasına, eski eser sevgisinin uyandırılmasına, eski eser kaçakçılığı, tahrip ve gizli kazılarla yurdun milli değerlerini yok edici faaliyetlerin önlenmesini sağlamak.

h)      2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması için gerekli tedbirler almak.

i)        2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi sağ­lamak.

j)        Müzecilik faaliyetlerini, birim içi ve dışı imkanlardan azami derecede yararlanarak gerçekleştirmek.

k)      Yıllık istatistik bilgilerin sağlıklı tespitini sağlamak,

l)        Bölüm sorumluları ile birlikte salonları, depoları ve bağlı birimleri incelemek ve kontrol etmek, görülen nok­sanlıkların giderilmesini sağlamak,

m)    Çevredeki gizli kazılara ve eski eser kaçakçılığına karşı, amirleri ile de işbirliği yaparak, mümkün olan önlemlerin alınmasını ve kontrol edilmesini sağlamak,

n)      Müze bağlı birimlerde hırsızlığa, yangına sabotajlara karşı gerekli önlemleri alır ve aldırılmasını sağlamak.

 

o)      Müze ile ilgili Yazışma, evrak kayıt dosyalama ve arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

 

p)      Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını, tanıtılmasını, yayınlanmasını, kontrolünü sağlar; kazı ve araştırma­larda heyet üyeliği veya temsilciliği yapmak,

q)      Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

r)       Müdürün görevlendirilmesi ile ilmi araştırma yapanlara, Devlet misafirlerine, gruplara, özel ziyaretçilere mü­zede ve bağlı birimlerde rehberlik, özel izne tabi film ve fotoğraf çekenlere refakat etmek,

s)       Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,

t)       Mesleki, ilmi yayınları izler, müzeye kazandırılmasına ve inceledikleri yayınların diğer uzman personele tanıtıl­masını sağlamak,

u)      Eserlerin sağlık durumunu sürekli izlemek ve laboratuvarda müdahale edilmesi gerekenleri idareye rapor et­mek,

v)      Müzenin kütüphanecisi ve fotoğrafçısı yoksa, müdürün görevlendirmesi halinde bu görevleri yürütmek,

w)    İmkanlar dahilinde, ilmi çalışmalar yapmak ve kentlilik bilincini artırmak üzere süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak,projeler üretmek,

x)      Müzede imkan dahilinde ihtisas kütüphanesi veya kent belleği kurmak. Kütüphaneci kadrosu bulunmayan müzede, bu görev müdürün görevlendireceği bir uzman tarafından yürütülür.

y)      Müzeye bağışlanan görsel veya basılı her türlü materyali arşivlemek,

z)       Müze ile ilgili genel fotoğraf arşivi oluşturmak,

aa)   Müzenin evrak arşivi dosyalama sistemine göre düzenli ve bakımlı bulundurmak.

bb)  Şeflik her türlü faaliyet ve çalışmasında Müdüre karşı sorumludur.

cc)    Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

Bilgi Kültür Evleri Şefliği Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15 – Bilgi Kültür Evleri Şefliği Görev Yetki ve Sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a)      Bilgi evlerindeki internet ortamından öğrencilerin azami derecede istifade etmesi için her türlü tedbir ve uygu­lamayı yapmak, yeni bilgi evleri açılması için çalışmalar yapmak,

b)      İlköğretim ve lise öğrencilerinin günlük ve yıllık dönem ödevlerini araştırma, proje geliştirme ve grup etüt çalış­maları, modern bilgi ağıyla hızlı internet üzerinden araştırma yapmalarına olanak sağlamak.

c)       Bilgi evlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi konusunda yetkilidir.

d)      Bilgi evlerine gelenlerin günlük aylık yıllık istatistikî verilerini tutar.

e)      Bilgi evlerinin temizlik ve düzenini görevliler vasıtasıyla yapar ve denetler.

f)       Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Alınması

MADDE 16- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE 17- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yü­rütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 18- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği

MADDE 19 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

c) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 20- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

MADDE 21 - Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE 22 - Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasın­dan arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim ve Disiplin Hükümleri

MADDE 23 - Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 24- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

Yürürlük

MADDE 25 - Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip mahallinde ilanen yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 - Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, BULANIK Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk­ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Özel Kalem Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
                        Belediye: BULANIK Belediye Başkanlığı’nı
                        Başkanlık: BULANIK Belediye Başkanlığı’nı
                        Müdürlük: Özel Kalem Müdürlüğü’nü
                        Personel: Özel Kalem Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5- Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir:
1) Müdür
2) Üst Sorumlu
3) Büro Sorumlusu
4) Diğer Personel
5) Makam Şoförleri
6) Koruma Görevlileri
7) Hizmetliler
                         
Bağlılık
MADDE 6- Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülür:
1) Başkanlık Makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
2) Temsil ağırlama tören iş ve işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yapmak,
3) Başkanlık Makamının resmi ve özel haberleşmelerini yürütmek,
4) Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak,
5) Belediye Başkanı’nın dış ülkelere yaptığı seyahatlerle ilgili iş ve işlemleri ve yazışmaları yapmak,
6) Basın özetlerinin ilgili birimlere ve makamlara duyurulmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
7) Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilecek faaliyetlerin protokol işlerinin yürütülmesini sağlamak,
8) Belediye Başkanı ile görüşme talebinde bulunanların görüşmelerini planlamak,
9) Belediye Başkanına telefon, e-mail, ya da şahsen başvuranların şikâyet ve taleplerini kayda alarak ilgili birim­lere iletmek; sonuçlarını ilgililere ve Başkanlık Makamına iletmek,
10) Başkanlıkça istenilen belge ve bilgileri birimlerden temin ederek sunmak,
11) Resmi ve özel tebrik, teşekkür, taziye gibi konularda mektup ve telgrafları hazırlamak,
12) Başkanlık Makamının medya ile olan ilişkilerinin protokol işlerini yürütmek,
 
Müdürlük Yetkisi
MADDE 8- Özel Kalem Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Ka­nununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yap­maya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9- Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili ya­salarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10 – Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, perso­nelini bilgilendirmek ve eğitmek,
c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,
d) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,
e) Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağla­mak,
f) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas ola­cak rapor ve istatistiklerin oluşturularak; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üre­terek uygulamaya geçilmesi çalışmalarını yürütmek,
g) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere müdürlük görüşü hazırlamak,
h) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak,
i) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
j) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
Üst Sorumlunun Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11 – Üst sorumlunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a)      Kendisine bağlı büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesin­de uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b)      Müdüre görevlerinde yardımcı olmak,
c)       Müdüre karşı sorumlu olmak,
 
Büro Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12 – Büro sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a)      Kendisine bağlı büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile müdürden ve üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
b)      Gerektiğinde üst sorumluya görevlerinde yardımcı olmak,
c)       Müdüre ve üst sorumluya karşı sorumludur.
d)      Ziyaretçilerin uygun zamanda Müdür ve Başkanlık Makamı ile görüşmelerini sağlamak,
e)      Müdür ve Başkanlık Makamına iletilecek notları kaydedip zamanında iletmek,
f)       Başkanlık Makamının telefon görüşmelerinin düzenli bir şekilde, zamanında ve protokole uygun olarak ya­pılmasını sağlamak,
 
Protokol İşleri Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13 - Protokol İşleri Bürosunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a)      Başkanlık Makamının protokol iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
b)      Başkanlık makamının resmi ve özel haberleşmelerini yürütmek,
c)       Başkanlığın emirleri üzerine ilgili müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği yapmak,
d)      Belediye Başkanının dış ülkelere yaptığı seyahatlerle ilgili iş ve işlemleri ile yazışmaları yapmak,
e)      Basın özetlerinin ilgili birimlere ve makamlara duyurulmasını sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,
f)       Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülecek faaliyetlerin protokol işlerinin yürütülmesini sağlamak,
g)      Başkanlık makamının medya ile olan ilişkilerinin protokol işlerini yürütmek,
h)      Başkanlık Makamına iletilen şikâyet ve dileklere ilişkin telefon görüşmelerini ilgili birimlere iletip sonuçlan­masını takip etmek ve sonucu Özel Kalem Müdürüne bildirmek İle görevlidir.
İdari ve Mali İşler Bürosunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14 - İdari ve Mali İşler Bürosunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a)                  Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmet evrak kayıt ve dağıtımını yaparak, dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak,
b)                 Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
c)                  Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
d)                 Personelin her türlü özlük işlerinin tam zamanında yapılmasını sağlamak,
e)                 Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
f)                   İstatistikler hazırlamak ve müdürlük faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan her türlü raporlamayı gerçekleştirmek,
g)                  Bir harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
h)                 İhale mevzuatına göre iş ve işlemleri yapmak,
i)                   Müdürlükçe verilen ve görev alanına giren diğer görevleri yapmak
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmet İcrası
Görevin Alınması
MADDE 15- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 16- Özel Kalem Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 17- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği
MADDE 18- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
c) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 19- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik,  Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer özel ve tüzel şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 20- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 21- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin Hükümleri
MADDE 22- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
                         
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 23- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 24- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip mahallinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-Bu Yönetmeliği amacı, BULANIK Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- BULANIK Belediye Meclisi tarafından kurulmuş olan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen;
a)      Belediye : BULANIK Belediyesi’ni,
b)      Başkanlık : BULANIK Belediye Başkanlığı’nı
c)       Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü
d)      Müdür : Temizlik İşleri Müdürü’nü
e)      Yönetmelik : Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ni tanımlar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
 •  
 •  
 • Birim Sorumlusu
 •  
 • Teknik Personel
 •  
 • Taşeron işçisi
                         
Bağlılık
MADDE 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;
1) Hastaneler, okul, ev, işyerleri ve pazar yerlerinin çöplerinin toplanması, cadde ve sokaklar ile yaya yollarının temizlenmesi ve pazar yerlerinin yıkanması atık çöpleri temizleme işlemlerini yapar/yaptırır. Bu amaçla, çalışma plan ve programını belirler ve/veya yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmaları sürdürmek.
2) Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı ve benzeri eski ev eşyalarını toplanmak ve kullanılabilecek olanları amirinin bilgisi dâhilinde ihtiyaç sahiplerine vermek.
3) Hastaneler, sağlık ocağı, dispanser, poliklinik, eczane, gibi yerlerin tıbbi atıklarını toplamak.
4) Şişe, cam, karton, plastik, kâğıt ve benzeri ambalaj atıklarının toplamak ve imkanlar oranında değerlendirilmesini sağlamak.
5) İnşaat atıklarının toplanması çalışmalarını kontrol etmek.
6) Kurban bayramından sonra kurban kesim yerlerinin temizliğini yapmak.
7) İhaleye verilerek yapılan temizlik işlemleri ile ilgili ihale dosyalarının ve hak edişlerin takip edilmesini sağlamak ve gelen bilgiler çerçevesinde şartnameye aykırı olmamak kaydıyla yüklenici firmaya cezai müeyyide uygulamak.
8) Belediye sınırları içerisindeki okul, cami, kütüphane ve benzeri yerlerin dış temizliğini belirli bir program dâhilinde yapmak.
9) Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Hizmet Masasına gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yapmak ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak.
10) Çöp konteynırları ve müdürlükte kullanılmakta olan makinelerin bakımını yapmak ve ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır ve/veya malzeme alımını sağlamak.
11) Kendisine bağlı bulunan birim tarafından yürütülen çevre sağlığı ile ilgili yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını takip etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak ya da yaptırmak.
12) Karla mücadele çalışmalarında başkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama ve benzeri çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak.
13) İlçe dâhilindeki yollarda çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirleri alma konusunda ilgili
birimler ile koordinasyonu sağlamak.
14) Katı atık yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak/ yaptırmak ve uygulamak/ uygulatmak.
15) Atık bertaraf ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapmak/ yaptırmak ve atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunmak.
16) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak veya ilgili kurumlara bildirerek kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
17) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 24/04/1930 tarih ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak.
18) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
19) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum seminer, panel, fuar, vs.) Belediye’yi temsil etmek.
20) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek. Yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak. Çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak ve toplantılar düzenlemek.
21) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere uygun görülmesi takdirde destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
22) Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek. İş ve işlemleri yürütmek.
23) Ambalaj atıkları konusunda denetimler yapmak ve kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak.
24) Atık yağların ve bitkisel atık yağların denetimi ve takibini yapmak.
25) Ömrü Tükenmiş Lastikler Kontrolü Yönetmeliğince belirlenen esaslar doğrultusunda denetimler yapmak.
26) Elektronik Artıklar Yönetmeliğince belirtilen esaslar doğrultusunda denetimler yapmak.
27) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik ve mevzuattan Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
28) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak.
29) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek.
30) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirleyerek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiş, broşür, vesaire hazırlamak.
31) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
32) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
33) Biriminin yıllık performans programını hazırlamak ve takip etmek.
 
Müdürlük Yetkisi
MADDE 8- Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9- Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10 – Müdürün Görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a)      Müdürlüğü başkanlığa karşı temsil eder.
b)      Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. Bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.
c)       Müdürlüğün görevlerini planlamak, görev ve yetkilerin mevzuat gereği yapılmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek.
d)      Personelin görev ve yetki dağılımını mevzuata uygun olarak hazırlamak, takip etmek ve müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek.
e)      Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
f)       Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlüğün bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp başkanlığa sunmak.
g)      Bağlı olduğu Başkan Yardımcısının onayını almak suretiyle gerekli gördüğü hallerde müdürlük bünyesindeki birimleri, birimlerin görev alanını, yetki ve sorumlulukları organize etmek.
h)      Müdürlük personelinin iş ve işyeri güvenliğinin ve emniyetinin sağlanması için tedbirler alıp, müdürlüğe ait Sivil Savunma ve Yangından Korunma Yöntemleri ile ilgili düzenlemeler yapmak.
i)        Müdürlük ile ilgili işlerde diğer belediye birimleri arasındaki koordinasyonu organize etmek.
j)        Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vererek bu iş için gerekli alım-satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp, ilgili birime sunmak. İşlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak. Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevleri yapmak.
k)      Yeni yasal düzenleme ve organizasyonlar sonucunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne verilecek görevleri yaparak takip etmek.
l)        Biriminin yıllık performans programının hazırlanmasından ve takibinden sorumlu olmak.
m)    Müdürlük görevlerinde tanımlanan tüm işleri yapmak/yaptırmak.
 
Temizlik İşleri Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 11 – Temizlik İşleri Birim Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a)      Belediye sınırları içerisindeki yüklenici firmalar aracılığı ile yapılan çöp toplama, cadde ve sokaklar ile yaya yollarını temizlemek işlemlerini çalışma, plan ve programıyla birlikte denetlemek ve yüklenici firmanın bu plan
b)      dâhilinde çalışmalarını ve ihale şartnamesine uygunluğunu kontrol ederek amirini bilgilendirmek.
c)       Hak ediş işlemleriyle alakalı amirinin belirleyeceği diğer görevleri yerine getirmek.
d)      Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine ve gerekse de Hizmet Masasına gelen şikâyet ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını sağlayarak, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini ve rapor haline getirilmesini sağlamak.
e)      Açık semt pazarlarının süpürülmesi, katı atıkların alınması ve yıkanarak temizlenmesini sağlamak.
f)       Boş arsaların temizlenmesini sağlamak.
g)      Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve katı atıkların kontrolü yönetmeliğinde belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak.
h)      Tüm çöp konteynırlarının her türlü bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak.
i)        Tüm çöp konteynırlarının yıkanmasını ve dezenfeksiyonunu sağlamak.
j)        Okul ve ibadethanelerin dış temizliğinin program dâhilinde yapılmasını sağlamak.
k)      Konteynır yerlerinin temizlenmesini sağlamak.
l)        Tüm kamu kuruluşlarının çöp konteynır taleplerini değerlendirmek ve şehir içerisinde konteynır konulacak yerleri belirlemek.
m)    Görev alanı ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
n)      Temizlik işleri birim sorumlusu ve personeli, şefe bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten şefe karşı sorumludur.
o)      Birimince yürütülen çalışmalarla ilgili olarak aylık faaliyet raporunu hazırlayarak amirine sunmak.
p)      Birim içi yazışmaları yapmak.
q)      Birime bağlı ekiplerle birlikte mahalleleri dolaşarak gerekli önlemlerin alınmasını yüklenici firma yetkilileri ve kendi ekibinden isteyerek uygulamaları takip etmek.
r)       Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasında amirine karşı sorumludur.
Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12 - Çevre Koruma ve Kontrol Birim Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki belirtilmiştir;
a)      BULANIK Belediyesi’nin, çevre kirliliğinin önlenmesi hususundaki politikalarının ve programlarının oluşturulmasında Müdür’e önerilerde bulunmak.
b)      Çevreyi ve çevre değerlerini bozucu, çevreyi kirletici faaliyetlere engel olmak için gerekli tedbirleri alarak ekibi ile birlikte uygulanmasını sağlamak.
c)       İlçe içerisinde, mevcut hava, su, toprak kirliliğini denetlemek, izlemek ve gerekli yatırımları Belediye’nin diğer birimleriyle birlikte uygulamak.
d)      Belediye sınırları içerisindeki kişi ve kuruluşların bizzat veya Hizmet Masası aracılığı ile bildirdikleri çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini alarak değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi verilmesini sağlamak.
e)      Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, yaptırmak, desteklemek ve halkın çevre bilincini geliştirici her tür girişimde bulunmak. Bu amaçla amirinin onayı ile ilgili müdürlüklerle işbirliği içerisinde konferans, panel çalışmaları yürütmek. Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çeşitli bilgilendirici broşürlerin vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak.
f)       Faaliyetleri ile ilgili olarak diğer birimlerle sürekli işbirliği içinde çalışmak ve gerekli bilgi birikimini paylaşmak.
g)      Belediye sınırları içerisinde, çevreyi koruyucu çalışmalar için ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve yürütülen çalışmaları koordine etmek.
h)      Çevre sağlığı ve çevrenin korunması konusunda gerekli inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak/yaptırmak, proje hazırlamak ya da hazırlatmak.
i)        09/08/1983 tarih ve 2872 sayılı yasa gereği, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun biçimde kullanılması ve korunması, su ve toprak kirliliği için etkili kurumlarla vatandaş arasındaki koordinasyonu, hava kirlenmesinin önlemesi için de ekibi ile birlikte çalışmaları yürütmek. Ekolojik denge, kirlilik, atık maddelerle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
j)        Başkanlıkça verilen veya diğer ilgili mevzuatlar (Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Elektrik- Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Atık Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, ve benzeri) tarafından kendi birimine çevreyle ilgili yüklenen görevleri yerine getirmek.
k)      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
l)        Ambalaj atıklarının toplama çalışmalarını yürütmek ve toplama konteynırlarının yerini tespit etmek.
m)    Kendisine bağlı personelle etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli mekân, araç, gereç, malzeme ve ulaşım imkânlarını sağlamak amacıyla amirine öneriler getirmek.
n)      Başkanlıkça verilen veya diğer ilgili mevzuatlar tarafından kendi birimine çevreyle ilgili yüklenen görevleri yerine getirmek.
o)      Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasında amirine karşı sorumlu olmak. 
p)      Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumlu olmak
r)      Ar-Ge Biriminin (Eğitim, Reklam, Ar-ge ve İletişim ve benzeri) çalışmalarını koordine etmek.
Büro Hizmetleri Birim Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13 - Büro Hizmetleri Birim Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;
a)      Verilen işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu yönetmelik esaslarına göre yapmak.
b)      Personelin iş ve mesai durumunu kontrol etmek, denetlemek ve evraklarını hazırlamak.
c)       Büroların emniyetini sağlayıcı tedbirleri almak.
d)      Sorumlu oldukları büronun çalışma alanına giren konular ile ilgili olarak amirinin vereceği görevleri yapmak.
e)      Görevleri ile ilgili olarak her türlü yasal mevzuatı takip etmek.
f)       Vatandaşlar ile olan ilişkilerinde hoşgörü ve iş ahlakına uygun olarak hareket etmek.
g)      Bürolarıyla ilgili araç-gereç ve personelin ihtiyacını zamanında tespit ederek amirini bilgilendirmek.
h)      Plan ve programa bağlı olarak özellikli ve süreli yazışma işlemlerinin zamanında ve usule uygun olarak sonuçlandırmak.
ı)        Gelen evrak ve zimmet kayıtlarının zamanında ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak.
i)        Sorumluluk alanına giren konularda aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak müdüre bildirmek.
j)      Görevi gereği sorumluluğuna verilen malzeme, araç, gereç, teçhizat ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli bulundurmak, kaybetmemek ve görevden ayrılması halinde devir ve teslim işlemlerini eksiksiz yerine getirmek.
k)        Görevi ile alakalı mevzuat, bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasında bağlı bulunduğu amirine karşı sorumlu olmak.
l)    Temizlik işleri ile ilgili yazılı ve sözlü her türlü şikâyeti ve Hizmet Masası kanalı ile gelen şikâyetleri alıp amirine iletmek ve amirinin değerlendirmesi ve gerekli çalışmaların yapılmasından sonra sonucu takip ederek gerekli yerlere bilgi vermek.
m)      Bölgelerden gelen bilgilere göre malzeme ve araç gereç ihtiyacını amirine bildirerek, ilgili yüklenici firma kanalı ile veya ilgili birimlerle irtibata geçerek eksikliğin giderilmesini sağlamak.
n)      Amirinden gelen bilgiler çerçevesinde, yürütülen temizlik çalışmaları ve yüklenici firma ile ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza etmek.
o)      Belediye’nin temizlik çalışmaları ve yüklenici firmalarla ilgili ihale dosyalarını hazırlanma çalışmalarında görev almak.
ö)      Birimine ait ayniyat işlemleri ile muhasebe ve sekretarya işlemlerini yürütmek.
p)       Birimine gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunmak. Amirinin yönlendirmesi doğrultusunda evrakları tasnif ederek dosyalamak. Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili yere/yerlere ulaşmasını sağlamak.
r)       Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları; resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak.
s)       Biriminde çalışan tüm personelin tayin, terfi, nakil, kayıt terkini, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik işlemlerinin kanunlara uygun olarak yürütülmesini takip etmek ve bu konular ile ilgili gerekli yazıları hazırlamak/ hazırlatmak.
ş)      Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililerine aktarılmasını sağlamak.
t)      Birim içerisinde yapılacak toplantıları amirinden aldığı bilgiler doğrultusunda organize etmek ve toplantı tutanaklarını tutmak.
u)    Birim personelinin, biriminde tutulması gereken kanuni ve idari kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
ü)      Görev unvanına uygun olan ve amirinin istediği diğer işleri yapmak.
v)      Görevi ile alakalı mevzuat, yönetmelik ile kendisine verilen görevlerde gereğinin yerine getirilmesinde, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasında amirine karşı sorumlu olmak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmet İcrası
Görevin Alınması
MADDE 14- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 15- Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 16- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği
MADDE 17- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
a)      Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
b)      Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
c)       Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
d)      Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 18- Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; yazıyı hazırlayan personelin, bağlı olduğu birim sorumlusunun ve Müdürün parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 19 - Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 20- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin Hükümleri
MADDE 21- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 22- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 23- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulüne müteakip ilanen yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, BULANIK Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve so­rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a)      Belediye: BULANIK Belediyesini,
b)      Başkanlık: BULANIK Belediye Başkanlığını,
c)       Başkan: BULANIK Belediye Başkanını,
d)      Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğünü,
e)      Müdür: Veteriner İşleri Müdürünü,
f)       Personel: Veteriner İşleri Müdürlüğü Personelini,
g)      İnsekt: Kent zararlıları (kara, sivrisinek vb.),
h)      Zoonoz: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar,
i)        Afit: Yeşil alan zararlıları ifade eder.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5-Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;
 1. Veteriner İşleri Müdürü,
 2. Hayvan Sağlığı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Müşahede ve Karantina Sorumlusu,
 3. Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusu,
 
 
Bağlılık
MADDE 6- Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;
1) Özelde insan ve hayvan sağlığı, genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinlik­lerde bulunur.( 5393 Sayılı Belediye Kanunu, ,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına dair kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigor­talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetme­liği, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma İzni Belgesi Verilmesi Yönetmeliği, 5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,2872 sayılı Çevre Kanunu,3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu,5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Cezaiye Hakkında Kanun, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcrası Kanunu)
2) Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.
3) Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek,
4) Çevre ve hayvan sağlığının korunması, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, aşılama, muayene ve tedavi hizmetle­ri, vektörlerle mücadele, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını yürütmek,
5) Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, nakil olacak hayvanların sağlık raporlarını düzenlemek,
6) Hayvansal ürünlerin nakil izni ve raporunu vermek,
7) Üretim, satışı ve toplu tüketim yapılan gıda işyerlerinin denetimini yapmak,
8) Veteriner Hekimliğini ilgilendiren kanun ve mevzuatlara ilişkin şikâyetleri değerlendirmek,
9) Gıda güvenliği, mutfak hijyeni, kişisel hijyen, yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yerleri sorumlularına yönelik eğitim seminerlerini düzenlemek,
10) Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna ulaşımını sağlamak,
11) İlçe sınırları içerisindeki haşerelerle mücadele işleminin yapılmasını sağlamak,
12) Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak,
13) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek,
14) Kurban Bayramı zamanlarında ilçeye gelen hayvanların sağlık raporları kontrollerini yaptırmak, bayram müddeti boyunca biriminin veterinerlik hizmeti vermesini sağlamak,
15) Okul, cami ve vb. kamu hizmet binalarını gerekli durumlarda ilaçlamak,
16) Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak,
17) Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek,
18) Halk sağlığını korumaya yönelik ilçe sınırları içerisindeki başıboş kedi ve köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmalarını yapmak, bu çalışmalarla ilgili verileri haftalık, aylık ve yıllık olarak Başkanlık, Kaymakam­lık, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesini bilgilendirmek,
19) Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek,
20) Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetleri Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrul­tusunda yapmak,
21) Dengeli, gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak, harcamaları bütçesi dahilinde yapmak,
22) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.
Müdürlük Yetkisi
MADDE 8- Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9- Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10 – Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Veteriner İşleri Müdürlüğünü temsil etmek,
b) Halk sağlığını korumaya yönelik ilçe sınırları içerisindeki başıboş kedi ve köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmalarını yaptırmak,
c) Personelin yıllık izin planlamasını yaparak üst makamların onayını almak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak,
e) Stratejik plana uygun performans programını düzenleyip uygulamak,
f) Yıllık ihtiyaç olan her türlü malzemenin zamanında teminini sağlamak, muhafazasını yaptırmak, önceki yıldan devreden malzemelerin bir komisyon nezdinde yıl sonunda sayımını yaptırmak, bunlara ait envanter tanzim ettir­mek. Hareketsiz malzemelerin değişimini sağlamak ve tüm ayniyatın muhasebesini yaptırmak,
g) Müdürlüğe ait muhafaza edilmesi gereken dosya ve dokümanların saklanması için düzenli bir arşiv sistemi oluş­turmak,
h) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin BULANIK Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gere­ğince, işlemlerin yürütülmesi için karar vermek, tedbirleri almak ve uygulamak,
i) Müdürlük ile ilgilikurum içi yazışmalarda 1.derece imza yetkisini kullanmak,
j) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
k) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulun­mak,
l) Müdürlüğe bağlı kadro görevinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,
m) Halk sağlığını korumaya yönelik haşere mücadelesi çalışması yapmak, bu amaçla ilçe sınırları içerisindeki açık ve kapalı alan larva-uçkun ve konak mücadelesi programı oluşturup uygulamaya koymak ve denetlemek,
n) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe ve İl Müdürlüğü ile koordineli olarak meydana gelmiş veya gelecek olan bulaşıcı hastalıkların kontrol ve eradikasyon çalışmalarını yapmak,
o) Kombine veya mezbaha dışı üretilen ve satışa sunulan hayvansal ürünleri satıştan men edebilir ve gerekli yasal işlemleri yapmak,
ö) Kurban Bayramında ilçe sınırları içerisindeki kurban satış ve kesim yerlerini tespit etmek, ve hizmete sunmak ve ilçe sınırları içerisindeki kurbanlıkların sağlık yönünden dişi olanların gebelik yönünden kontrolünü yapmak veya yaptırmak,
p) İlçe sınırları içerisindeki hayvan pazarına getirilen hayvanların giriş ve çıkış muayenelerini yapmak veya yaptırmak,
r) Hayvan Pazarından birincil derecede yetkili olup ihtiyaç halinde kurum içi diğer müdürlük personelinden yardım talep etmek,
s) İlçe sınırları içerisinde larva-uçkun ve haşere ilaçlaması hizmet alımı ihalesini yapmak,
t) Veterinerlik alanını ilgilendiren özel günlerde (Dünya Süt Günü, Hayvanları Koruma Günü vb.) diğer kurumlarla ve sivil kuruluşlarla birlikte halka yönelik sosyal projeler yapmak,
u) Üst Makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanmak,
v) Veteriner İşleri Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
Hayvan Sağlığı Müşahede ve Karantina Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
MADDE 11- Hayvan Sağlığı Müşahede ve Karantina Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
a) Biriminde tüm programları hazırlamak, çalışanları yönlendirmek ve denetlemek,
b) Şüpheli ısırık ve tırmalama vakalarında kuduz yönünden olayı yerinde inceleyerek tutanaklar hazırlamak,
c) Sorunlu hayvanları ekipler tarafından aldırtarak müşahede mahalline yollamak ve karantina işlem ve sürelerini takip etmek,
d) Sahipsiz hayvanların toplatılarak rehabilitasyon merkezine yollamak,
e) Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların muayene, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini yaptırmak,
f) Tedavisi tamamlanan hayvanların alındığı ortama geri bırakılmasını sağlamak,
g) Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezindeki iş akışını temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak,
h) Hayvanların sahiplendirilmesi çalışmalarını yapmak,
i) Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,
j) Çalışan şoför ve işçilerin iş güvenliğini sağlayarak yıllık aşı programlarını takip etmek,
k) Çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmalarını yaptırmak veya yapmasını sağlamak,
l) Fazla çalışma ile ilgili puantajları hazırlamak,
m) Kullanılan araç ve ekipmanların bakım ve onarımları için çalışmalar yapmak,
n) Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek,
 
Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12 - Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;
a) Veteriner ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarından oluşan gıda denetim ekibi oluşturmak,
b) Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan toplu tüketime sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetim yapmak,
c) İşyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartları kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve tüketicinin korunmasını sağlamak,
d) Gıda üreticisinin satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesinin artırılmasını sağlamak, aynı za­manda okullarda öğrencilere ve ilçe halkına yönelik eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve faaliyetlerde görev almak,
e) Kentsel dönüşüm alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismi ile anılan canlılarla mücadele etmek,
f) Vektör canlılarla mücadele amacıyla Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmak,
g) Belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, foseptik kuyular inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nun önerileri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapmak,
h) Halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtmak,
i) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde resmi kuruluşlara ait binalarda vb. yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak,
j) Kentsel zararlılara karşı oluşturulan ilaçlama birimi kanalı ile hafta içi her gün belirli saatler arasında sivrisinek ve karasinek mücadelesi yapmak,
k) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulların İlçe Hıfzıssıhha kararlarının öngördüğü doğrultuda okul sağlığı çalışmaları çerçevesinde içme ve kullanma suyu, su depolarının dezenfeksiyonu, bakım ve onarım hiz­metlerini yapmak,
l) Çalışan işçilerin iş güvenliğini ve sağlık kontrollerini yaptırmak,
m) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmet İcrası
Görevin Alınması
MADDE 13- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 14- Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 15- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği
MADDE 16 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
c) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 17- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 18 - Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 19 - Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasın­dan arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin Hükümleri
MADDE 20 - Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 21- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur
Yürürlük
MADDE 22- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip mahallinde ilanen yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, BULANIK Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Zabıta Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Zabıta Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: BULANIK Belediye Başkanı’nı
b) Meclis: BULANIK Belediye Meclisi’ni
c) Belediye: BULANIK Belediye Başkanlığı’nı
d) Müdür: Zabıta Müdürü’nü
e) Müdürlük: Zabıta Müdürlüğü’nü
f) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5- Zabıta Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluş­ları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir. Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.
 
Bağlılık
MADDE 6 –
Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini beledi­ye başkan yardımcısına devredebilir. Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür:
Görev Alanı
Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir. İlk kademe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, BULANIK Belediyesi zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda BULANIK Belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlen­direceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.
Çalışma düzeni
Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalış­ma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gere­ğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta me­murlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurula­rak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.
Belediye Başkanlığı,Zabıta Müdürlüğü; Belediye Başkanlığı’nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı›nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, kentin düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunmasının gerektirdiği tedbirleri almak ve uygulamaları gerçekleştirmekten; Belediye›nin çeşitli birimleri ile koordinasyon halinde özel kolluk gücü olarak ekibinin görev yapmasını takip etmekten ve ekibinin çalışmalarını planlamaktan, sivil savunma hizmetleri kapsamında biriminin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini organize etmekten, biriminin iş durumunu göz önünde bulundurarak gerekli ekipleri oluşturmaktan sorumludur. Belediye Başkanı’nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:
1) İlçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak,
2) Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer mer’i mevzuatla belediye zabıtasına verilen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sağlamak,
3) Belediye’nin karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren kararların, emir ve yasakların uygulanması kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak
4) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri alınması, bu suçları işleyenlere ceza verilmesi işlemleri­nin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
5) Belediye cezaları ile ilgili mer’i mevzuat uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuç­landırılmasını sağlamak,
6) Belediye tarafından yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibari ile doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye birimleri ile işbirliği içerisinde yürütülmesi gereken hizmetleri ve yetkili belediye organlarınca Belediye Zabıtası’ndan istenen hizmetlerin yerine getirilmesini ve koordine edilmesini sağlamak,
7) Herhangi bir şekilde bulunarak birimine getirilmiş kayıp eşya ve malları belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre ve ilgili mer’i mevzuata göre korunması, sahipleri çıkmayan eşya ve mallarla ilgili olarak mevzuatta belirtilen şekilde hareket edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
8) Mer’i mevzuata göre denetim yetkisi bulunan işyerlerinin denetimlerini yapmak, doğrudan işlem yapılması gerekenlere yasal işlem yapmak, ilgili birim ve kurullara bildirilmesi gerekenleri bildirmek, kontrol ve takip edi­lerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
9) Belediye tarafından izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet edip etmediklerinin denetlenmesi iş­lemlerinin yapılmasını sağlamak,
10) Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye kurallarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcılarla bilinçli bir mücadele edilmesini sağlamak,
11) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırlan içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uy­gun davranılıp, davranmadığının denetlenmesi, aykırı hallerin tespitinde failler hakkında kanunî işlem yapılma­sını sağlamak,
12) Belediye Gelirlerine ilişkin mer’i mevzuata göre işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olunması, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinden ve borcunu demeyenlerden mer’i mevzuata göre haciz yolu ile tahsilâtların yapılabilmesi için ilgili birimlere destek sağlamak,
13) Özel kolluk gücü olarak Belediye›nin diğer birimlerine gerekli desteği vermek ve birimlerle koordinasyonu sağlamak,
14) Ruhsatsız olarak açılan ve işletilen işyerlerini ruhsat alınıncaya kadar faaliyetten men etmek,
15) Belediye’nin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken, izin verilmeksizin yapılan işlerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli kanunî işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
16) Gıda maddeleri tüzüğü gereğince, açıkta satılması sakıncalı gıda ürünlerinin tespit edilmesi, zabıt tutul­ması,ilgili kurumlara bildirilmesi ve ilgili kurumla müşterek imha raporu düzenlenerek imha edilmesi işlemleri­nin yapılmasını sağlamak,
17) İşyerlerine verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasının yerine getirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
18) Gecekonduyla ilgili mer’i mevzuata göre kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapıların Beledi­ye’nin ilgili birimleri tarafından yıkılmasında gerekli tedbirlerin alınması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
19) Belediye sınırları içerisinde daimi ve günlük pazaryerleri kurmak yerlerini, değiştirme, gerektiğinde iptal etme, kaldırma çalışmalarının yapılması; denetimlerinin yapılması; tezgâh kurma belgesi verilmesi; gerek pa­zarcı esnafının gerekse tüketicilerin sorunlarını ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak çözümlenmesi iş­lemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, Pazarların nizam ve intizamının sağlanması ve vatandaşların şikâyetlerinin giderilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
20) Nizam ve intizamın sağlanması amacı ile belediye suçlarını işleyenlerin takibinin yapılması, suç işleyenle­rin kovuşturulması, suçlular hakkında yasal işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
21) Çeşitli komisyonlarda görev yapan zabıta ekibinin çalışmalarının takip edilmesi ve yönlendirici işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
22) Zabıta Merkezleri ve Zabıta Hizmet Birimleri ile dışarıda görev yapan kendisine bağlı ekiplerin kontrol edilmesi ve çalışmaların gereği gibi yürüyüp yürümediğinin denetlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
23) Sivil savunma hizmetleri kapsamında biriminin üzerine düşen görevleri ilgili birimle birlikte yerine getiril­mesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
24) Belediye birimleri veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilçede yapılan altyapı ve üst yapı çalışma­larında, eksik kalan, yapılmayan veya yapılması gereken çukur, bozuk yol, tamir, bakım gibi işlemlerin sahada bulunan ekipler tarafından tespit edilmesi ve ilgili birimlere bildirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
25) Ekibin görev dağılımını belirten program ve çizelgelerin hazırlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
26) Mer’i mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kent halkının sıhhat, selamet ve refahını sağlamak, kentin düzenini bozucu hareketlere engel olmak,
27) Ana arter ve meydanlarda gezici satıcı (seyyar) faaliyetine engel olmak,
28) Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vs. leri taşıyan­lara engel olmak,
29) Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurulmasına engel olmak.
30) Çöp, süprüntü, kâğıt, meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıkları ile tükürerek yerleri kirletenlere engel olmak,
31) Her türlü yıkım ve tamiratlarda etrafı rahatsız edici toz ve molozların etrafa yayılmasını önlemeyenlere engel olmak,
32) Kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açan ve kanal bağlantısı yapanlara engel olmak,
33) Yollara paspas atanlara engel olmak, budanan, kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dallarını, park ve bahçe artıklarını yollara ve yaya kaldırımlarına bırakanlara engel olmak,
34) Kapı, pencere, balkon, teras ve apartman aydınlıklarından sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye ve bitişik evlerin teras ve damlarına çöp, kâğıt, bulaşık suyu vs. atanlara engel olmak,
35) Binaların balkon, teras ve pencerelerinden halı, kilim vs. silkeleyenlere engel olmak,
36) Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon fosseptik ve her türlü çirkef suların akıntı ve sızıntısı­na mani olmayanlar ile yağmur suyu borularını tabana kadar indirmeyenlere engel olmak,
37) Dükkânları temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak,
38) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olmak,
39) Bina önlerinde ve yollarda araç yıkayarak çevreyi kirletenlere engel olmak,
40) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaraları, çöp kutularının yerlerini değiştirenlere engel olmak,
41) Umumi yerlerde çimenlere, çiçeklere basanlar ve bu alanlarda top oynayanlara engel olmak,
42) Ağaçlara çivi çakanlara, ilan yapıştıran ve asanlara engel olmak,
43) Dükkân ve binaların sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklâm asanlara, belirlenen yükseklikten aşağıya perde, saçak ve siper yapanlar ile yaya kaldırımı üzerine seyyar veya sabit işaret levhası, reklâm panosu koyan­lara engel olmak,
44) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili alan dışına inşaat malzemesi koyanlar ile yol ve yaya kaldırımı vasfını bozanlara engel olmak,
45) Her türlü inşaat tamirat artık ve molozlarını yollara, yaya kaldırımı, arsalara dökenlere engel olmak,
46) Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vs. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara engel olmak,
47) Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların girişle­rini izin almadan işgal edenlere engel olmak,
48) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibari ile yersiz yurt­suz ve muhtaç durumda olanları ilgili kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak, bu mak­satla gerekirse haklarında soruşturma yapmak,
49) Dilencileri dilenmekten men etmek,
50) Dükkânların önlerine masa, sandalye, tezgâh ile teşhir amaçlı emtia çıkarıp işgal edenlere engel olmak,
51) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlemini süresi içerisinde yaptırmamış, tasmasız ve yularsız hayvan bulundurup, dolaştıranlara engel olmak,
52) Meydan, yol ve yaya kaldırımı her türlü hafriyatta emniyet tedbiri almayanlara engel olmak,
53) Binaların yol cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı ve her türlü eşyayı koyanlara engel olmak,
54) Meskûn mahalde ahır bulunduranlara engel olmak,
55) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç ve kuyu gibi çukurları açık bulunduranlara ve kuyuların etrafını çevirmeden gerekli önlem almayanlara engel olmak,
56) Tescil edilmiş semt pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara, her yıl müdürlükçe düzenlenerek verilen Esnaf Sicil Belgelerini denetlemek,
57) İlçe dâhilinde kurulan daimi ve geçici pazaryerlerinde nizam intizam temin etmek,
58) Pazarcı esnafının satışa arz ettiği emtia üzerine fiyat etiketi konulup, konulmadığını kontrol etmek, etiket koymayanlar hakkında işlem yapmak,
59) Pazarcı esnafının kullandığı terazileri diğer uzman birimler ile müştereken kontrol etmek,
60) Pazarcı esnafının pazaryerlerini kirletmelerine engel olmak,
61) İşyerlerinin ruhsatsız faaliyet göstermelerine engel olmak, ruhsatlı faaliyet gösterenlerin ruhsat şartlarına uygunluğunu denetlemek, mer’i mevzuat çerçevesinde işyerlerini işleten ve çalışanların yeterlilik belgelerini, umumi temizliğini, çalışanların sağlık muayene cüzdanlarını kontrol etmek, Bahsi geçen işyerlerinde yapılan denetimlerin izlendiği Belediye Teftiş Defterlerinin bulundurulmasını sağlamak,
62) Mer’i Gecekondu mevzuatı gereğince Belediye, Vakıf, hazine arazileri üzerine yapılmakta olan gecekon­du (inşai) faaliyetlerine engel olmak,
63) Yapılmış olan gecekonduları yıkmak,
64) Eylem ve işlemlerinden dolayı Savcılığa sevki gerekenler ile ilgili işlemleri tamamlayarak yetkili Cumhuri­yet Savcılığına sevk etmek,
65) Kaçak inşaat yapımının engellenmesini sağlamak,
66) BULANIK ilçesinde trafik akışının düzenli ve sürekli kılınması, trafik emniyeti ve güvenliğinin sağlanması için Emniyet Trafik ile işbirliği içersinde çalışmak,
67) Yetkili Müdürlük ile işbirliği halinde, ulusal bayram günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenle­rin gerektirdiği çalışmaların yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
68) Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirlerin alınma­sını sağlamak,
69) Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici ve hoparlörlü araçlarla satış, reklâm, ilan yapan ve müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağıranlara engel olmak,
70) Mevcut trafik sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde yönetimi ile ilgili tüm faali­yetlerin bir bütün olarak Başkanlığın temel stratejileri ve politikaları uyarınca, ilgili kurum ve kuruluşlarla koor­dineli bir şekilde yürütülmesini ve denetimini sağlamak,
71) Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kı­lacak şekilde çalışmasının temini için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla; trafiği bir bütün olarak planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek,
72) Ana ve ara arter ile Devlet yolları üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yatay-dü­şey trafik işaretlemelerini yapmak ve/veya yaptırmak,
73) Kamu, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların talepleri arasında Müdürlük bünyesinde projeler hazırla­mak, uygulamak ve uygulatmak,
74) Trafik Merkezine ulaşan kavşak ve ana arterlerdeki görüntülerin yerel radyo ve TV kanallarına hızlı ve sağlıklı olarak iletmek, önemli kavşak ve ana arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde sağlanması için, trafikle ilgili birimlerin bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonunu sağlamak,
75) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
Bu yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat ve Belediye Baş­kanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:
 
Müdürlük Yetkisi
MADDE 8- Zabıta Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu­na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yasalar ve diğer mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 9- Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanı veya yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 10- Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;
1) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasın­da görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemelerini yapmak,
2) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilmek, genel politi­kaların uygulanmasını devamlı olarak izlemek, amaçlara uygunluğunu araştırmak, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirmek.
3) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak,
4) Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönet­meleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,
5) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,
6) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlamak,
7) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapmak,
8) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,
9) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak,
10) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlama­sını yapmak,
11) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah etmek, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalış­malarını temin etmek,
12) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş ta­rifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize etmek,
13) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirmek,
14) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,
15) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetmek,
16) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru an­laşılmalarını sağlamak,
17) İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce vermek,
18) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
19) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol etmek,
20) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet vermek ve görev­lerini taksim etmek,
21) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetlemek,
22) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini de­vamlı arttırmak,
23) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunmak,
24) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin etmek,
25) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle almak ve bildirmek,
26) Danışman durumunda görev yapanlarla teması ve onlardan faydalanmayı temin etmek,
27) Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirmek,
28) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştı­rılmasını sağlamak,
29) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunmak. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapmak ve tasdik etmek, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağ­lamak,
30) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurmak ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri hallet­mek,
31) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,
32) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak,
33) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik et­mek,
34) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit etmek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halletmek, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat etmek,
35) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şe­kilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunmak,
36) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii etmek,
37) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara vermek,
38) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmemek,
39) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak vermek,
40) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üst­lenmek,
41) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol etmek,
42) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,
43) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek,
44) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
45) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturmak,
46) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol etmek,
47) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırmak, düzeltici ve ileride tek­rarlanmasını önleyici tedbirleri almak,
48) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli bel­gelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usul­lere göre hareket edilmesini temin etmek. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha etmek,
49) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli ted­birleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirmek. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgilile­re sunmak,
 
Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 11- Personelin görevleri aşağıda belirtilmiştir;
Müdürlüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar ta­rafından icra edilir Görevlerin, mevcut tahsisli kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.
1) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, plan­lar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,
2) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğre­nir ve buna uygun tutum davranış sergiler,
3) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktif­lerine uygun iş ve işlemleri yapar,
4) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,
5) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,
6) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,
7) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,
8) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için ge­rekli çabayı ortaya koyar,
9) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,
10) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,
11) Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,
12) İşleri en az maliyetle icra eder,
13) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,
14) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,
15) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,
16) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,
17) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,
18) Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,
19) Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,
20) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
21) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,
22) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,
23) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,
24) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğin­de bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,
25) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakı­mından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,
26) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
27) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,
28) Görevlerin ifa ve icrasında, ilgili mer’i mevzuat hükümlerine uygun davranır,
29) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri alınması, bu suçları işleyenlere ceza verilmesi iş­lemlerinin yapılmasını sağlar,
30) Belediye cezaları ile ilgili mer’i mevzuat uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
31) Herhangi bir şekilde bulunarak birimine getirilmiş kayıp eşya ve malları belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre ve ilgili mer’i mevzuata göre korunması, sahipleri çıkmayan eşya ve mallarla ilgili ola­rak mevzuatta belirtilen şekilde hareket edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
32) Mer’i mevzuata göre, lokanta, otel, eğlence yerleri, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan malzemele­rin temizliğine sağlığa uygunluğuna dikkat edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
33) Belediye tarafından izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet edip etmediklerinin denetlen­mesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
34) Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye kurallarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcılarla bilinçli bir mücadele için ekibin organize edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
35) Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırlan içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uy­gun davranılıp, davranmadığının denetler, aykırı hallerin tespitinde failler hakkında kanunî işlem yapılmasını sağlar,
36) Belediye Gelirlerine ilişkin mer’i mevzuata göre, işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olunması, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinden ve borcunu ödemeyenlerden mer’i mevzuata göre haciz yolu ile tahsilâtların yapılabilmesi için ekiple ilgili birimlere destek verir,
37) Özel kolluk gücü olarak ekibin Belediye›nin diğer birimlerine gerekli desteği verir ve birimlerle oluşturulan ekip koordinasyonda yer alır,
38) Mer’i mevzuatla gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen işyerlerinin ruhsatsız olarak açılmaları ve işle­tilmeleri halinde, ruhsat alınıncaya kadar faaliyetten alıkonulmasını sağlar,
39) Kanunen Belediye’nin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken, izin verilmeksizin yapılan işlerin tespit ederek hakkında gerekli kanunî işlemlerin yapılmasını sağlar,
40) Gıda maddeleri tüzüğü gereğince, açıkta satılması sakıncalı gıda ürünlerinin tespit eder, zabıt tutar ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bildirir, müdürlükle müşterek imha raporu düzenleyerek imha edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
41) İşyerlerine verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasının yerine getirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar,
42) Gecekonduyla ilgili mer’i mevzuata göre kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapıların Beledi­ye’nin ilgili birimleri tarafından yıkılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar,
43) Pazarların nizam ve intizamını sağlar,
44) Nizam ve intizamın sağlanması amacı ile belediye suçlarını işleyenlerin takibini yapar, suç işleyenlerin kovuşturulması, suçlular hakkında yasal işlemlerinin yapılmasını sağlar,
45) Görev aldığı çeşitli komisyonlarda görevini etkin biçimde yapar,
46) Zabıta Merkezleri ve Zabıta Hizmet Birimleri ile dışarıda görev yapan kendisine bağlı ekipleri kontrol eder ve çalışmaların gereği gibi yürümesini sağlar,
47) Sivil savunma hizmetleri kapsamında üzerine düşen görevleri ilgili birimle birlikte yerine getirir,
48) Belediye birimleri veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilçede yapılan altyapı ve üst yapı çalışma­larında, eksik kalan, yapılmayan veya yapılması gereken çukur, bozuk yol, tamir, bakım gibi işlemleri tespit ede­rek ilgili birimlere bildirilmesini sağlar,
49) Ekibin görev dağılımını belirten program ve çizelgeleri hazırlar,
50) Ana arter ve meydanlarda gezici satıcı (seyyar) faaliyetine engel olur,
51) Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vs. leri taşıyan­lara engel olur,
52) Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurulmasına engel olur,
53) Çöp, süprüntü, kâğıt, meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıkları ile tükürerek yerleri kirletenlere engel olur,
54) Her türlü yıkım ve tamiratlarda etrafı rahatsız edici toz ve molozların etrafa yayılmasını önlemeyenlere engel olur,
55) Kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açan ve kanal bağlantısı yapanlara engel olur,
56) Yollara paspas atanlara engel olur, budanan, kesilen ve kırılan ağaçları, ağaç dallarını, park ve bahçe ar­tıklarını yollara ve trotuara bırakanlara engel olur,
57) Kapı, pencere, balkon, teras ve apartman aydınlıklarından sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye ve bitişik evlerin teras ve damlarına çöp, kâğıt, bulaşık suyu vs. atanlara engel olur,
58) Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddesi ile apartmanların Yönetim Kurullarının aldığı kararlar dışın­da her türlü binaların balkon, teras ve pencerelerinden halı, kilim vb. silkeleyenlere engel olur,
59) Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon fosseptik ve her türlü çirkef suların akıntı ve sızıntısı­na mani olmayanlar ile yağmur suyu borularını tabana kadar indirmeyenlere engel olur,
60) Dükkânları temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olur,
61) Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları kanal ızgaralarına bağlamayanlara engel olur,
62) Bina önlerinde ve yollarda araç yıkayarak çevreyi kirletenlere engel olur,
63) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaraları, çöp kutularının yerlerini değiştirenlere engel olur,
64) Umumi yerlerde çimenlere, çiçeklere basanlar ve bu alanlarda top oynayanlara engel olur,
65) Ağaçlara çivi çakanlara, ilan yapıştıran ve asanlara engel olur,
66) Dükkân ve binaların sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklâm asanlara, 3 m. yükseklikten aşağıya per­de, saçak ve siper yapanlar ile trotuar üzerine seyyar veya sabit işaret levhası, reklâm panosu koyanlara engel olur,
67) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili alan dışına inşaat malzemesi koyanlar ile yol ve trotuar vasfını bozanlara engel olur,
68) Her türlü inşaat tamirat artık ve molozlarını yollara, trotuarlara, arsalara dökenlere engel olur,
69) Toprak, kum, mıcır, kömür ve kömür tozu vb. maddeleri branda örtmeden taşıyan araçlara engel olur,
70) Yol, meydan, pazar, iskele ve köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş­lerini izin almadan işgal edenlere engel olur, Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibari ile yersiz yurtsuz ve muhtaç durumda olanları ilgili kurumlara iletir, esas beldelerine gönderir veya korur, bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapar,
71) Dilencileri dilenmekten men eder,
72) Dükkânların önlerine masa, sandalye, tezgâh ile teşhir amaçlı emtia çıkarıp işgal edenlere engel olur,
73) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlemini süresi içerisinde yaptırmamış, tasmasız ve yularsız hayvan bulundurup, dolaştıranlara engel olur,
74) Meydan, yol ve trotuarlarda her türlü hafriyatta emniyet tedbiri almayanlara engel olur,
75) Binaların yol cephelerindeki pencere, balkon, teras vs. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı ve her türlü eşyayı koyanlara engel olur,
76) Meskûn mahalde ahır bulunduranlara engel olur,
77) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç ve kuyu gibi çukurları açık bulunduranlara ve kuyuların etrafını çevirmeden gerekli önlem almayanlara engel olur,
78) Merkezi sistemle ısıtılan binalarda dış hava sıcaklığı 13 derecenin altına düştüğü zamanlarda yakıtı olma­sına rağmen, kaloriferleri yakmayan bina yöneticileri hakkında gerekli işlem yapar,
79) Her türlü bina ve dairelerde üst kat banyo ve wc ‘sinden akan su sızıntılarına meydan verenlere engel olur,
80) Tescil edilmiş semt pazarlarında faaliyet gösteren esnaflara verilmiş olan Esnaf Sicil Belgelerini denetler,
81) İlçe dâhilinde kurulan daimi ve geçici pazaryerlerinde nizam intizam temin eder,
82) Pazarcı esnafının satışa arz ettiği emtia üzerine fiat etiketi konulup, konulmadığını kontrol eder, etiket koymayanlar hakkında işlem yapar,
83) Pazarcı esnafının kullandığı terazileri ilgili müdürlük görevlileriyle müştereken kontrol eder,
84) Pazarcı esnafının pazaryerlerini kirletmelerine engel olur,
85) İş yerlerinin ruhsatsız faaliyet göstermelerine engel olur,
86) İş yerlerini işleten ve çalışanların yeterlilik belgelerini kontrol eder,
87) İş yerlerinde umumi temizliği kontrol eder,
88) Bu tür işyerlerinde çalışanların sağlık muayene cüzdanlarını kontrol eder,
89) Bahsi geçen işyerlerinde yapılan denetimlerin izlendiği Belediye Teftiş Defterlerinin bulundurulmasını sağlar,
90) Mer’i Gecekondu mevzuatı gereğince Belediye, Vakıf, hazine arazileri üzerine yapılmakta olan gecekon­du (inşai) faaliyetlerine engel olur,
91) Yapılmış olan gecekonduları yıkımını sağlar,
92) İlgilileri hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk eder,
93) Kaçak inşaat yapımını engeller,
94) Yetkili Müdürlük ile işbirliği halinde, ulusal bayram günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenle­rin gerektirdiği çalışmaları yürütür,
95) Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri alır,
96) Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici ve hoparlörlü araçlarla satış, reklâm, ilan yapan ve müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağıranlara engel olur,
97) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmet İcrası
Görevin Alınması
MADDE 12- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 13- Zabıta Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 14- Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük Birimler Arasında İşbirliği
MADDE 15- Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, müdür tarafından sağlanır.
a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
c) Müdürlükteki görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon
MADDE 16- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları; Müdür’ün parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
 
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem
MADDE 17- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.
Arşivleme ve Dosyalama
MADDE 18- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde sak­lanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim Disiplin Hükümleri
MADDE 19- Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 20- İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur
Yürürlük
MADDE 21- Bu yönetmelik belediye meclisinde kabul edilip ilanen yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   
34038 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
BAŞKAN
Dr. Hacı Arslan UZAN
Belediye Başkan V.
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER