Yazı İşleri Müdürlüğü


T.C.

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: 

Bu yönetmeliğin amacı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: 

Bu yönetmelik, Bulanık Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Bulanık Belediyesine gelen ve giden evrakların, Başkanlık emir, genelge ve bildirimlerinin; Belediye Meclis ve Encümeni evraklarının, evlenme ve bu işlerle ilgili evrakların arşivlenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: 

Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 : 

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a) Belediye                             : Bulanık Belediyesini,

b) Başkan                              : Bulanık Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı           : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

  Bulanık Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                                 : Yazı İşleri Müdürlüğünü,

d) Müdür                              : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

  kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından

  verilen imza yetkisini kullananları,

e) Şef                                      : Yazı İşleri Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik

  yetkisi verilen birim mensubu

f) Personel                             : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını (Memur,

  Sözleşmeli Personel, Daimi, Geçici ve Mevsimlik işçileri) ifade

  eder.

g) Evlendirme Memuru       : İlgili yönetmelik gereği Nikah akdi yapmaya Belediye Başkanı

  tarafından yetki verilen memuru ifade eder.

h) Veteriner Hekim              : Veteriner işlerini yürütmek için ilgili Yönetmelik gereği, yetki

                                                 verilen Personel.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat 

Kuruluş

MADDE 5: 

Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Bağlar Belediye Meclisince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6: 

1) Yazı İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, Evlendirme memuru, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, işçi ve sözleşmeli personelden oluşur.

 

2) Müdürlüğe bağlı olarak Yazı İşleri Şefliği altında Genel Evrak Kayıt Bürosu, Meclis ve Encümen Bürosu, Arşiv Bürosu, Veteriner İşleri Bürosu ve Evlendirme Bürosu bulunmaktadır. Şeflik ve Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7: 

 

Yazı İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) Yazı İşleri Müdürünün Görevleri:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

9) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10) Meclis ve Encümen Toplantılarının organize edilmesini, Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar. Belediye Encümen toplantısına Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin memur üyesi olarak katılır.

11) Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; ilgili birimlere bir üst yazıyla gönderilmesinin kontrolünü yaparak, diğer birimleri bilgilendirir.

12) Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, başkan adına kıyılan nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlatır. Nikah salonlarının ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine teklif hazırlattırarak, salon ücretlerini belirlenmesini sağlar, kıyılan nikah akitlerinin ilgili kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili kurumlara bildirilmesinin kontrolünü yapar.

13) Takım ruhunun gelişmesi ve toplu başarıların artmasını sağlayıcı çözümler üretir.

14) Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

15) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

b) Yazı İşleri Müdürünün Yetkileri:

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

c) Yazı İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 

5393 Sayılı Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflik, bürolar ve görevleri

MADDE 8: 

 

1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

2) Yazı İşleri Şefliği ve bürolarının görevleri:

 

a) Genel Evrak Kayıt Bürosu:

1)Belediye başkanlığına gelen her çeşit yazı ilgili personel tarafından alınarak havale edileceği birime gönderilmek üzere müdüre getirilir.

2)Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

3)Konusu itibariyle önemli ve ivedi yazıların müdüre gönderilmesini sağlar.

4)Gizlilik dereceli yazıların sadece müdür tarafından açıldıktan sonra ilgili başkan yardımcısı tarafından havalesinin yapılmasını sağlar.

5)Giden evrakları zimmet defterine kayıt ettirerek ulaşacağı kurum ve kuruluşlara titizlikle teslim edilmesini sağlar.

6)Posta ile gönderilecek olan evrakların işlemlerini yaparak, kısa sürede PTT’ye gönderilmesini sağlar.

7)Belediyeye gelen ve giden tüm evrakların kayıt işlemlerinin noksansız yapılmasını takip eder.

8)Kaybolan evraklardan her zaman için sorumludur.

 

b) Arşiv Bürosu:

1) Bölümler tarafından kayıt kapsamına alınan arşiv malzemelerini tasniflemek, saklamak ve

kayıtlarını tutmak.

2) Arşiv malzemelerini her türlü zararlı etki ve unsurlardan (yangın, hırsızlık, nem, su baskını, toz, her türlü hayvan ve haşaratın tahribatı vb.) korumak için gerekli önlemleri almak.

3) Arşiv malzemelerine ulaşılmasını kolaylaştırmak için listelerini tutmak ve yönetmeliklere uygun olarak dosyalamak.

4) Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen arşiv malzemelerini ayıklama ve imha komisyonunda görev almak.

 

 

 

 

c) Meclis ve Encümen Bürosu:

1) Encümen Toplantılarında evraklarının görüşülmesini isteyen müdürlüklerin getirdiği evrakları teslim almak, Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen dosyalar doğrultusunda Encümen gündemini hazırlamak, encümen üyelerine ulaşmasını sağlamak.

2) Encümen toplantısında görüşülen konuların; Encümen Defterine sırasıyla numara verilmek ve neticesinin karşısına yazılması suretiyle kaydını yaparak numaralandırmak; bilgisayar ortamında, encümende alınan kararlar doğrultusunda yazımını yapmak, internet ortamında da yayınlanmasını sağladıktan sonra zimmetle, ilgili birimine sevkini yapmak.

3) Encümen Toplantılarına katılmak. Geçen toplantıda görüşülen kararların imzalanmasını sağlamak.

4) Encümen Toplantısının bitiminden sonra gündem maddeleri ile ilgili notları referans olarak görüşülen konuların sonuçlarını encümen karar defterine işlemek.

5) Encümen karar yazılarını hazırlamak, çoğaltmak ve ilgili kişilere imzalatarak dağıtımını gerçekleştirmek.

6) Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin ödenmesini sağlamak amacı ilgili Müdürlüğüne aylık olarak puantaj göndermek.

7) Bölümü ile ilgili kayıtların tutulmasını, saklanmasını, bakımını sağlamak.

8) Sorumlu olduğu işlerin tam zamanında, etkin ve ekonomik şekilde yürütülmesini sağlamak.

9) Encümen kararları ile alakalı gelen yazılara cevap verir ve sonra da arşivlemesini yapar.

10) 2886 sayılı kanuna göre yapılan kapalı zarf usulü ihalelerde, İhale teklif zarflarının alınıp muhafaza edilmesi ve İhale Komisyonuna sunulmasını sağlamak.

11) Belediye Birimlerinden Belediye Meclisine görüşülmesi için gelen havaleli konular doğrultusunda, Belediye başkanı adına Belediye Meclis gündemini hazırlamak.

12) Hazırlanan Gündemi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21 Maddeleri gereği en az üç gün önceden meclis üyelerine göndermek, posta, faks ve telefon araçları ve ilan tahtasına asmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verilmesini sağlar. Toplantı gündemi, saati ve toplantı yerinin neresi olduğunu, Belediye Başkanlığının internet sayfasının Belediye Meclisi ile ilgili bölümünde internet ortamında yayınlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlamak. Meclis gündemini, bina içinde bulunan ilan tahtasına asmak suretiyle ilan edilmesini sağlamak. Mülki amire de toplantı tarihi ve yerini bir yazıyla bildirmek.

13) Kararı çıkan tekliflerin numaralandırma işlemlerinden sonra yazımını yapar, toplantı tutanakları ile birlikte, Başkanlık divanındaki üyelere de imzalatmak, Belediye başkanı 5393 sayılı Kanunun 23. Maddesi gereği yasal süresi içinde kararı iade etmemişse, ilgili birimine sevkini yapmak. Ayrıca; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. Maddesi gereğince yedi gün içinde, bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki bütün kararları, dayanak belgeleri ile birlikte onaylanması için Kaymakamlık Makamına  göndermek.

14) Alınan meclis kararlarının onaylatılmak üzere mülki amire gönderilmesini yapmak.

15) Meclis üyeleri ve İhtisas Komisyonlarına ait imza defterlerinin imza kontrollerini yapmak, toplantıya katılanların huzur haklarını alabilmeleri için puantaj listesini yaparak bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi için gerekli yazışmaları yapmak.

16) Belediye Meclisi ile ilgili bütün işlemlerin arşivleme işlemlerini yapar.

17) Meclis üyelerinin özlük işlemlerini takip etmek ve arşivlemesini yapmak.

18) Meclis Toplantılarına katılmak. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında konuşmaları kayda almak ve toplantı sırasında kasetteki konuşmaları çözerek zabıt oluşturmak.

19) Meclis Toplantısının bitiminden sonra karar özetlerini hazırlamak, internet ve ilan tahtasına asmak suretiyle halka ilanını sağlamak .

20) Meclis Toplantısında görüşülüp kesinleştirilen bir önceki toplantı zaptının kararlarını yazmak ve dosyalamak.

 

d) Evlendirme Bürosu:

1) Evlenmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek, evlenme dosyasının hazırlanmasını koordine etmek.

2) Belediye Başkanı adına vekaleten nikah akdini gerçekleştirmek.

3) Başvuruda bulunan kişilerin künyelerinin aile kütüğüne uygun olup olmadığının ve evlenmelerine engel bir halin bulunup bulunmadığının incelenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

4) Belirlenen nikah gününde nikah akdini gerçekleştirmek.

5) Evlenen çiftler için evlenme cüzdanının hazırlanmasını sağlamak

6) Evlenme akdinin ilçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil edilmesini sağlamak.

7) Nikah akdi gerçekleştirilen çiftlere ait bilgilerin, istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi için Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilmesini sağlamak.

8) Denetimler esnasında İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkililerine gerekli kolaylığın gösterilmesini ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

9) Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikahlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere izinname hazırlamak.

10) İlgili kayıtların tutulmasını, saklanmasını sağlamak.

 

e) Veteriner İşleri Bürosu

Aşağıda belirtilen görevler Veterinerlik İşleri Bürosu tarafından yürütülür;

1) Özelde insan ve hayvan sağlığı, genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinlik­lerde bulunur.

5393 Sayılı Belediye Kanunu,

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına dair kanun,

5510 sayılı Sosyal Sigor­talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

5018 sayılı Kanun,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetme­liği,

9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma İzni Belgesi Verilmesi Yönetmeliği,

5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu,

5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Cezaiye Hakkında Kanun,

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcrası Kanunu


2) Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.

3) Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek,

4) Çevre ve hayvan sağlığının korunması, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, aşılama, muayene ve tedavi hizmetle­ri, vektörlerle mücadele, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını yürütmek,

5) Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması, nakil olacak hayvanların sağlık raporlarını düzenlemek,

6) Hayvansal ürünlerin nakil izni ve raporunu vermek,

7) Üretim, satışı ve toplu tüketim yapılan gıda işyerlerinin denetimini yapmak,

8) Veteriner Hekimliğini ilgilendiren kanun ve mevzuatlara ilişkin şikâyetleri değerlendirmek,

9) Gıda güvenliği, mutfak hijyeni, kişisel hijyen, yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yerleri sorumlularına yönelik eğitim seminerlerini düzenlemek,

10) Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişilerin sağlık kuruluşuna ulaşımını sağlamak,

11) İlçe sınırları içerisindeki haşerelerle mücadele işleminin yapılmasını sağlamak,

12) Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak,

13) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek,

14) Kurban Bayramı zamanlarında ilçeye gelen hayvanların sağlık raporları kontrollerini yaptırmak, bayram müddeti boyunca biriminin veterinerlik hizmeti vermesini sağlamak,

15) Okul, cami ve vb. kamu hizmet binalarını gerekli durumlarda ilaçlamak,

16) Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak,

17) Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek,

18) Halk sağlığını korumaya yönelik ilçe sınırları içerisindeki başıboş kedi ve köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmalarını yapmak, bu çalışmalarla ilgili verileri haftalık, aylık ve yıllık olarak Başkanlık, Kaymakam­lık, Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Bulanık Belediyesini bilgilendirmek,

19) Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek,

20) Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetleri Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrul­tusunda yapmak,

21) Dengeli, gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak, harcamaları bütçesi dahilinde yapmak, 22) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

 

Veteriner Hekimin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Veteriner Hekimin görevleri aşağıda belirtilmiştir;


a) Veteriner İşleri Bürosunu temsil etmek,

b) Halk sağlığını korumaya yönelik ilçe sınırları içerisindeki başıboş kedi ve köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve aşılanması çalışmalarını yaptırmak,

c) Personelin yıllık izin planlamasını yaparak üst makamların onayını almak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak,

e) Stratejik plana uygun performans programını düzenleyip uygulamak,

f) Yıllık ihtiyaç olan her türlü malzemenin zamanında teminini sağlamak, muhafazasını yaptırmak, önceki yıldan devreden malzemelerin bir komisyon nezdinde yıl sonunda sayımını yaptırmak, bunlara ait envanter tanzim ettir­mek. Hareketsiz malzemelerin değişimini sağlamak ve tüm ayniyatın muhasebesini yaptırmak,

g) Birime ait muhafaza edilmesi gereken dosya ve dokümanların saklanması için düzenli bir arşiv sistemi oluş­turmak,

h) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin BULANIK Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gere­ğince, işlemlerin yürütülmesi için karar vermek, tedbirleri almak ve uygulamak,
i) Müdürlük ile ilgili kurum içi yazışmalarda 1.derece imza yetkisini kullanmak,

j) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

k) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkanlık Makamına önerilerde bulun­mak,

l) Müdürlüğe bağlı kadro görevinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek,

m) Halk sağlığını korumaya yönelik haşere mücadelesi çalışması yapmak, bu amaçla ilçe sınırları içerisindeki açık ve kapalı alan larva-uçkun ve konak mücadelesi programı oluşturup uygulamaya koymak ve denetlemek,

n) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe ve İl Müdürlüğü ile koordineli olarak meydana gelmiş veya gelecek olan bulaşıcı hastalıkların kontrol ve eradikasyon çalışmalarını yapmak,

o) Kombine veya mezbaha dışı üretilen ve satışa sunulan hayvansal ürünleri satıştan men edebilir ve gerekli yasal işlemleri yapmak,

ö) Kurban Bayramında ilçe sınırları içerisindeki kurban satış ve kesim yerlerini tespit etmek, ve hizmete sunmak ve ilçe sınırları içerisindeki kurbanlıkların sağlık yönünden dişi olanların gebelik yönünden kontrolünü yapmak veya yaptırmak,

p) İlçe sınırları içerisindeki hayvan pazarına getirilen hayvanların giriş ve çıkış muayenelerini yapmak veya yaptırmak,

r) Hayvan Pazarından birincil derecede yetkili olup ihtiyaç halinde kurum içi diğer müdürlük personelinden yardım talep etmek,

s) İlçe sınırları içerisinde larva-uçkun ve haşere ilaçlaması hizmet alımı ihalesini yapmak,

t) Veterinerlik alanını ilgilendiren özel günlerde (Dünya Süt Günü, Hayvanları Koruma Günü vb.) diğer kurumlarla ve sivil kuruluşlarla birlikte halka yönelik sosyal projeler yapmak,
u) Üst Makamlarca verilecek diğer yetkileri kullanmak,


Hayvan Sağlığı Müşahede ve Karantina Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Hayvan Sağlığı Müşahede ve Karantina Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir;


a) Biriminde tüm programları hazırlamak, çalışanları yönlendirmek ve denetlemek,
b) Şüpheli ısırık ve tırmalama vakalarında kuduz yönünden olayı yerinde inceleyerek  tutanaklar hazırlamak,
c) Sorunlu hayvanları ekipler tarafından aldırtarak müşahede mahalline yollamak ve karantina işlem ve sürelerini takip etmek,

d) Sahipsiz hayvanların toplatılarak rehabilitasyon merkezine yollamak,

e) Rehabilitasyon merkezindeki hayvanların muayene, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini yaptırmak,

f) Tedavisi tamamlanan hayvanların alındığı ortama geri bırakılmasını sağlamak,

g) Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezindeki iş akışını temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamak,
h) Hayvanların sahiplendirilmesi çalışmalarını yapmak,

i) Amirlerinin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,

j) Çalışan şoför ve işçilerin iş güvenliğini sağlayarak yıllık aşı programlarını takip etmek,

k) Çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmalarını yaptırmak veya yapmasını sağlamak,

l) Fazla çalışma ile ilgili puantajları hazırlamak,

m) Kullanılan araç ve ekipmanların bakım ve onarımları için çalışmalar yapmak,

n) Vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek,

 
Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Gıda, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir;


a) Veteriner ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarından oluşan gıda denetim ekibi oluşturmak,

b) Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan toplu tüketime sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetim yapmak,

c) İşyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartları kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve tüketicinin korunmasını sağlamak,

d) Gıda üreticisinin satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesinin artırılmasını sağlamak, aynı za­manda okullarda öğrencilere ve ilçe halkına yönelik eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve faaliyetlerde görev almak,

e) Kentsel dönüşüm alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismi ile anılan canlılarla mücadele etmek,

f) Vektör canlılarla mücadele amacıyla Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmak,

g) Belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler, su kuyuları, foseptik kuyular inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nun önerileri doğrultusunda ilaçlama çalışmaları yapmak,

h) Halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş, broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtmak,
i) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde resmi kuruluşlara ait binalarda vb. yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarını yapmak,

j) Kentsel zararlılara karşı oluşturulan ilaçlama birimi kanalı ile hafta içi her gün belirli saatler arasında sivrisinek ve karasinek mücadelesi yapmak,

k) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulların İlçe Hıfzıssıhha kararlarının öngördüğü doğrultuda okul sağlığı çalışmaları çerçevesinde içme ve kullanma suyu, su depolarının dezenfeksiyonu, bakım ve onarım hiz­metlerini yapmak,

l) Çalışan işçilerin iş güvenliğini ve sağlık kontrollerini yaptırmak,

m) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

Memurların görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 9: 

Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

  

Hizmetlerin icrası

MADDE 10: 

Yazı İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 

b) Görevin planlanması: Yazı İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve şef tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

 

c) Görevin İcrası: Yazı İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11:

 

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Yazı İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Yazı İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

ç) Şeflik ve Bürolarda görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : 

Yazı İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12: 

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Yürürlük

MADDE 13: 

Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14: 

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

EŞ BAŞKANLAR
EŞ BAŞKANLAR

 EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
---------------------------------------------------
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER