İtfaiye MüdürlüğüT.C

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE AMİRLİĞİ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 


Amaç

MADDE 1: 

Bu yönergenin amacı İtfaiye Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve etkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: 

Bu yönerge, Bulanık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: 

Bu Yönetmelik, aşağıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmıştır.


-5393 Sayılı Belediye Kanunu,

-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

-21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliği

-12.06.2002 tarih ve 4390 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

-22 Şubat 2007 – 26442 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

 

Tanımlar

MADDE 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                             : Bulanık Belediyesini,

b) Meclis                                : Bulanık Belediye Meclisini,

c ) Encümen                          : Bulanık Belediye Encümenini,

ç) Başkan                               : Bulanık Belediye Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı          : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

                                                 görevlendirilen Bulanık Belediye Başkan Yardımcısını,

e) Birim                                 : İtfaiye Müdürlüğü,

f) Müdür                                : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

  kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından

  verilen imza yetkisini kullananları,

g) Amir                                  : İtfaiye Müdürlüğünde kadrolu Amir

h) Çavuş                               : İtfaiye Müdürlüğünde kadrolu İtfaiye Çavuşu

ı)  Er                                       : İtfaiye Müdürlüğünde kadrolu İtfaiye Eri

j) Personel                             : Müdür , Amir ve Komiser  tanımının dışındaki birim 

                                                 mensuplarını (Memur, Sözleşmeli Personel, Daimi, Geçici ve

  Mevsimlik işçileri)   ifade eder.

  

İKİNCİ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

 

MADDE 5–

İtfaiye Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. 1.      Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. 2.      Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma  gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 3. 3.      Su baskınlarına müdahale etmek,
 4. 4.      Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 5. 5.      27/11/2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yapmak,
 6. 6.      5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 7. 7.      ı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 8. 8.      Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
 9. 9.      Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
 10. 10.  Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 11. 11.  Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 12. 12.  İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 13. 13.  İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 14. 14.  Müdürlük ile ilgili yeni bina yapmak ve yaptırmak.
 15. 15.  Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yazılı ve sözlü verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Çalışma düzeni

MADDE 6 –

1)      İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

2)      İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

3)      Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, Toplu İş Sözleşmesi gereğince fazla çalışma ücreti ödenir.

4)      Afet ve acil durumlar ile itfaiyenin görevleri arasında sayılan diğer tüm hizmetlerin  yerine  getirilmesi  için;   ihtiyaç  duyulması  halinde,   görev  dışında  bulunan  diğer personel  İtfaiye   Müdürlüğü   tarafından   göreve   çağrılır.   Çağrıldığı   halde   mazeretsiz   olarak göreve gelmeyen personel hakkında yasal yaptırımlar uygulanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadro ve Unvanlar

 

Kadro ve unvanlar

MADDE 7– 

 

Belediye itfaiye Müdürlüğü personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre;
kadro cetvelinde belirtilen kadro ve unvanlar ile aşağıda belirtilen ve ihtiyaç duyulan diğer unvanlardan oluşturulabilir.

 • İtfaiye Müdürü
 • İtfaiye Amiri
 • İtfaiye Çavuşu
 • İtfaiye Eri

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Personelinin   Görevleri

 

İtfaiye Müdürünün görevleri

MADDE 8 – 

 
İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır. 

 1. 1.      İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. 2.      Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
 3. 3.      Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,
 4. 4.      Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
 5. 5.      Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
 6. 6.      Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,
 7. 7.      Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
 8. 8.      İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak.
 9. 9.      İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
 10. 10.  Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve  işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
 11. 11.  Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,
 12. 12.  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri
  yerine getirmek,

a)      Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

b)     Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

c)      Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İtfaiye Amirliği ve Alt Birimlerinin Görevleri

 

İtfaiye Amirliğinin görevleri

MADDE 9 –

Aşağıda belirtilen görevler, İtfaiye Amirliği tarafından yürütülür. İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes üst amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin eğitim, disiplin ve düzeninden, tesis araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır halde tutulmasından üst amiri olan İtfaiye Müdürüne karşı sorumludurlar. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur.


a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

k) İtfaiye hizmetleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak Bulanık’ın yangın güvenliğini artırıcı tedbirler alır.

l) Bulanık’ın nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının yapımı için gerekli çalışmaları yapar.

m) İtfaiye Amirliği’ne gönderilen her türlü projelerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlar.
n) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

İTFAİYE AMİRLİĞİ

İş ve İşlemleri


İtfaiye Amirliği İş ve İşlemleri

Madde 10 -


1. İtfaiye “Yangın İhbar Formu” işlemi. ( Ek. Örnek 2 )

2. İtfaiye “Yangın Raporu” işlemi ( Ek. Örnek 3 )

3. İtfaiye “Yangın Proje Onayı” işlemi.

 

Proje Onayı İşlemi:

 

ü  Bulanık  İlçe sınırları içerisinde Resmi Kurumların veya şahısların yapmayı planladıkları inşaatların; mimari, elektrik ve mekanik projeleri İtfaiye tarafından incelenip onaylanmak üzere haftanın Çarşamba İtfaiye Amirliğine getirilir. Yapı sahibini, ilçesini-beldesini, açık adresini, pafta'sını, ada'sını, parsel'ini ve kullanım amacını belirtmek üzere Resmi Kurumların yazmış olduğu yazılar, şahısların ise Müdürlük Teknik Bürosundan temin ettikleri matbu Proje form-dilekçeler doldurulduktan sonra büro amiri veya müdür yardımcısı tarafından incelenmek ve onaylanmak üzere teknik personele havalesi yapılır.

ü  İlgili teknik personel tarafından incelenen projeler söz konusu yönetmeliğe göre uygun bulunması durumunda onaylanır ve onaylandığına dair üç nüshadan oluşan ve bağlı bulunduğu belediye başkanlığına hitaben bir üst yazının yazılması için evrak kayda alınıp, yazısı düzenlenir.

ü  Teknik personel tarafından onaylanan projeler büro amiri veya müdür yardımcısı tarafından da onaylanarak ilgilisine projelerle birlikte üst yazısının bir nüshası imza karşılığı teslim edilir.

ü  Yazıların bir nüshası İtfaiye Amirliği kuryesi ile İlgili Belediye Başkanlığı kuryelerine bir sonraki hafta içerisinde teslim edilir. Diğer nüshaları da tasnif edilerek arşivlenmek üzere dosyalanır.

ü  Yönetmeliğe göre her hangi bir eksikliği bulunmayan projeler aynı gün içerisinde onaylanır. Eksikliği olan projeler ise ilgilileri tarafından eksikliği giderildikten sonra onaylanır.

 

İtfaiye İskan Görüşü İstenen Binalar için Tanzim Edilen Raporun Hazırlanışı İşlemi :

 

ü  İskan aşamasına gelen binalar için İtfaiye görüşü almak üzere resmi kurumlarca; yapı sahibi, ilçesi-beldesi, açık adresi, paftası, adası, parseli ve kullanım amacı belirtilmek üzere yazılmış yazılar, şahısların ise Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Teknik Bürosundan temin ettikleri matbu İskan form-dilekçeleri doldurulduktan sonra (yapı sahibi şahıs ise kimliği ile, şirket ise sahibinin imza sirküleri) mal sahibi adına müracaat edenin vekaleti ve yapı ruhsatı fotokopisi eklenerek, Müdürlük Teknik bürosuna kaydı yapılır.

ü  Haftanın Çarşamba günleri kayda alınan bu müracaatların kontrolü yapılmak üzere büro amiri veya müdür yardımcısı tarafından teknik personel görevlendirilmek üzere evrak havaleleri yapılır ve teknik personel tarafından yerinde gidip kontroller yapılır.
Söz konusu yerlerle ilgili daha önce itfaiyeden onaylanmış projesi varsa projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, proje onayı yapılmamışsa mevcut yürürlükteki yönetmeliğe uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

ü  İtfaiyeden onaylı projesine uygun yapılmayan veya proje onayı yoksa yürürlükteki yönetmeliğe göre uygun yapılmayan binalara uygun görüş verilmeyip, eksiklerini belirten bir üst yazı ilgili belediye başkanlıklarına hitaben yazılarak gönderilir.

ü  İtfaiyeden onaylı projesine uygun yapılan veya proje onayı olmadığı halde yürürlükteki yönetmeliğe göre uygun yapılan binalar için İskan Uygunluk raporu düzenlenir.

ü  İskan uygunluk raporu düzenlenebilmesi için yeri kontrol eden teknik personel tarafından binanın yapı ruhsatındaki yüzölçümü (m²) üzerinden İskan Muayene Harç ücreti Tahsil Müzekkeresi düzenlenip imzalanır. Bulanık Belediyesinin ilgili hesabına ilgililerince ücret yatırılıp banka dekontu alınır ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilir.

ü  Müdürlüğe teslim edilen banka dekontu ve tahsil müzekkeresinin birer sureti müracaat evraklarına eklenerek İskan Uygunluk görüşünü belirten rapor ilgili belediye başkanlığına hitaben iki nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen rapor kontrol eden teknik personeller, büro amiri, müdür yardımcısı ve müdür tarafından imzalandıktan sonra bir fotokopi çekilip aslı gibidir yapılır ve ilgilisine verilir. (Raporun aslı şahıslara kesinlikle verilmemektedir.)

ü  Raporun bir nüshası Çarşamba günleri İtfaiye Amirliği kuryesine ilgili belediye başkanlığına iletilmek üzere teslim edilir. İkinci nüshası ise arşivlenmek üzere dosyalanır.

ü  Amirliğe iskan için yapılan müracaatlar aynı hafta içerisinde değerlendirilir ve cevap yazılır. Yoğun olması durumunda en geç 15 gün içerisinde cevap verilmekte olup yasal süre 30 gündür.

 

 

İtfaiye Çavuşunun  görevleri

MADDE 11–  

İtfaiye çavuşları itfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü, eğitim ve denetim görevini yapar. Kullandığı tüm araç ve gereçlerin müdahaleye hazır halde bulundurulmasını sağlar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder. Üst amirlerince verilen diğer emir ve görevleri yerine getirir. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur.

 

a. Stratejik plan doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek.

b. Bağlı personelin disiplin ve düzenini sağlamak.

c. Tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak.

d. Bağlı personelin iç hizmet eğitimlerini belli bir plan dahilinde yapmak.

e. Bağlı personelin iş bölümünü yaparak, üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare etmek.
f. Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun Uygulama yapılmasını sağlamak.
g. Müdürlük içinde düzenli, planlı ve tutanaklı toplantıların yapılmasını sağlamak.

h. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak.
i. İtfaiye Amirliğinin İtfaiye ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirmek.


Alt Birimlerin sorumlulukları

a. İtfaiye Çavuş, Onbaşı ve Erlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden İtfaiye Amirine karşı sorumludur.

b. Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

c. Performans programındaki Amirlik hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

d. Amirliği ile ilgili işlemleri yerine getirirken; Belediyenin genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

e. Personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından İtfaiye Amirine karşı sorumludurlar.

 

 

İtfaiye erinin görevleri

MADDE 12–

1) İtfaiye Eri; Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesinde belirtilen; yangına müdahale, Araç kullanma, ilk yardım, su baskını, arazide, su üstü ve sualtında her türlü arama ve teknik kurtarma görevlerini yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, Araç gereç, teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri ile üst amirinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

2) Rütbeli personelin bulunmadığı vb. hallerde itfaiye Eri’ne birim amiri tarafından yetki verilir.

 


Sivil Savunmanın görevleri

 

E)  Sivil Savunma Uzmanı

Belediye itfaiye yangın personeli

MADDE 13– 

Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, İtfaiye şoförü, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye Müdürü yangın personelidir. Görevli personel, tüm itfaiye hizmetlerini yerine getirilmesinden ve bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.
 
MADDE 14- 

Uzmanlığın görevleri aşağıda sayılmıştır:

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile birlikte çeşitli kanun, tüzük, Yönetmelik vb. yasal düzenlemeler çerçevesinde;

 1. 1.      Barışta personelin kuruma ait bina, tesis, araç ve gerecin güvenliğini sağlamak,
 2. 2.      Her türlü afetlerde ve olası taarruzlarda hareket tarzını belirleyici ve tüm bu tehlikeleri en az can ve mal kaybıyla atlatabilmek için gerekli hazırlıkları kapsayan ve uygulanabilir çeşitli planlamalarını hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak,
 3. 3.      Hazırlanan planlamaların uygulanmasına yönelik çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerin de bulunmak,
 4. 4.      Olağanüstü durumda ise; barışta hazırladığı tüm tedbir ve planlamaları uygulamaya koymak; kontrol merkezi ve karargâh servisi bünyesinde tüm çalışmaların koordinesi ile personelin sevk ve idaresini sağlamak,
 5. 5.      Aşağıda belirtilen planların hazırlanması ve güncelleştirmelerini sağlamak,
 6. 6.      Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından yazılı ve sözlü olarak verilen tüm görevleri yerine getirmek..

Seferberlik Planlamaları: 

Savaş Hasar Onarım Planları Kaynak Sayım Cetvelleri 24 Saat Çalışma Planları


Afet Planlamaları:

Doğal Afet Kriz Yönetim Planı

Afet Acil Yardım Planı

Sivil Savunma Planı

 

Güvenlik Planlamaları: 

Koruma Güvenlik PlanıDiğer Personel

MADDE 15– 

İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'ne uygun olarak personel çalıştırılabilir.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
Atama Şartları

İtfaiye Amirliği’ne atanma şartları

Madde 16-

İtfaiye Amirliği’ne atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

a) 1- 4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunması gerekir.

b) Üniversitelerin; Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik, Kimya, İnşaat, Makine, Elektrik, Mimarlık bölümlerinden mezun olanlar öncelikli olarak tercih edilir.

c) Belediyeler itfaiye dairesi yangın personeline ilişkin kadro taleplerinde,

d) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesindeki usule göre teklifte bulunurlar.

 

İtfaiye Çavuşluğuna Atanma Şartları

MADDE 17– 

İtfaiye Çavuşluğuna atanabilmek için 657 sayılı kanunun 48.maddesindeki genel şartların yanı sıra 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 5. Bölümündeki atama şartları uygulanır.

 

İtfaiye Erliğine Atanma Şartları

MADDE 18– 

İtfaiye erliğine atanabilmek için 657 sayılı kanunun 48.maddesindeki genel şartların yanı sıra 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 5. Bölümündeki atama şartları uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları


Görevde yükselme şartları

MADDE 19– 

21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. Bölümündeki görevde yükselme esasları  uygulanır.


YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Denetim Yönetici


personelin eğitimi 

MADDE 20–

Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde; Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

 

Hizmet içi eğitim

MADDE 21– 

1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, hazırlanır ve uygulanır.


2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

 

3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Spor ve Tesisler

Spor
MADDE    22    –   

1)  İtfaiye   personelinin    fiziki    nitelikleri,    hazırlanan   spor    programları   ile desteklenir. Personele;  kültür-fizik çalışmaları, atletizm,  aletli sporlar, mukavemet  ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.
2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.

Tesisler
MADDE 23– 

1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kıyafet ve Koruyucu

 
Teçhizat Personel kıyafeti

MADDE 24– 

1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.
2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, İtfaiye yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Kişisel koruyucu teçhizat 

MADDE 26 – 

İtfaiye personeline 20 inci maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine  ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) Standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum

Madde 27—

İtfaiye dairesinin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, İtfaiye Amirliğinin katılımı ile periyodik olarak toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, İtfaiye Amirliğinin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

İtfaiye Amirliğinde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler

Madde 28—

İtfaiye Amirliğinde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar

Madde 29 —

İtfaiye Amirliğine gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

Madde 30  —

Bu Yönetmelikte bulunmayan madde ve hükümler için 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” madde ve hükümleri geçerlidir.

Yürürlük
Madde 31 —

Bu yönetmelik Bulanık Belediye Meclisinde karara bağlanarak mahallinde ilanen yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32—
Bu Yönetmelik hükümlerini Bulanık Belediye Başkanı yürütür.

EŞ BAŞKANLAR
EŞ BAŞKANLAR

 EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
---------------------------------------------------
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER