Bulanık İtfaiye

BULANIK İTFAİYE

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve vizyon

      İtfaiye Müdürlüğü; Belediye tarafından yasalarla belirlenen kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıkları ve sorunları, Belediyenin beşeri ve maddi olanaklarını en iyi biçimde kullanarak gidermek ve halen yürürlükte olan;

       5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve diğer yasal düzenlemelerle birimimize verilen yetkiler çerçevesinde Belediye menfaatlerini, aynı zamanda kamu menfaatlerini korumak; zamanında, tatmin edici, kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet yürüterek bu sayede şehir halkının esenlik, huzur ve sükûnunu temin etmek üzere; 

       Çağdaş teknolojinin tüm olanaklarını kullanabilen, gelişen ve değişen koşullara ayak uydurarak sürekli kendini yenileyen, gelişmelere açık, sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş, insan odaklı hizmet anlayışıyla İtfaiye vatandaş işbirliğini sağlayıp, etkin bir İtfaiye hizmeti oluşturma gibi öncü vizyonlar eşliğinde, Belediyemiz sınırları dâhilinde mevzuatların kendisine yüklemiş olduğu görev ve sorumlulukları etkin ve sürekli bir şekilde yürütmektedir.

 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Doğal olaylarda afet ve kazalarda (yangınlarda şehiriçi tahmini süre 5 -10 dk olup şehir dışı tahmini süre (köy kasaba ilçe) tahmini süre 20-60 dakikadır. Araçlarımız gerek malzeme - gerek donanım olarak ileriye dönük hedefimiz teknolojiye uygun malzemeler almak, süre olarak en kısa mesafeye düşürmektir.

Yapılan kazı çalışmaları ile bozulan cadde ve sokaklar yaz mevsimi boyunca düzenli olarak sulama ve yıkama yapılmıştır. Birimimiz; İtfaiye teşkillerinin kuruluş, görev, eğitim ve denetim esaslarına dair yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatlar kapsamında, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini elimizdeki kaynaklarla etkin bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır.

Bu hizmetler ise, Bölgemizdeki, tüm insan ve canlıların, yangınlar başta olmak üzere, felaket bazlı olaylarla ilgili olarak, olay esnası, öncesi ve sonrası, günün 24 saatinde, can ve mal güvenliğini, zaman ve zemin gözetmeksizin sağlamaktır.

İlçemizin ve itfaiyecilik mesleğinin gereği olarak, İtfaiye hizmetlerini sunmak, Afet durumlarında can güvenliği ve mal kayıplarını en aza indirmek için,  sadece bu yasal kapsam çerçevesi içersinde durmayıp, Gelişen teknoloji ve yaşam doğrultusunda tüm dünyadaki standart, yasal kapsam ve gelişmeleri de, yakından takip etme ve sürdürme amacındadır.

Teşkilatımızın mevcut planlarını geliştirerek kısa, orta ve uzun vadeli planlarını gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut personel, araç-gereç sayısının artırılması için girişimlerimiz devam etmektedir. İtfaiyecilik hizmetlerimizin başarısı ile ilgili en temel felsefemiz ise; “Afetlerle Mücadele, Herkesin Kendine Düşen Görevini Yerine Getirmesi “olarak tanımlanır.. Bu nedenle afetlere karşı gerçek mücadele başarımız; “Olay Öncesi, olay Esnası ve olay Sonrasını Birlikte Paylaşmaktır” Bunun için; Başta halkımız olmak üzere, tüm insanların, her türlü yasal takip ve uygulamasını beklemeden, kendilerinin, “Felaket Bazlı Olaylara Karşı, Olayların Çıkmamasını Sağlamak veya Çıksa Bile En Az Zararla Kurtulmak ve Bizim Verimliliğimizi Artırmak İçin” aşağıdaki 5 temel hassasiyet üzerinde durulması gerekmektedir.

1. Temizlik kuralları üzerinde durmak ve uygulamak.

2. Düzenli Olmak.

3. Bakım ve Onarımla ilgili kural ve uygulamaları yapmak.

4. Anlık hassasiyeti zamanında tespit eden çalışmayı periyodik olarak yapmak ve bunu çevresindeki tüm insanlara sorumluluk vererek yaptırmak.

5. Farkında olunan bir riski görüp, paylaşmak ve bu riskin giderilmesi için, çalışmalar yapmak.

Teşkilatımızın bu bakış açısı altında destekleyici ve geliştirici olduğunu bildiği diğer çalışmalarımız ise aşağıdaki gibidir.

1-İtfaiye teşkilatlarının İlçe genelinde acil yardım; arama-kurtarma hizmetleri, afet yönetimi ile koordinasyon ve işbirliği ortamı itfaiyemiz açısından sürekli takip edilerek gerekli hassasiyetlere dikkat edilmektedir.

2-Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve toplumdaki her bireye sorumluluk getiren, “Binaların Yangından Korunması hakkındaki Yönetmelik” baz alınarak, ilçemizde gerekli önlemlerin aldırılması çalışmaları sağlanmasına özen gösterilmektedir.

            3-Başta İtfaiye haftası olmak üzere, tüm halkımız, ilkokullar, Lise ve dengi okullarda yangınla mücadele, afetlerden korunma ve ilkyardım konularında çeşitli sunum, toplantı ve tatbikatlar yeterince yapılmamaktadır.

4-Şehrimiz özellikle Alparslan Barajının yapımından sonra nüfus bakımından göç almış ve kullanım alanları kontrolsüz bir şekilde büyümektedir. Yangın ve su kaynaklarına ulaşım için olaya seri müdahale edilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca şehrimizde bulunan mevcut kamu kurum ve kuruluşları ile yangına müdahale şekli ve organizasyonu hususunda acil durum planları yapılarak, bunların devamlı güncellemelerinin yapılması hedeflenmiştir.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

 1-Fiziksel Yapı: İtfaiye Müdürlüğümüz  hizmet yeri Belediye Binası içerisinde hizmet vermekte iken İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemize ait otogarda bulunan alanda hizmet verilmektedir. Başka bir noktada personel yetersizliğinden hizmet binası, İtfaiye karakolu veya kulübe bulunmamaktadır.

2-Örgüt yapısı: Belediye Kanununun 48 nci maddesi gereği belediye teşkilatını oluşturan birimlerden İtfaiye müdürlüğü olarak çalışmaktadır. Müdürlüğümüzde 1 İtfaiye müdür vekili 1 İtfaiye Eri(Çavuşu) 4 daimi işçi olmak üzere toplam 6 personel ile hizmet vermektedir.

           Müdürlüğümüze bağlı alt birimler kalifiye personel yetersizliğinden dolayı oluşturulamamıştır. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgisayar

Yok

Yazıcı

Yok

Fotokopi

Yok

Telefon

1 adet

Masa

1 adet

Dolap

1 adet

Koltuk

2 adet

Sehpa

2 adet

Televizyon

2 Adet

Yangın Söndürme Tüpü  50 kg

7 Adet

Yangın Söndürme Tüpü  12 kg

9 Adet

Yangın Söndürme Tüpü    6 kg

24 Adet

Belediye İtfaiye Talimatnamesi ile İtfaiyenin görev alanına giren tüm ilgili Kanun ve Yönetmelikler.

 4-Araç Durumu: Müdürlüğümüze bağlı 5 adet araç bulunmakta olup 4 tanesi çalışır Durumdadır. Müdürlüğümüzün araç ve gereçleri yetersiz olup ihtiyaç bulunmaktadır.

5-Telsiz Durumu: Sabit kullanılan telsiz bulunmamaktadır.

 

 

 6-Sunulan Hizmetler:

S.No

HİZMETLER

Ölçülebir Değer

Sayı

1

Yangına Müdahale İşlemleri

Adet

15

2

Kaza Kırım Ekibi Araç Yangınları müdahale işlemleri

Adet

0

3

Baca Temizliği işlemleri

Adet

10

4

İşyeri Çalıştırma İtfaiye Raporu işlemleri

Adet

56

5

Cadde ve Sokakları Yıkama İşlemleri

Adet

-

6

Vatandaşların İçme Suyunu Karşılama İşlemleri

Adet

-

7

Balıkadam Arama Kurtarma İşlemleri

Adet

0

8

Sel ve Su baskınlarına Müdahale İşlemleri

Adet

0

9

Afiş Pankart İşlemleri

Adet

-

10

Teknik Kurtarma (İnsan)

Adet

0

11

Teknik Kurtarma (Hayvan)

Adet

4

12

Havai Fişek İşlemleri

Adet

0

13

Bina Uygunluk Belgesi İşlemleri

Adet

0

14

Cadde ve Sokaklar Yeşil Alan Sulama İşlemleri

Adet

-

15

Kapı Açma İşlemleri

Adet

10

16

İnşaat suyu Taşıma İşlemleri(Bidon-Silindir)

Adet

60

17

Çöp Yangını Müdahale işlemleri

Adet

10

18

Ot, saman, anız, orman yangını müdahale işlemleri

Adet

30

19

Tedbir ve güvenlik amaçlı araç bulundurma işlemleri

Adet

-

     7-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Başkanlığa bağlı olarak çalışan birimimizde iç kontrollerimiz yine başkanlıkça yapılmakta, Yapılan hizmetlerle ilgili yazılı veya sözlü olarak Belediye Başkanı’ bilgi verilmektedir.

D- Diğer Hususlar

          Halkın mutlaka bilgilendirilmesi gibi durumlarda kamunun zamanında aydınlatılması, açıklanan bilgilerin eksiksiz güvenilir anlaşılabilir olması açıklanan bilgilere kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle erişimin sağlanması, Bu anlamda kamunun aydınlatılmasında teknolojinin sağladığı tüm imkanların (elektronik veri dağıtım kanalları, e-posta, web gibi) kullanılması.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-Birimin Amaç ve Hedefleri

       Birimimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, Vatandaşın şikâyet, dilek ve temennilerini kanunlar çerçevesinde Kurum Amirinin ( Belediye Başkanın ) öncülüğünde çalışmalar yapıp icra etmek amacıyla kurulmuş bir birimdir.

Stratejik Amaç

Yangın ve doğal Afetlerde etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarının askeri düzeyde tutulmasına yönelik olarak İtfaiye Teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetleri ile yönetim ve işletim sistemlerini uluslar arası standartlara ulaştırmak; afet ve yangınlar arama kurtarma trafik kazası konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.

Stratejik Hedef

Yangın ve doğal afet durumlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek için müdahalelerde kullanılan sistemler (araç ,teknik donanım) ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

Performans Hedefi

1-Şehir içerisinde İtfaiye İstasyonu sayısını yükseltmek.  2-İtfaiyeci Personel Sayısını artırmak yeterli düzeyde tutmak. 3 İtfaiye araç ve donanımını mevzuatla (yönetmelik) belirlenen standartlara çıkartmak. 4-Yangın afet ve kazalarda etkinliği sağlamak için personelin eğitim ihtiyacını karşılamak.  5-İtfaiye Personelini etkin kılmak için yangın ve kurtarma tatbikatları yapmak.

 

S.N

Gösterge Kodu

Performans Göstergesi

Ölçü Birimi

Toplam

Açıklamalar**

Hedef

Gerçekleşme

Oran %

1

1

İtfaiye istasyon sayısını yükseltmek

Yüzde

100

50

50

 

2

2

Personel Eğitim ihtiyacını karşılamak

Yüzde

100

100

100

 

 

3

3

Tatbikatlar yapmak

Yüzde

100

100

100

 

 

S.N

Faaliyet kodu

Faaliyet

Ölçü Birimi

Toplam

Açıklamalar**

Hedef

Gerçekleşme

Oran %

1

1

Yangın ve afetle mücadele faaliyeti

Yüzde

100

100

100

 

 

2

2

Kaza Kırım Ekibi

Yüzde

100

100

100

 

 

 

B-Temel Politikalar ve Öncelikli Hedefler 

      Günümüzün hızla değişen dünyasında yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevlerimizin sorumluluğu içinde hizmetleri vatandaşlara sunarken yaklaşımımız esnek bir yapıda tam bir işbirliği içerisinde olarak değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasını ilke edinmek, temel politikamız daima;   

       Resmi elbiseyi en güzel şekilde taşıyabilmek ,Eşitlik  ( adalet) ,Hesap verilebilirlik, Sorumluluk ,Şeffaflık   Öncelikli görevimiz ise;

       İlçe halkına sunulan hizmette, mesai saati aramamaksızın günün her saatinde mevcut mer-i kanunların izin verdiği ölçüde “ Halka hizmeti, Hakka Hizmet” şiarı ile kamuya hizmet verilmesi yoluna gidilmektedir.

C- Diğer Hususlar  

          Halkın mutlaka bilgilendirilmesi gibi durumlarda kamunun zamanında aydınlatılması, açıklanan bilgilerin eksiksiz güvenilir anlaşılabilir olması açıklanan bilgilere kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle erişimin sağlanması, Bu anlamda kamunun aydınlatılmasında teknolojinin sağladığı tüm imkanların (elektronik veri dağıtım kanalları, e-posta, web gibi) kullanılması.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


 2-Faaliyet ve Proje Bilgileri
ilişkin açıklamalar:

a- Yangınlara müdahale etmek ve önlemek, b- Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek, c- Afetler sonunda oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak, d- Umuma açık yerlere, Fabrika, İmalathane ve diğer işyerlerinin yangından korunması için denetleme ve inceleme yapmak, gerekli önlemleri almak, e- Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç-gereç ve diğer malzemelerin belirlenmesine yardımcı olmak, f- İl Sivil Savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servis mükelleflerini eğitmek, g- Halkı, Kurum ve Kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak, h- Yılda en az bir kere olmak kaydıyla örnek tatbikatlar yapmak, i- Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait itfaiye teşkillerinin eğitim ve yetiştirilmelerinde yardımcı olmak, j- Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki yangınlara müdahale etmek, Yukarıda yer alan hizmetleri aksatmamak ve Belediye Meclisi ücret tarifesine bağlı kalmak şartı ile; a- Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak, b- Belediye sınırları içerisinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alanları sulamak, c- Pankart asmak, tazyikli su tatbiki (Belediye Mecburi Hizmetlerinin Dışında) d- Bacaları temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek, e- Su taşıma ve su almak, f- İtfaiye merdiveni ile hizmet götürmek.

2-)Eğitim Faaliyetleri:

1

Resmi Kurumlara Tatbikat

Adet

2

2

Personel Eğitim Semineri

Adet

-

3

Okullarda Eğitim

Adet

-

4

Özel Firmalar Eğitim ve Tatbikat

Adet

-

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİMESİ

A-Üstünlükler

  Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli alanları belirlemek, hizmet gücümüzün önemli bir kısmını bu alanlara tahsis etmek ve tüm hizmetleri ifa ederken eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmamız.

 

 B-Zayıflıklar     

İlçemiz gerek arazi yapısı ve gerekse ekonomik ve sosyal yapı itibarıyla yolların bozuk ve dar olması nedeniyle, Belediyemizin geliri İller Bankası’ndan gelen pay ile kısıtlanmış durumda olduğundan, nakit yetersizliğinden dolayı, bazen zaruri hizmetlerin anında yapılmasında güçlük çekilmektedir.

Personel yetersizliğinden dolayı acil durumlarda  hizmeti zamanında ve yeterince yerine getirememe endişesi.  

C-Öneri ve Tedbirler 

  Kamuya verilen hizmetlerin devamlı olması açısından, birimimizce yapılan harcamalarda daha itinalı ve daha hassas davranarak, gerek kamuya ve gerekse iş sahiplerine ve alacaklılara karşı güvenirliliğimizi sürekli olarak güncel tutmakta fayda görülmektedir.

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alAn bilgilerin güvenilir; tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyet için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (İtfaiye Müdürlüğü )

 

                                                                                      Abdulhakim ERDOĞAN

                                                                                                     İtfaiye                                                                                                             Müdürü V.

 EŞ BAŞKANLAR
EŞ BAŞKANLAR

 EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
---------------------------------------------------
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER