Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.

BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: 

Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2:

Bu yönetmelik, Bulanık Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş,  görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve  diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 : 

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                             : Bulanık Belediyesini,

b) Başkan                              : Bulanık Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı           :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Bulanık Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                                 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

d) Müdür                              :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

g) Şef                                     : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi verilen birim mensubu

e) Personel                             : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını (Memur, Sözleşmeli Personel, Daimi, Geçici ve Mevsimlik işçileri) ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Bulanık Belediye Meclisince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6:

1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, memur, işçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.

2) Müdürlüğe bağlı olarak Hanım Kültür Merkezi, Sosyal hizmetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nün vazife ve sorumluluğunda, kendisine doğrudan bağlı; Eğitim Şefliği, Sosyal Yardım Şefliği, Spor Şefliği, Engelli Masası Şefliği ve Halkla İlişkiler Şefliği Birimi olmak üzere kendi bünyesindeki birimlerden oluşturulmuştur.

4) Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8: 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri :

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Hanım Kültür Merkezi vb.) tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

9) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

10) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürün Yetkileri :

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğün ve bağlı Şeflik ile birimlerin görevleri

MADDE 9: 

1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

2) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Şeflikteki Birimlerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) Halkla İlişkiler Şefliği:

1) Belediyenin halkla ilişkiler hizmetlerini planlamak, uygulamak, uygulama aşamasından sonra gerekli değerlendirmeleri yaparak elde ettiği sonuçları diğer birimlere aktararak sonuçları takip etmek,

2) Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirmek, halkın belediye yönetiminden olan talep ve başvurularını kabul ederek ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçları takip etmek,

3) Diğer halkla ilişkiler uygulamaları alanındaki yenilikleri takip etmek bunlardan uygun olanlarının belediyemizde uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapmak, bu kapsamda çeşitli öneriler hazırlamak,

4) Kurum içi iletişimi sağlamak, kurum kimliğini ve aidiyeti oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak, iç haberleşmeye dair basılı materyaller yayınlamak,

5) Gerekli hallerde halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek maksadıyla kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti satın almak,

6) Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler alanlarında, bilimsel toplantılar düzenlemek, bu alanda düzenlenen toplantılara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak,

7) Tüm Mahalleleri kapsayan (iç ve dış) Halk Toplantıları düzenlemek.

8) İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın düğün cenaze gibi sosyal nitelikli talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak.

9) Kültür ve Sanat etkinlikleri olarak konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri yapılmasını sağlamak.

10) Kültürümüze katkı sağlayacağı düşünülen, Kitap, kaset ve CD’lerin satın alınması, hazırlanması ve basılması yönünde çalışmalar yapmak.

11) Açık hava etkinliklerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

12) Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesini sağlamak

13) Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren İlçemiz dahilindeki kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf v.b. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.

14) Başkanlığımıza bağlı Kültürel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır olmasını sağlamak ve mekanların tahsislerini koordine etmek.

15) Yapılacak etkinliklerin duyurulmasını sağlamak.

 

b) Eğitim Şefliği

1) İlçemizde maddi durumu düşük öğrencilere destek olabilmek için Belediyemiz tarafından bu öğrencilere daha kaliteli eğitim verilmesini sağlamak,

2) Gençlere öğrencilere ve ilçedeki çocuklara yönelik çeşitli kurslar (Resim, Folklor, Tiyatro, Bağlama, Gitar vb) düzenlemek,

3) Gençlere öğrencilere ve ilçedeki çocuklara yönelik çeşitli Dil kursları ( İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, vb) düzenlemek

4) Öğrenciler arasında sosyal iletişimi arttırmak ve daha güçlü ilişkiler kurabilmek için çeşitli geziler düzenlemek

5) Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek.

6) Başarılı olan öğrencilere teşvik edici ödüller vermek.

 

c) Sosyal Yardım şefliği

1) İlçemiz dahilinde bulunan fakir vatandaşlarımıza giyim ve gıda yardımında bulunmak

2) İlçemiz dahilinde maddi durumu düşük ailelere belediye bütçesi ölçüsünde nakdi yardımda bulunmak

3) İlçemizde maddi durumu düşük aileler hakkında araştırma yapmak.

 

d) Spor Şefliği

1) Bulanık İlçemizde bulunan Spor Salonu ve komplekslerinde vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sağlamak.

2) Bünyesinde oluşturulacak Spor takımlarının her türlü iş ve işlemlerini yürütmek

3) Bulanık ilçemizdeki gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmek için çalışmalar yürütülmesini sağlamak

 

e) Engelliler Masası Şefliği

1) Engelliler ile ilgili her türlü sorunu ilgili birimlere taşıyıp çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürütmek.

2) Engelliler Haftasında etkinlikler düzenleyerek engellilerin sorunlarının tartışılması ve çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar yürütmek.

3) Günlük hayatta engellilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin anketler düzenlemek.

4) Engellilerin daha rahat bir yaşam sürmesi için hayata geçirilen projelerin engelliler açısından uygunluğunu kontrol etmek.

 

b)Personellerin görev yetki ve sorumlulukları : 

Müdürlük emrinde görevli personeller (Memur, Sözleşmeli Personel, Daimi, Geçici ve Mevsimlik işçiler), kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10 : 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11 :

 

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.

d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon :

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Kaymakamlık ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 : (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili

Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 13: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 : (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

T.C.
BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
BAĞLI HANIM KÜLTÜR MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:
Madde 1-

Bu yönetmeliğin amacı, Bulanık Belediyesi tarafından açılan Hanım Kültür Merkezinde verilecek hizmetleri ve yapılacak faaliyetleri tanımlamak, Hanım Kültür Merkezi’nin işleyişine ilişkin esasları belirlemektir. 

  
KAPSAM: 

Madde  2-

Bu yönetmelik, Bulanık Belediyesince açılan Hanım Kültür Merkezi’nin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları kapsar. Bulanık Belediyesi Hanım Kültür Merkezi kısaca (HAKÜM, HAKÜMER veya HKM) olarak ifade edilir. 

YASAL DAYANAK:   

Madde 3-

Bu yönetmelik,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.’inci Maddesi'nin (m) bedine dayanılarak hazırlanmıştır.   

TANIMLAR: 

Madde 4- 

Bu yönetmelikte geçen: 

a)      Bulanık Belediyesi                : Bulanık Belediyesi’ni  

b)     Meclis                                    : Bulanık Belediye Meclisi’ni 

c)      Encümen                               : Bulanık Belediye Encümenini

d)     Hanım Kültür Merkezi        : Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri

                                                 Müdürlüğü’ne bağlı Bulanık Belediyesi Hanım Kültür

                                                 Merkezi’ni

e)      Hizmet Binası                        : Bulanık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri

  Müdürlüğü’ne bağlı Hanım Kültür Merkezi’nin

  çalışmalarını yürüttüğü binayı tanımlar.   

     f ) Şef                                            : Yazı İşleri Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik     

   yetkisi verilen birim mensubu

     g ) Personel                                  : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını

                                                             (Memur, Sözleşmeli Personel, Daimi, Geçici ve

  Mevsimlik işçileri) ifade eder.

II. BÖLÜM 
KURULUŞ, HİZMET VE İŞLEYİŞ 
  KURULUŞ: 

 

Madde 5- 

Bulanık Belediye Meclisi’nin kabulü ve  Belediye Başkanının onayı ile Hanım Kültür Merkezi (HAKÜM, HAKÜMER veya HKM) hizmete açılır. Uygun görülen yerlerde şubeler açılır.

KURULUŞ AMACI: 

Madde 6-

Kadının ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin katılımını sağlamak; kadın ve çocukların yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak; çözüm yol ve yöntemleri geliştirmek; destek sunmak; dayanışmayı teşvik etmek, kadını güçlendirerek statüsünü yükseltmek.

Madde 7- 

HAKÜM, HAKÜMER veya HKM Bulanık Belediye Başkanı’na meclisçe yetki verilmesi halinde gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, Kadın Dernekleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projeler geliştirir, bu projelere yurtiçinden ve dışından destek ve finansman kaynağı sağlar. İlçemizde Kaymakamlık Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olur.

  
HİZMET ESASLARI: 

Madde 8-

Hanım Kültür Merkezindeki faaliyetler aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülür: 

 1- Hanım Kültür Merkezinde yürütülecek çalışmanın planlanması ve sunulmasında, öncelikle Bulanık’taki kadınların sorunları ve ihtiyaçları göz önünde tutulur.

2- Hanım Kültür Merkezi’nin çalışmaları, hizmet binası ile sınırlı değildir, kadınların yaşadığı mekanlarda da yürütülür, saha araştırmaları, yaygın kitle eğitimleri yapılır. 

3- Hanım Kültür Merkezi’nin çalışmaları; gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve gönüllülerin katılımı sağlanarak yürütülür. 

4- Hanım Kültür Merkezi mevcut imkanları en verimli biçimde kullanır ve yeni kaynaklar yaratılması için çaba gösterir. 

  
ETKİNLİK ALANLARI: 

Madde 9-

Hanım Kültür Merkezinde aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterilir;

1-Bilimsel araştırma ve incelemeler yapılır: 

a- Kadının ve çocuğun toplum içindeki konumunu tespit etmeye yönelik araştırmalar yapılır. 

b- Kadın ve çocukların sorun ve gereksinimleri, istek ve önerilerini tespit eden araştırmalar, kamuoyu yoklamaları vb. çalışmalar yapılır. 

c- Toplumun kadın ve kadın sorunlarına bakışı ve eğilimi belirlenir. 

d- Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı ve kadın sorunlarının çözümünde kullanılacak kaynakları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılır. 

e- Suça ve kötü alışkanlıklara yönelimin nedenlerini tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla çalışmalar yapılır. 

f- İç ve dış göçün etkilerini, aile yapısındaki ve kadının statüsündeki değişimi saptamaya yönelik çalışmalar yapılır. 

g- Cinsiyet ayrımcılığının sosyal, kültürel, ekonomik, yasal dayanaklarını ortaya çıkaracak ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak tedbirlerin geliştirilmesine hizmet edecek araştırmalar, çalışmalar yapılır. 

h- Kadına yönelik şiddetle ilişkili araştırmalar, çalışmalar yapılır.

  
2- Danışmanlık, rehberlik ve barınma hizmetleri verilir. 

a- Sorunlarının çözümünde kadınlara yardımcı olunur, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulur. 

b- Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözüme becerileri geliştirilir. 

c- Şiddete bağlı fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılır. 

d- Şiddete maruz kalan kadınlara yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapılır, hukuki yardım verilir/sağlanır; davaları ile ilgili olarak kamuoyu oluşturma, destek verme dava sürecini izleme çalışmaları yapılır. 

e- Yerinden edilmiş göç mağduru kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapılır. 

f- Kötü davranış gören, şiddete maruz kalan kadınların geçici olarak korunmalarını sağlayan yatılı evler, misafirhaneler kurulur.

3- Kadınların istihdamına ve ekonomik hayata etkin katılmalarına yönelik çalışmalar yapılır. 

a-      Kadınlara meslek ve beceri edindirme amaçlı çalışmalar yapılır. 

b-     Kadınlara gelir kaynakları sağlamak için çalışmalar yapılır.

c-      Kadınların ekonomik yaşama etkin katılımlarını ve ekonomik imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlayıcı çalışmalar yapılır. 

d-     Kadın girişimciliği ve kadın kooperatifçiliği desteklenir.

e-      Kadınlar arasında dayanışma ve yardımlaşma teşvik edilir. 

f-       Kadınların vasıflarına uygun işlerde istihdam edilerek, üretici konuma gelmelerini sağlayıcı çalışmalar yapılır. 

g-      Kadınlara istihdam olanakları yaratılması ve kadın istihdamının artırılması yönünde çalışmalar yapılır. 

h-     Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.  

i-        Kadın emeğinin görünür kılınmasına yönelik çalışmalar yapılır.

4- Sağlık Konularında Çalışmalar Yapılır: 

a-      Kadın sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. 

b-     Anne/çocuk sağlığı ve hijyen konularında eğitici/bilgilendirici çalışmalar yapılır. 

c-      İhtiyacı olan kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti sunulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

5- Toplumsal Bilinci Yükseltmeye Yönelik Çalışmalar Yapılır:

a-      Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel çalışmalar yapılır. 

b-     Kadın sorunlarına yönelik kampanyalar ve eğitim programları düzenlenir.

c-      Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına, geri toplumsal değer yargılarının değiştirilmesine, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik kampanyalar ve eğitim programları düzenlenir.

d-     Kadın haklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar yapılır.

e-      Kadının aile içindeki statüsünü güçlendirecek, erkeğin kadına bakış açısını değiştirecek çalışmalar yapılır.

f-       Aile içi şiddet, töre cinayeti gibi konularda, aileye yönelik eğitsel çalışmalar yapılır.

g-      Kadınları yerel yönetimler hakkında bilgilendiren, katkı ve katılımlarını artıran çalışmalar yapılır. 

h-     Kadınların eğitimine katkıda bulunulur, okuma-yazma kursları düzenlenir.

i-        Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenir.

j-       Sempozyum, açıkoturum, konferans, panel, seminer vb toplantılar düzenlenir.

  
6- Kamu / Özel Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri Arasında İşbirliği, Dayanışma ve Eşgüdüm Sağlamaya Dönük Çalışmalar Yapılır:

 
a - Kadınların ihtiyaçlarını saptamaya, taleplerini karşılamaya yönelik her türlü faaliyette, ilgili tüm taraflardan destek almak, işbirliğinde bulunmak, eşgüdümü sağlamak esastır.  

b- Kadın kurum / kuruluşları ve farklı kurumların kadın çalışmaları yürüten birimleri ile dayanışma ve işbirliğini geliştirecek çalışmalar yapılır.

c - Kadın kurumları arasında dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamaya yönelik faaliyetler organize edilir.

d - Kadın sorununa duyarlı kadınlar arasında bilgi ve deneyim aktarımına, fikir alışverişi ve dostluk geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

e – Aile Destek ve Eğitim Merkezi ile Kadınların ihtiyaçlarını belirlemeyi, taleplerini karşılamaya yönelik her türlü faaliyette bulunmayı, eşgüdümü sağlamayı esas alır.

f -  Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Sosyal Hizmetler ile birlikte Kadınların sorunları konusunda  Eğitim, Seminer , Konferans, Panel gibi etkinliklerin düzenlenmesinin yanı sıra Rehabilitasyon ve Danışmanlık hizmetlerinde bulunur.

   
7- Basın, yayın ve kamuoyu ile ilgili çalışmalar yapılır:

a- Hanım Kültür Merkezi bünyesinde yapılan araştırma ve çalışmalar, bu çalışmalardan elde edilen istatistiki bilgiler basına ve kamuoyuna duyurulur. 

b- Hanım Kültür Merkezi’ne ait bir Web sayfası oluşturularak; hizmetler, çalışmalar ve duyurulara yer verilir.  

c- Kadın konuları ve sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturmak amacıyla her türlü broşür, el ilanı, afiş vb yapılır. 

d- Kadınlar ile ilgili araştırma, yayın ve çalışmalar izlenir, arşiv oluşturulur. 

e- Hanım Kültür Merkezi bünyesinde yapılan çalışmalarla ve kadın konuları ile ilgili süreli/süresiz, görsel/yazılı yayınlar yapılır. 

f- Televizyon ve radyo programları yapılır.


8- Kadın Kütüphanesi Oluşturulur:

a-      Hanım Kültür Merkezi bünyesinde bir kütüphane oluşturulur. 

b-     Kütüphanenin oluşturulması ve geliştirilmesinde, gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzeyde kişi, kurum, kuruluş ve oluşumlarla dayanışma sağlanır.

c-      Kütüphane hizmeti kapsamında okuma masaları oluşturulur. İsteyen kişi, kurum ve kuruluşlar kütüphane hizmetinden yararlanır.

d-     Hanım Kültür Merkezi’nin faaliyet amacıyla ilgili konularda bilgi bankası oluşturulur. 

9- Projeler Geliştirilir ve Uygulanır: 

a-      Kadın sorunlarının araştırılıp incelenmesi, belirlenen sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projeler geliştirilip, uygulanır. 

b-     Hazırlanan projeler, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere sunularak, desteklemeleri/finanse etmeleri istenir. 

c-      Kadın politikaları ve yasa değişiklikleri konularında öneriler hazırlanır ve ilgili yerlere  sunulur. 
  

III. BÖLÜM  
ÇALIŞANLAR, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 10- 

Hanım Kültür Merkezindeki faaliyetler, Belediye Başkanı’nın görevlendireceği bir idare amiri ve yeterli sayıdaki personel (sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, eğitmen, avukat, tercüman, hizmetli çalışan vb) tarafından yürütülür. Ayrıca gönüllü çalışanlardan da istifade edilir. 

Madde 11-

Hanım Kültür Merkezi’nin faaliyetleri  aşağıda tanımlanan organlar/kişiler tarafından yürütülür.  

a- Yönetim Kurulu 

1- Belediye Başkanı tarafından, Hanım Kültür Merkezinde yürütülecek çalışmaları planlayacak; Hanım Kültür Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanacak kişilerin belirlenmesine karar verecek; Hanım Kültür Merkezi’nin mali bütçesini oluşturacak; ekonomik imkanların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek; işleyiş içerisinde ortaya çıkacak sorunları çözecek; üç kişilik bir Yönetim Kurulu oluşturulur. 

2- İdare Amiri Yönetim Kurulun’ da mutlaka yer alır; Yönetim Kurulu’nun diğer iki üyesi Belediye Başkanı’nın takdirine bağlı olarak Hanım Kültür Merkezi çalışanları dışından da olabilir.

3- Belediye Başkanı, Yönetim Kurulu üyeliğini gerekçe göstererek iptal edebilir.

4- Yönetim Kurulu çalışma tarzını, toplantı periyodunu kendisi belirler; Yönetim Kurulu üyeliği karşılığında bir ücret talep edilmez.

5- Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı’na ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne karşı sorumludur. Dönemsel faaliyet raporlarını Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu müdürlüğe sunmak, çalışmalardan haberdar etmekle yükümlüdür.

b- İdare Amiri (Müdür)

İdare Amiri, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararları hayata geçirmek; Hanım Kültür Merkezi’ndeki faaliyetlerin yönetmeliği uygun olarak yürütülmesini sağlamak; personelin sevk, idare ve denetimini yapmakla yükümlüdür.

c- Personel

1-      Hanım Kültür Merkezi çalışmalarını yürütmek üzere, Belediye Başkanı’nın görevlendireceği yeterli sayıda personelden oluşur. 

2-      Belediye bünyesinde, Hanım Kültür Merkezi çalışmalarının yürütecek nitelikte personel olmaması durumunda, personel alımı yapılır.

3-      Hanım Kültür Merkezi personeli, kendi alanı ile ilgili görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.   

d- Gönüllü Çalışanlar 

1-      Hanım Kültür Merkezi’nin çalışma ilkelerine uymak koşulu ile gönüllü olarak faaliyetlerde yer almak isteyen kişiler, nitelikleri yapmak istedikleri işe uygun ise Belediye Başkanı’nın oluru ile faaliyetlerde yer alabilirler. 

2-      Bu hizmetleri karşılığında her hangi bir ücret talebinde bulunamazlar.   

3- Gönüllü kişilerin çalışmalarına Belediye Başkanı gerekçe göstererek son verebilir. 

MALİ HÜKÜMLER:   

Madde 12. 

Merkezin işleyişi ile ilgili her türlü gider, Bulanık Belediyesi bütçesinden ve bu hususla ilgili bağışlardan karşılanır. 

YÜRÜRLÜK: 

Madde 13. 

Bu yönetmenlik Bulanık Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben  ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME: 

Madde 14. 

Bu yönetmelik hükümleri Bulanık Belediye Başkanlığınca yürütülür.

 

EŞ BAŞKANLAR
EŞ BAŞKANLAR

 EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
---------------------------------------------------
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER