İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

TC.

BULANIK BELEDİYESİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: 

Bu yönetmelik Bulanık Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev ve hizmet alanı içindeki hukuki, fiili ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacını taşır.

 

Kapsam

MADDE 2: 

Müdürlüğümüz İlçemiz sınırları içerisinde Yürürlükteki yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda yapılacak her türlü inşaat faaliyetin yürütülmesinin temini ve takibi ile sorumludur.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3 : 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4:

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                             : Bulanık Belediyesini,

b) Başkan                              : Bulanık Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı           : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

                                                 görevlendirilen Bulanık Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                                 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

d) Müdür                              : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

                                                 kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından

                                                 verilen imza yetkisini kullananları,

g) Şef                                     : İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik

  yetkisi verilen birim mensubu

e) Personel                             : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını (Memur,

Sözleşmeli Personel, Daimi, Geçici ve Mevsimlik işçileri)   ifade eder.

                                                İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5: 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ’Hükümlerine göre Bulanık Belediye Meclisince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6: 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve şef, memur, sözleşmeli personel ve işçilerden oluşmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 7 : 

İmar ve Şehircilik Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3) Çalışmaları yasal olmak kaydı ile yazılı ve sözlü emirler ile yürütür.

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirilmesini yapar.

7) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

8) Başkanlığın onayını alarak, imar planlarını yapmak veya yaptırmak.

9) Planda gerekli görülen revizyonları Başkanlığın onayını alarak Meclise sunmak.

10) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda alınacak kurul toplantılarında Belediye ve Belediye Başkanını temsilen bulunmak.

 

b) İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri

1) Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince Müdürlüğün işleyişine ilişkin görevlerin yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3) Disiplin amiri olarak personel disiplin yönetmeliğinin uygulanması yetkisi

4) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi

5) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi.

6) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izinlerini kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

7) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi.

8) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarı ile görev dağılımını yapma yetkisi.

9) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

 

c) İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumlulukları: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri :

MADDE 8: 

Birim sorumlusu (şef); Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Bağlı Şeflikler:

 

1) Yapı Ruhsat Şefliği:

1) İlgili denetim firmalarınca onaylanmış projeler doğrultusunda inşaat ruhsatı tanzim etmek

Yapı sahiplerince yıkılmak istenilen yapılara yıkım ruhsatı düzenlemek.

3) Binaların dış cephe, bakım ve onarımı için iskele belgesi düzenlemek.

4) Temel ruhsatı alınmış binaların tasdikli projesine göre kontrollerini yaparak temel üstü ruhsatlarını düzenlemek.

5) Kullanılır duruma gelen binalara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.

6) Ruhsata ilişkin projelerin onaylanması

7) Asansör işletme ruhsatının verilmesi

8) Meri imar kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre uygulama projelerini inceleyerek Onaylamak

9) Kat irtifakı tasdiki yapmak.

10) Rölöve ve suret tasdiki yapmak.

11)Toplu beyan başvurularını alıp değerlendirmek.

12)Su aboneliği başvuruları için ilgili kuruma yazışmalar yapmak.

 

2) Planlama ve Haritacılık Şefliği:

1) Uygulama imar planlarına göre gayrimenkul sahiplerinin talepleri üzerine imar durumu düzenlemek.

2) İnşaat istikamet rölövesi hazırlamak.

3) Kot kesit belgesi hazırlamak.

4) Encümene teklif belgesi hazırlamak.

5) Revizyon ( parsellerde yapılaşmanın tespiti ve çizimi ) .

6) Yola terk işlemi yapmak.

7) Tevhid,ifraz ve yola terk işlemlerini belediye encümenine sevk etmek.

8)Uygulama imar planlarına uygun şekilde 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre parselasyon planları hazırlayıp encümene sunmak

9) İlçemize ait 1/1000 ölçekli uygulama planlarını ve mevzii imar planlarını yapmak, plan itirazlarını değerlendirip, sonuçlandırmak.

10) İmar plan tadilatlarını inceleyip meclise sunmak.

11) Tapu ve Kadastro ile ilgili her türlü işlemi yapmak.

12) Kentsel Dönüşüm projeleri ile ilgili her türlü veriyi hazırlamak ve işlemleri yapmak.

b) Personellerin görev yetki ve sorumlulukları: 

Müdürlük emrinde görevli personeller, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 9 : 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Görevin kabulü :

Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.

 

b) Görevin icrası : 

İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu işlem dosyası , projeler, şikayet dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 10:

 

1) Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evraklar Kalemde toplanır, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.

c) Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri v.b. tarafından dosyası ile işleme girmesi için Arşive gönderilir.

ç) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası incelenerek gereği yapılır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütün yazışmalarını ilgili teknik eleman, müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 11: 

İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 12 : 

Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13: 

Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

EŞ BAŞKANLAR
EŞ BAŞKANLAR

 EYLEM                          ADNAN SARUCA                       TOPÇU
---------------------------------------------------
SOSYAL MEDYA
HİZMETLER